Anidulafungin | ATC: J 02 AX 06
inf. [prosz.+ rozp.]; 100 mg, 1 fiol.+ 1 fiol.
...zaleca si? stosowania anidulafunginy podczas ci??y. Karmienie piersi? Badania na zwierz?tach wykaza?y, ?e anidulafungina jest wydzielana do mleka samicy. Nie wiadomo, czy anidulafungina jest wydzielana do mleka matki u ludzi. Decyzja o kontynuowaniu/zaprzestaniu karmienia piersi? lub leczenia anidulafungin?, powinna by? podj?ta bior?c pod uwag? korzy?ci z karmienia piersi? dla dziecka oraz korzy?ci z leczenia anidulafungin? dla matki. P?odno?? W badaniach anidulafunginy przeprowadzonych z...