O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
kaps. twarde; 300 mg+ 0,5 mg, 1 szt.
...badania zrandomizowano 413 pacjentów, otrzymuj?cych pierwszy oraz kolejne cykle chemioterapii (schematy leczenia zawieraj?ce karboplatyn?, cisplatyn?, oksaliplatyn? oraz doksorubicyn?), z czego 309 zrandomizowano do grupy otrzymuj?cej produkt Akynzeo a 104 do grupy otrzymuj?cej aprepitant oraz palonosetron. Skuteczno?? i bezpiecze?stwo stosowania nie uleg?y zmianie w ?adnym z cykli chemioterapii. Dzieci i m?odzie? Europejska Agencja Leków uchyli?a obowi?zek do??czania wyników bada? produktu leczniczego Akynzeo we wszystkich podgrupach...
Carbamazepine | ATC: N 03 AF 01
tabl.; 200 mg, 50 szt.
...si? z hepatotoksyczno?ci?), tramadol. Antybiotyki: doksycyklina, ryfabutyna. Leki przeciwzakrzepowe: doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, acenokumarol). Leki przeciwdepresyjne: bupropion, cytalopram, mianseryna, sertralina, trazodon, trójpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina, amitryptylina, nortryptylina, klomipramina). Leki przeciwwymiotne: aprepitant. 8 Leki przeciwpadaczkowe: klobazam, klonazepam, etosuksymid, lamotrygina, okskarbazepina, prymidon, tiagabina, topiramat, kwas walproinowy, zonisamid. Aby unikn?? zatrucia fenytoin? oraz subterapeutycznych st??e? karbamazepiny zaleca si? dostosowanie st??enia fenytoiny w osoczu do 13...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...sertraliny z silnymi inhibitorami CYP3A4, np. inhibitorami proteazy, ketokonazolem, itrakonazolem, posakonazolem, worykonazolem, klarytromycyn?, telitromycyn? i nefazodonem mog?oby wywo?ywa? jeszcze wi?ksz? ekspozycj? na sertralin?. Zjawisko to dotyczy równie? umiarkowanych inhibitorów CYP3A4, takich jak aprepitant, erytromycyna, flukonazol, werapamil i diltiazem. Nale?y unika? stosowania silnych inhibitorów CYP3A4 w czasie leczenia sertralin?. St??enie sertraliny w osoczu jest zwi?kszone o oko?o 50% u osób z wolnym metabolizmem z udzia?em...
Bosutinib | ATC: L 01 XE 14
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...itrakonazolem, worykonazolem, pozakonazolem, troleandomycyn?, klarytromycyn?, telitromycyn?, boceprewirem, telaprewirem, mibefradylem, nefazodonem, koniwaptanem, produktami zawieraj?cymi grejpfruty, w tym sokiem grejpfrutowym) lub inhibitorami CYP3A o ?redniej sile dzia?ania (np. flukonazolem, darunawirem, erytromycyn?, diltiazemem, dronedaronem, atazanawirem, aprepitantem, amprenawirem, fosamprenawirem, imatynibem, werapamilem, tofisopamem, cyprofloksacyn?), poniewa? prowadzi to do zwi?kszenia st??enia bosutynibu w osoczu. W przypadku równoczesnego stosowania bosutynibu z ?agodnymi inhibitorami CYP3A nale?y zachowa? szczególn? ostro?no??. Do leczenia skojarzonego...
Ticagrelor | ATC: B 01 AC 24
tabl. powl.; 90 mg, 56 szt.
...AUC 2,7-krotnie oraz zmniejszenie C max max czynnego metabolitu o 38%, bez wp?ywu na jego AUC. Tikagrelor nie wp?yn?? na st??enie diltiazemu w osoczu. Inne umiarkowane inhibitory CYP3A4 (np. amprenawir, aprepitant, erytromycyna i flukonazol) mog? wykazywa? podobne dzia?anie i równie? mog? by? stosowane jednocze?nie z tikagrelorem. Induktory CYP3A Jednoczesne zastosowanie ryfampicyny i tikagreloru zmniejszy?o C i AUC tikagreloru odpowiednio max o 73...
inj.; 40 mg/ml, 1 fiol. 1 ml
...mog? zmniejsza? wp?yw inhibitorów cholinoesterazy u pacjentów z miasteni?. Leki przeciwcukrzycowe Mo?e by? konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych, poniewa? kortykosteroidy mog? zwi?kszy? st??enie glukozy we krwi. Leki przeciwwymiotne INHIBITORY CYP3A4 (i SUBSTRATY) - APREPITANT - FOSAPREPITANT Leki przeciwgrzybicze INHIBITORY CYP3A4 (i SUBSTRATY) - ITRAKONAZOL - KETOKONAZOL 13 Klasa lub typ leku Interakcja lub dzia?anie - LEK lub SUBSTANCJA Leki przeciwwirusowe INHIBITOR CYP3A4 (i SUBSTRAT) - INHIBITORY PROTEAZY 1) Inhibitory proteazy...
inj. [zaw.]; (40 mg+ 10 mg)/ml, 1 fiol.+ 1% r. lidokainy
...mog? zmniejsza? wp?yw antycholinesteraz u pacjentów z miasteni?. Leki przeciwcukrzycowe Mo?e by? konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych, poniewa? kortykosteroidy mog? zwi?ksza? st??enie glukozy we krwi. Leki przeciwwymiotne INHIBITORY i SUBSTRATY CYP3A4 ? APREPITANT ? FOSAPREPITANT Lek przeciwgrzybiczy INHIBITORY CYP3A4 (i SUBSTRATY) ? KETOKONAZOL ? ITRAKONAZOL Leki przeciwwirusowe INHIBITOR CYP3A4 (i SUBSTRAT) ? INHIBITORY PROTEAZY 1) Inhibitory proteazy, takie jak indinawir i rytonawir, mog? HIV...
Midazolam | ATC: N 05 CD 08
tabl. powl.; 15 mg, 100 szt.
...3-krotnie a umiarkowane max inhibitory - zwi?kszaj? AUC midazolamu 2-5-krotnie i C 2-3 krotnie. Nast?puj?ce leki zosta?y max zaliczone do tej grupy: flukonazol, klarytromycyna, telitromycyna, erytromycyna, diltiazem, werapamil, nefazodon, aprepitant, tebimorelina. Jednoczesne stosowanie Dormicum z silnymi i umiarkowanymi inhibitorami izoenzymu CYP3A4 wymaga starannej oceny stanu pacjenta, z powodu mo?liwo?ci wyst?pienia dzia?a? niepo??danych midazolamu (patrz punkt 4.4). - s?abe inhibitory - zwi?kszaj? AUC...
Midazolam | ATC: N 05 CD 08
tabl. powl.; 7,5 mg, 10 szt.
...3-krotnie, a umiarkowane max inhibitory - zwi?kszaj? AUC midazolamu 2-5-krotnie i C 2-3 krotnie. Nast?puj?ce leki zosta?y max zaliczone do tej grupy: flukonazol, klarytromycyna, telitromycyna, erytromycyna, diltiazem, werapamil, nefazodon, aprepitant, tebimorelina. Jednoczesne stosowanie Dormicum z silnymi i umiarkowanymi inhibitorami izoenzymu CYP3A4 wymaga starannej oceny stanu pacjenta, z powodu mo?liwo?ci wyst?pienia dzia?a? niepo??danych midazolamu (patrz punkt 4.4). - s?abe inhibitory - zwi?kszaj? AUC...
Aprepitant | ATC: A 04 AD 12
kaps. twarde; 125 mg+ 80 mg, 1 szt. (125 mg)+ 2 szt. (80 mg)
...rodzaje interakcji Aprepitant (125 mg/80 mg) jest substratem, umiarkowanym inhibitorem oraz induktorem CYP3A4. Aprepitant jest tak?e induktorem CYP2C9. Podczas leczenia produktem EMEND nast?puje zahamowanie aktywno?ci CYP3A4. Po zako?czeniu leczenia EMEND powoduje przemijaj?ce, ?agodne pobudzenie aktywno?ci CYP2C9, CYP3A4 oraz glukuronidacj?. Wydaje si?, ?e aprepitant nie wchodzi w interakcje z bia?kiem transportuj?cym P-glikoprotein?, poniewa? nie stwierdzono interakcji aprepitantu z digoksyn?. Wp?yw aprepitantu na farmakokinetyk?...
tabl. podpoliczkowe; 100 µg, 4 szt. tabl. podpoliczkowe; 400 µg, 4 szt.
...?rodkami, które indukuj? aktywno?? 3A4 mo?e obni?a? skuteczno?? preparatu Effentora. Jednoczesne stosowanie produktu Effentora z silnymi inhibitorami CYP3A4 (np. rytonawirem, ketokonazolem, itrakonazolem, troleandomycyn?, klarytromycyn? i nelfinawirem) lub umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (np. amprenawirem, aprepitantem, diltiazemem, erytromycyn?, flukonazolem, fosamprenawirem, sokiem grejpfrutowym i werapamilem) mo?e skutkowa? podwy?szonymi st??eniami fentanylu w osoczu, potencjalnie powoduj?c powa?ne dzia?ania niepo??dane leku, ??cznie z depresj? oddechow?, która mo?e prowadzi? do zgonu. Pacjenci...
Cyclophosphamide | ATC: L 01 AA 01
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
...dawki. I n t e r akcje wp?ywaj?ce na farmakokinetyk? cyklofosfamidu i jego metabolitów ? Zmniejszenie aktywacji cyklofosfamidu mo?e zmieni? skuteczno?? leczenia cyklofosfamidem. Do substancji, które opó?niaj? aktywacj? cyklofosfamidu zalicza si? ? aprepitant ? bupropion ? busulfan: Wykazano, ?e u pacjentów, którzy otrzymuj? wysokie dawki cyklofosfamidu w czasie poni?ej 24 h po przyj?ciu wysokich dawek busulfanu, szybko?? usuwania cyklofosfamidu ulega zmniejszeniu, a okres jego...
Cyclophosphamide | ATC: L 01 AA 01
dra?.; 50 mg, 50 szt.
...I n t e r akcje wp?ywaj?ce na farmakokinetyk? cyklofosfamidu i jego metabolitów 7 ? Zmniejszenie aktywacji cyklofosfamidu mo?e zmieni? skuteczno?? leczenia cyklofosfamidem. Do substancji, które opó?niaj? aktywacj? cyklofosfamidu zalicza si? ? aprepitant ? bupropion ? busulfan: Wykazano, ?e u pacjentów, którzy otrzymuj? wysokie dawki cyklofosfamidu w czasie poni?ej 24 h po przyj?ciu wysokich dawek busulfanu, szybko?? usuwania cyklofosfamidu ulega zmniejszeniu, a okres jego...
Cyclophosphamide | ATC: L 01 AA 01
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 200 mg, 10 fiol. inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 200 mg, 1 fiol.
...dawki. I n t e r akcje wp?ywaj?ce na farmakokinetyk? cyklofosfamidu i jego metabolitów ? Zmniejszenie aktywacji cyklofosfamidu mo?e zmieni? skuteczno?? leczenia cyklofosfamidem. Do substancji, które opó?niaj? aktywacj? cyklofosfamidu zalicza si? ? aprepitant ? bupropion ? busulfan: Wykazano, ?e u pacjentów, którzy otrzymuj? wysokie dawki cyklofosfamidu w czasie poni?ej 24 h po przyj?ciu wysokich dawek busulfanu, szybko?? usuwania cyklofosfamidu ulega zmniejszeniu, a okres jego...
tabl. powl.; 160 mg/20 mg, 3 szt.
...omeprazol (stosowany w leczeniu chorób zwi?zanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu ?o??dkowego); - paracetamol (stosowany w leczeniu bólu i gor?czki); - teofilina (stosowana w celu poprawy przep?ywu powietrza przez oskrzela); - nefazodon (stosowany w leczeniu depresji); - aprepitant (stosowany w leczeniu nudno?ci); - niektóre gazy (takie jak enfluran, halotan oraz izofluran) stosowane do wywo?ywania znieczulenia ogólnego. Przyjmowanie leku Eurartesim z jedzeniem i piciem Lek Eurartesim tabletki nale?y przyjmowa? wy??cznie z...
aerozol do nosa; 100 µg, 20 dawek aerozol do nosa; 200 µg, 40 dawek aerozol do nosa; 50 µg, 10 dawek
...produktami leczniczymi indukuj?cymi aktywno?? 3A4 mo?e zmniejsza? skuteczno?? produktu Instanyl. Jednoczesne stosowanie produktu Instanyl z silnymi inhibitorami CYP3A4 (np. rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomycyna, klarytromycyna i nelfinawir) lub umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (np. amprenawir, aprepitant, diltiazem, erytromycyna, flukonazol, fosamprenawir i werapamil) mo?e spowodowa? wzrost st??enia fentanylu w osoczu, potencjalnie 5 prowadz?cy do wyst?pienia ci??kich dzia?a? niepo??danych, w tym depresji oddechowej prowadz?cej do ?mierci. Pacjenci otrzymuj?cy jednocze?nie...
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt.
...indynawirb, rytonawirb, sakwinawir Beta-adrenolityki nadolol Antagoni?ci wapnia beprydyl, inne felodypina, dihydropirydyny, lerkanidypina, w tym werapamil nizoldypina Leki dzia?aj?ce na iwabradyna, aliskiren uk?ad kr??enia, ro?ne ranolazyna Diuretyki eplerenon Leki ?o??dkowo-jelitowe cyzapryd aprepitant, domperydon Leki immunosupresyjne ewerolimus budezonid, cyklezonid, cyklosporyna, deksametazon, flutykazon, metyloprednizolon, syrolimus (czyli rapamycyna), takrolimus, temsyrolimus Leki zmniejszaj?ce st??enie lowastatyna, atorwastatyna lipidów symwastatyna Leki dzia?aj?ce na uk?ad salmeterol oddechowy Selektywne inhibitory reboksetyna...
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt. kaps. twarde; 100 mg, 4 szt.
...sakwinawir Beta-adrenolityki nadolol Antagoni?ci wapnia beprydyl, inne dihydropirydyny, felodypina, w tym werapamil lerkanidypina, nizoldypina Leki dzia?aj?ce na uk?ad iwabradyna, aliskiren riocyguat kr??enia, ró?ne ranolazyna 8 Diuretyki eplerenon Leki ?o??dkowo-jelitowe cyzapryd aprepitant, domperydon Leki immunosupresyjne ewerolimus budezonid, cyklezonid, cyklosporyna, deksametazon, flutykazon, metyloprednizolon, syrolimus (czyli rapamycyna), takrolimus, temsyrolimus Leki zmniejszaj?ce lowastatyna, atorwastatyna st??enie lipidów symwastatyna Leki dzia?aj?ce na uk?ad salmeterol oddechowy Selektywne inhibitory reboksetyna...
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt.
...indynawir, rytonawir, sakwinawir Beta-adrenolityki nadolol Antagoni?ci wapnia beprydyl, inne dihydropirydyny, felodypina, w tym werapamil lerkanidypina, nizoldypina Leki dzia?aj?ce na uk?ad iwabradyna, aliskiren kr??enia, ró?ne ranolazyna Diuretyki eplerenon Leki ?o??dkowo-jelitowe cyzapryd aprepitant, domperydon Leki immunosupresyjne ewerolimus budezonid, cyklezonid, cyklosporyna, deksametazon, flutykazon, metyloprednizolon, syrolimus (czyli rapamycyna), takrolimus, temsyrolimus Leki zmniejszaj?ce lowastatyna, atorwastatyna st??enie lipidów symwastatyna Leki dzia?aj?ce na uk?ad salmeterol oddechowy Selektywne inhibitory reboksetyna...
Methylprednisolone | ATC: H 02 AB 04
tabl.; 16 mg, 50 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
...LEK lub SUBSTANCJA Antycholinesterazy Steroidy mog? zmniejsza? wp?yw antycholinesteraz u pacjentów z miasteni?. Leki przeciwcukrzycowe Mo?e by? konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych, poniewa? kortykosteroidy mog? zwi?kszy? st??enie glukozy we krwi. Leki przeciwwymiotne - APREPITANT INHIBITORY CYP3A4 (i SUBSTRATY) - FOSAPREPITANT Leki przeciwgrzybicze - ITRAKONAZOL INHIBITORY CYP3A4 (i SUBSTRATY) - KETOKONAZOL Leki przeciwwirusowe INHIBITORY CYP3A4 (i SUBSTRATY) 1) Inhibitory proteazy, takie jak indynawir i rytonawir, mog? - INHIBITORY PROTEAZY zwi?ksza?...
tabl.; 16 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
...Steroidy mog? zmniejsza? wp?yw antycholinesteraz u pacjentów z miasteni?. Leki przeciwcukrzycowe Mo?e by? konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych, poniewa? kortykosteroidy mog? zwi?kszy? st??enie glukozy we krwi. Leki przeciwwymiotne INHIBITORY CYP3A4 (i SUBSTRATY) - APREPITANT - FOSAPREPITANT Leki przeciwgrzybicze INHIBITORY CYP3A4 (i SUBSTRATY) - ITRAKONAZOL - KETOKONAZOL Leki przeciwwirusowe INHIBITORY CYP3A4 (i SUBSTRATY) - INHIBITORY PROTEAZY 1) Inhibitory proteazy, takie jak indynawir i rytonawir, mog? HIV zwi?ksza? st??enia kortykosteroidów w...
Midazolam | ATC: N 05 CD 08
inj. [roztw.]; 15 mg/3 ml , 5 amp. 3 ml inj. [roztw.]; 50 mg/10 ml, 5 amp. 10 ml inj. [roztw.]; 5 mg/5 ml, 10 amp. 5 ml inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 10 amp. 1 ml
...osoczu midazolamu podanego do?ylnie w porównaniu do grupy kontrolnej. Dodatkowe informacje dotycz?ce midazolamu stosowanego doustnie Nefazodon zwi?ksza st??enie midazolamu podanego doustnie 4,6-krotnie ze zwi?kszeniem ko?cowego okresu pó?trwania 1,6-krotnie. Aprepitant zale?nie od dawki zwi?ksza st??enie w osoczu doustnie podanego midazolamu 3,3-krotnie po zastosowaniu 80 mg/dzie?, co si? wi??e z dwukrotnym zwi?kszeniem ko?cowego okresu pó?trwania. Leki pobudzaj?ce CYP3A Ryfampicyna...
inf./inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 10 amp. 1 ml
...kontroln?. Dodatkowe informacje dotycz?ce midazolamu stosowanego doustnie ? Nefazodon powoduje wzrost st??enia w osoczu midazolamu podawanego doustnie 4,6 razy i wyd?u?enie okresu pó?trwania w ko?cowej fazie eliminacji 1,6 razy. ? Aprepitant podawany jednocze?nie z midazolamem w nast?puj?cym schemacie: 125 mg w pierwszym dniu i 80 mg od drugiego do pi?tego dnia podawania, w sposób zale?ny od dawki powoduje 3,3 krotny wzrost...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
...stosowanie sertraliny i silnych inhibitorów CYP3A4, np. inhibitorów proteazy, ketokonazolu, itrakonazolu, pozakonazolu, worykonazolu, klarytromycyny, telitromycyny i nefazodonu, mo?e spowodowa? nawet wi?ksze zwi?kszenie ekspozycji na sertraline. Dotyczy to równie? umiarkowanych inhibitorów CYP3A4, np. aprepitantu, erytromycyny, flukonazolu, werapamilu i diltiazemu. Nale?y unika? przyjmowania silnych inhibitorów CYP3A4 podczas leczenia sertralin?. St??enie sertraliny w osoczu jest zwi?kszone o oko?o 50% u osób, u których metabolizm z udzia?em CYP2C19...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt.
...stosowanie sertraliny i silnych inhibitorów CYP3A4, np. inhibitorów proteazy, ketokonazolu, itrakonazolu, pozakonazolu, worykonazolu, klarytromycyny, telitromycyny i nefazodonu, mo?e spowodowa? nawet wi?ksze zwi?kszenie ekspozycji na sertraline. Dotyczy to równie? umiarkowanych inhibitorów CYP3A4, np. aprepitantu, erytromycyny, flukonazolu, werapamilu i diltiazemu. Nale?y unika? przyjmowania silnych inhibitorów CYP3A4 podczas leczenia sertralin?. St??enie sertraliny w osoczu jest zwi?kszone o oko?o 50% u osób, u których metabolizm z udzia?em CYP2C19...
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps.; 100 mg, 28 szt. kaps.; 100 mg, 4 szt.
...nadolol Antagoni?ci wapnia beprydyl, inne dihydropirydyny, felodypina, werapamil lerkanidypina, nizoldypina Leki dzia?aj?ce na uk?ad iwabradyna, aliskiren, syldenafil w bozentan, kr??enia, ró?ne ranolazyna leczeniu nadci?nienia riocyguat p?ucnego Diuretyki eplerenon Leki ?o??dkowo-jelitowe cyzapryd, aprepitant, domperydon Leki immunosupresyjne ewerolimus budezonid, cyklezonid, cyklosporyna, deksametazon, flutykazon, metyloprednizolon, syrolimus (czyli rapamycyna), takrolimus, temsyrolimus Leki zmniejszaj?ce st??enie lowastatyna, atorwastatyna lipidów symwastatyna Leki dzia?aj?ce na uk?ad salmeterol oddechowy Selektywne inhibitory reboksetyna...
Fentanyl | ATC: N 02 AB 03
aerozol do nosa; 100 µg/dawk?, 1 but. 1,55 ml aerozol do nosa; 400 µg/dawk?, 1 but. 1,55 ml
...z substancjami indukuj?cymi aktywno?? 3A4 mo?e zmniejsza? skuteczno?? produktu PecFent. Jednoczesne stosowanie produktu PecFent z silnymi inhibitorami CYP3A4 (np. rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomycyna, klarytromycyna i nelfinawir) lub umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (np. amprenawir, aprepitant, diltiazem, erytromycyna, flukonazol, fosamprenawir, sok grejpfrutowy i werapamil) mo?e spowodowa? wzrost st??enia fentanylu w osoczu, który mo?e spowodowa? wyst?pienie ci??kich dzia?a? niepo??danych, w tym depresji oddechowej prowadz?cej do ?mierci. Pacjenci otrzymuj?cy...
tabl. powl.; 30 mg, 3 szt. tabl. powl.; 60 mg, 3 szt.
...w tym ketokonazolem, itrakonazolem, rytonawirem, sakwinawirem, telitromycyn?, nefazodonem, nelfinawirem i atazanawirem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Umiarkowane inhibitory CYP3A4 Skojarzone leczenie z umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (np.: erytromycyna, klarytromycyna, flukonazol, amprenawir, fosamprenawir, aprepitant, werapamil, diltiazem) mo?e nasila? dzia?anie dapoksetyny i demetylodapoksetyny, w szczególno?ci u wolnych metabolizerów CYP2D6. Maksymalna dawka dapoksetyny powinna wynosi? 30 mg w przypadku skojarzonego leczenia z ww. produktami (patrz punkty 4...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...jednoczesne podawanie sertraliny i silnych inhibitorów CYP3A4, np. inhibitorów proteazy, ketokonazolu, itrakonazolu, posakonazolu, worykonazolu, klarytromycyny, telitromycyny i nefazodonu, spowoduje jeszcze wi?kszy wzrost nara?enia na sertralin?. Dotyczy to tak?e umiarkowanych inhibitorów CYP3A4, np. aprepitantu, erytromycyny, flukonazolu, werapamilu i diltiazemu. Podczas leczenia sertralin? nale?y unika? przyjmowanie inhibitorów CYP3A4. St??enia sertraliny w osoczu s? wi?ksze o oko?o 50% u pacjentów ze spowolnionym metabolizem CYP2C19 w porównaniu do...
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
...jednoczesne podawanie sertraliny i silnych inhibitorów CYP3A4, np. inhibitory proteazy, ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol, worykonazol, klarytromycyna, telitromycyna i nefazodon, spowoduje jeszcze wi?ksze wzrosty nara?enia sertraliny. Dotyczy to tak?e umiarkowanych 8 inhibitorów CYP3A4, np. aprepitant, erytromycyna, flukonazol, werapamil i diltiazem.Przyjmowanie inhibitorów CYP3A4 nale?y unika? podczas leczenia sertralin?. Sertraliny w osoczu s? wi?ksze o oko?o 50% w metabolizem CYP2C19 w porównaniu do szybkich metabolizem (patrz punkt...