CimziaRx-z
Certolizumab pegol | ATC: L 04 AB 05
inj. [roztw.]; 200 mg, 2 amp.-strzyk.+ 2 gaziki
...Cimzia u dzieci i m?odzie?y w wieku poni?ej 18 lat. Stosowanie leku Cimzia z innymi lekami NIE nale?y stosowa? leku Cimzia w po??czeniu z nast?puj?cymi lekami stosowanymi w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów: - anakinra - abatacept W razie w?tpliwo?ci nale?y zapyta? lekarza. Lek Cimzia mo?na stosowa? w po??czeniu: - z metotreksatem, - z kortykosteroidami, lub - z lekami przeciwbólowymi, w tym z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (nazywanymi tak?e NLPZ). Nale?y...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 150 mg, 1 fiol.
...pediatrycznych utrzymywa?a si? u nich przez ca?y czas stosowania zmniejszonej dawki (mediana 32 tygodnie, 8-124 tygodnie). Dane z bada? klinicznych, chocia? ograniczone, sugeruj?, ?e pacjenci bez odpowiedzi na produkty tocilizumab lub anakinra mog? odpowiedzie? na leczenie kanakinumabem. 16 Dnawe zapalenie stawów Skuteczno?? leczenia ostrych napadów dnawego zapalenia stawów produktem leczniczym Ilaris wykazano w dwóch wieloo?rodkowych, randomizowanych, podwójnie ?lepych badaniach z grup? kontroln? otrzymuj?c?...
Anakinra | ATC: L 04 AC 03
inj. [roztw.]; 100 mg/0,67 ml, 28 amp.-strzyk.
Anakinra | ATC: L 04 AC 03
inj. [roztw.]; 100 mg/0,67 ml, 1 amp.-strzyk. 0,67 ml
...rozwój embrionalny, ani p?odowy królików, którym podawano dawki 100 razy wi?ksze od stosowanych u ludzi. Na podstawie standardowego zestawu testów identyfikacji zagro?e? zwi?zanych z DNA nie stwierdzono, by anakinra indukowa?a mutacje komórek bakterii lub ssaków. Anakinra nie powodowa?a zwi?kszenia cz?sto?ci wyst?powania zaburze? chromosomalnych, ani dotycz?cych j?derek komórek szpiku kostnego myszy. Nie prowadzono d?ugoterminowych bada? oceniaj?cych rakotwórczo?? anakinry. Dane uzyskane w badaniach myszy z nadmiern?...
inf. [prosz. do przyg. konc.]; 100 mg, 1 fiol. 20 ml
...lekach, które wydawane s? bez recepty, takich jak witaminy lub leki zio?owe. W szczególno?ci, nale?y poinformowa? lekarza, je?li pacjent przyjmuje, którykolwiek z nast?puj?cych leków: ? Leki wp?ywaj?ce na uk?ad immunologiczny ? Kineret (anakinra). Nie nale?y stosowa? jednocze?nie leków Remicade i Kineret. ? Orencia (abatacept). Nie nale?y stosowa? jednocze?nie leków Remicade i Orencia. Przed przyj?ciem leku nale?y przedyskutowa? z lekarzem prowadz?cym lub farmaceut?, je?li pacjent...
Golimumab | ATC: L 04 AB 06
inj. [roztw.]; 50 mg, 1 wstrzyk.
...w tym o jakichkolwiek innych lekach stosowanych w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, ?uszczycowego zapalenia stawów czy zesztywniaj?cego zapalenia stawów kr?gos?upa. ? Nie nale?y stosowa? leku Simponi jednocze?nie z lekami zawieraj?cymi substancje czynne anakinra lub abatacept. Leki te stosowane s? w leczeniu chorób reumatycznych. ? Nale?y powiedzie? lekarzowi o przyjmowaniu wszystkich leków, które wp?ywaj? na uk?ad immunologiczny. ? Nie nale?y przyjmowa? niektórych szczepionek zawieraj?cych ?ywe...