O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...przedstawia?a si? nast?puj?co: ? BOLERO-2 (CRAD001Y2301): ewerolimus w skojarzeniu z eksemestanem w leczeniu kobiet po menopauzie z miejscowo zaawansowanym lub uogólnionym rakiem piersi z ekspresj? receptorów estrogenowych, wcze?niej leczonych letrozolem lub anastrozolem. Leczenie ewerolimusem przez ?32 tygodnie otrzyma?o ??cznie 191 (40%) pacjentek. Cz?sto?? wyst?powania dzia?a? niepo??danych b?d?cych przyczyn? trwa?ego przerwania leczenia wynios?a 21% i 3% odpowiednio w grupie ewerolimusu w skojarzeniu z eksemestanem...
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...wzgl?dem wieku populacji kobiet po menopauzie. Nie okre?lono, czy cz?sto?ci wyst?powania z?ama? i osteoporozy, obserwowane w badaniu ATAC u pacjentek leczonych anastrozolem, odzwierciedlaj? ochronne dzia?anie tamoksyfenu, swoiste dzia?anie anastrozolu, czy te? oba wymienione dzia?ania. Cz?sto?? wyst?powania osteoporozy wynosi?a 10,5% u pacjentek leczonych anastrozolem oraz 7,3% u pacjentek leczonych tamoksyfenem. 4.9 Przedawkowanie Do?wiadczenie kliniczne w zakresie przypadkowego przedawkowania jest ograniczone. W badaniach...
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...z warfaryn? wykaza?o, ?e stosowany w dawce 1 mg nie hamuje w znacz?cym stopniu przemian substancji metabolizowanych z udzia?em cytochromu P450. Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji pomi?dzy anastrozolem i bisfosfonianami. Tamoksyfenu nie nale?y stosowa? jednocze?nie z anastrozolem, gdy? mo?e on os?abia? dzia?anie farmakologiczne anastrozolu (patrz punkt 4.3). 4.6 Ci??a i laktacja Qa@ Brak danych dotycz?cych stosowania anastrozolu u kobiet W ci??y. Badania...
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...Mineral Density BMD) W badaniu klinicznym III/IV fazy (Badanie nad zastosowaniem anastrozolu z bisfosfonianami ? ryzedronianem [ang. Study of anastrozole with the bisphosphonate risedronate SABRE]), 234 kobiety po menopauzie z wczesnym rakiem piersi, z obecno?ci? receptora estrogenowego w guzie, u których zaplanowano leczenie anastrozolem w dawce 1 mg na dob? zosta?y zakwalifikowane do grupy ma?ego, umiarkowanego lub du?ego ryzyka, zgodnie z wyst?puj?cym u...
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...Mineral Density BMD) W badaniu klinicznym III/IV fazy (Badanie nad zastosowaniem anastrozolu z bisfosfonianami ? ryzedronianem [ang. Study of anastrozole with the bisphosphonate risedronate SABRE]), 234 kobiety po menopauzie z wczesnym rakiem piersi, z obecno?ci? receptora estrogenowego w guzie, u których zaplanowano leczenie anastrozolem w dawce 1 mg na dob? zosta?y zakwalifikowane do grupy ma?ego, umiarkowanego lub du?ego ryzyka, zgodnie z wyst?puj?cym u...
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt. tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...bazy danych bezpiecze?stwa stosowania bada? klinicznych nie wykaza?a dowodów na klinicznie istotne interakcje u pacjentów leczonych anastrozolem, którzy stosuj? równie_ inne powszechnie przepisywane leki. Jednocze?nie z anastrozolem nie wolno stosowa? leków zawieraj?cych estrogen, poniewa_ takie leki eliminuj? jego dzia?anie farmakologiczne. Nie nale_y podawa? tamoksyfenu równocze?nie z anastrozolem, poniewa_ mo_e to obni_y? jego dzia?anie farmakologiczne (patrz punkt 4.3). spc (PL) Anastrozol...
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...Density BMD) 10 W badaniu klinicznym III/IV fazy (Badanie nad zastosowaniem anastrozolu z bisfosfonianami - ryzedronianem [ang. Study o f anastrozole with the bisphosphonate risedronate SABRE]), 234 kobiety po menopauzie z wczesnym rakiem piersi, z obecno?ci? receptora estrogenowego w guzie, u których zaplanowano leczenie anastrozolem w dawce 1 mg na dob? zosta?y zakwalifikowane do grupy ma?ego, umiarkowanego lub du?ego ryzyka, zgodnie z wyst?puj?cym u...
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...androgenowej i estrogenowej. Anastrozol podawany w dawce do 10 mg na dob? nie wp?ywa na wydzielanie kortyzolu i aldosteronu zarówno bez, jak i po stymulacji wydzielania przez ACTH. Dlatego w czasie leczenia anastrozolem nie jest konieczna suplementacja kortykosteroidów. Skuteczno?? kliniczna i bezpiecze?stwo stosowania Zaawansowany rak piersi Terapia pierwszego rzutu w leczeniu zaawansowanego raka piersi u pacjentek po menopauzie Dwa podobne, podwójnie za?lepione, kontrolowane badania...
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...wp?ywu na st??enie anastrozolu w osoczu. Nie jest znany wp?yw silnych inhibitorów CYP. Nie stwierdzono wyst?powania interakcji u pacjentek leczonych jednocze?nie anastrozolem i innymi, zwykle przepisywanymi lekami. Nie wykazano te? znacz?cych klinicznie interakcji z bisfosfonianami (patrz punkt 5.1). W czasie leczenia anastrozolem nie nale?y podawa? leków zawieraj?cych estrogeny, gdy? mog? one os?abia? skuteczno?? anastrozolu (patrz punkt 4.4 i 5.1). Nie stosowa?...
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...bada? z anastrozolem w jednej lub kilku grupach wiekowych populacji pediatrycznej o niskim wzro?cie, spowodowanym niedoborem hormonu wzrostu (GHD), z toksykoz?, ginekomasti? oraz zespo?em Mc Cune-Albrighta (patrz punkt 4.2). Niski wzrost spowodowany niedoborem hormonu wzrostu Przeprowadzono randomizowane, podwójnie za?lepione, wieloo?rodkowe badanie z udzia?em 52 ch?opców w okresie pokwitania (w wieku od 11 do 16 lat) z niedoborem hormonu wzrostu leczonych anastrozolem przez...
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl.; 1 mg, 28 szt.
...density ? BMD) W badaniu klinicznym III/IV fazy (Badanie nad zastosowaniem anastrozolu z bisfosfonianami - ryzedronianem [ang. Study of anastrozole with the bisphosphonate risedronate SABRE]), 234 kobiety po menopauzie z wczesnym rakiem piersi, z obecno?ci? receptora dla hormonu w guzie, u których zaplanowano leczenie anastrozolem w dawce 1 mg na dob?, zosta?y zakwalifikowane do grupy ma?ego, umiarkowanego lub du?ego ryzyka, wed?ug wyst?puj?cego u nich...
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 150 mg, 1 fiol. 15 ml
...H0648g/H0648g: grupa pacjentów IHC 3+ 3. Badanie M77001: wszyscy pacjenci poddani analizie (intent-to-treat), wyniki po 24 miesi?cach 18 Terapia skojarzona z produktem Herceptin i anastrozolem Produkt Herceptin by? badany w leczeniu skojarzonym z anastrozolem, stosowanym w pierwszej linii terapii raka piersi z przerzutami, u pacjentów z potwierdzon? nadekspresj? HER2 i obecno?ci? receptorów hormonalnych (t.j. receptorów dla estrogenów (ER) i (lub...
Tamoxifen | ATC: L 02 BA 01
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
...4 i 4.8). W zwi?zku ze zwi?kszonym ryzykiem wyst?pienia zespo?u zakrzepowo-zatorowego w tej grupie pacjentek, nale?y rozwa?y? stosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej podczas chemioterapii. Zastosowanie tamoksyfenu w po??czeniu z inhibitorem aromatazy (np. anastrozolem), podawanym jako leczenie uzupe?niaj?ce, nie wykaza?o wi?kszej skuteczno?ci terapii w porównaniu ze stosowaniem tamoksyfenu w monoterapii. Nale?y zachowa? ostro?no?? podczas jednoczesnego stosowania tamoksyfenu i innych leków, które zwi?kszaj? aktywno?? enzymu CYP...