Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...sertraliny z silnymi inhibitorami CYP3A4, np. inhibitorami proteazy, ketokonazolem, itrakonazolem, posakonazolem, worykonazolem, klarytromycyn?, telitromycyn? i nefazodonem mog?oby wywo?ywa? jeszcze wi?ksz? ekspozycj? na sertralin?. Zjawisko to dotyczy równie? umiarkowanych inhibitorów CYP3A4, takich jak aprepitant, erytromycyna, flukonazol, werapamil i diltiazem. Nale?y unika? stosowania silnych inhibitorów CYP3A4 w czasie leczenia sertralin?. St??enie sertraliny w osoczu jest zwi?kszone o oko?o 50% u osób z wolnym metabolizmem z udzia?em...
Bosutinib | ATC: L 01 XE 14
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...itrakonazolem, worykonazolem, pozakonazolem, troleandomycyn?, klarytromycyn?, telitromycyn?, boceprewirem, telaprewirem, mibefradylem, nefazodonem, koniwaptanem, produktami zawieraj?cymi grejpfruty, w tym sokiem grejpfrutowym) lub inhibitorami CYP3A o ?redniej sile dzia?ania (np. flukonazolem, darunawirem, erytromycyn?, diltiazemem, dronedaronem, atazanawirem, aprepitantem, amprenawirem, fosamprenawirem, imatynibem, werapamilem, tofisopamem, cyprofloksacyn?), poniewa? prowadzi to do zwi?kszenia st??enia bosutynibu w osoczu. W przypadku równoczesnego stosowania bosutynibu z ?agodnymi inhibitorami CYP3A nale?y zachowa? szczególn? ostro?no??. Do leczenia skojarzonego...
Ticagrelor | ATC: B 01 AC 24
tabl. powl.; 90 mg, 56 szt.
...nawet 2,7-krotnie oraz zmniejszenie max C czynnego metabolitu o 38%, bez wp?ywu na jego AUC. Tikagrelor nie wp?yn?? na st??enie max diltiazemu w osoczu. Inne umiarkowane inhibitory CYP3A4 (np. amprenawir, aprepitant, erytromycyna i flukonazol) mog? wykazywa? podobne dzia?anie i równie? mog? by? stosowane jednocze?nie z produktem Brilique. Induktory CYP3A4 Jednoczesne zastosowanie ryfampicyny i tikagreloru zmniejszy?o C i AUC tikagreloru odpowiednio max o...
Midazolam | ATC: N 05 CD 08
tabl. powl.; 7,5 mg, 10 szt.
...3-krotnie, a umiarkowane max inhibitory - zwi?kszaj? AUC midazolamu 2-5-krotnie i C 2-3 krotnie. Nast?puj?ce leki zosta?y max zaliczone do tej grupy: flukonazol, klarytromycyna, telitromycyna, erytromycyna, diltiazem, werapamil, nefazodon, aprepitant, tebimorelina. Jednoczesne stosowanie Dormicum z silnymi i umiarkowanymi inhibitorami izoenzymu CYP3A4 wymaga starannej oceny stanu pacjenta, z powodu mo?liwo?ci wyst?pienia dzia?a? niepo??danych midazolamu (patrz punkt 4.4). - s?abe inhibitory - zwi?kszaj? AUC...
Midazolam | ATC: N 05 CD 08
tabl. powl.; 15 mg, 100 szt.
...3-krotnie a umiarkowane max inhibitory - zwi?kszaj? AUC midazolamu 2-5-krotnie i C 2-3 krotnie. Nast?puj?ce leki zosta?y max zaliczone do tej grupy: flukonazol, klarytromycyna, telitromycyna, erytromycyna, diltiazem, werapamil, nefazodon, aprepitant, tebimorelina. Jednoczesne stosowanie Dormicum z silnymi i umiarkowanymi inhibitorami izoenzymu CYP3A4 wymaga starannej oceny stanu pacjenta, z powodu mo?liwo?ci wyst?pienia dzia?a? niepo??danych midazolamu (patrz punkt 4.4). - s?abe inhibitory - zwi?kszaj? AUC...
Aprepitant | ATC: A 04 AD 12
kaps. twarde; 125 mg+ 80 mg, 1 szt. (125 mg)+ 2 szt. (80 mg)
...rodzaje interakcji Aprepitant (125 mg/80 mg) jest substratem, umiarkowanym inhibitorem oraz induktorem CYP3A4. Aprepitant jest tak?e induktorem CYP2C9. Podczas leczenia produktem EMEND nast?puje zahamowanie aktywno?ci CYP3A4. Po zako?czeniu leczenia EMEND powoduje przemijaj?ce, ?agodne pobudzenie aktywno?ci CYP2C9, CYP3A4 oraz glukuronidacj?. Wydaje si?, ?e aprepitant nie wchodzi w interakcje z bia?kiem transportuj?cym P-glikoprotein?, poniewa? nie stwierdzono interakcji aprepitantu z digoksyn?. Wp?yw aprepitantu na farmakokinetyk?...
tabl. podpoliczkowe; 100 µg, 4 szt. tabl. podpoliczkowe; 200 µg, 4 szt. tabl. podpoliczkowe; 400 µg, 4 szt. tabl. podpoliczkowe; 600 µg, 4 szt. tabl. podpoliczkowe; 800 µg, 4 szt.
...?rodkami, które indukuj? aktywno?? 3A4 mo?e obni?a? skuteczno?? preparatu Effentora. Jednoczesne stosowanie produktu Effentora z silnymi inhibitorami CYP3A4 (np. rytonawirem, ketokonazolem, itrakonazolem, troleandomycyn?, klarytromycyn? i nelfinawirem) lub umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (np. amprenawirem, aprepitantem, diltiazemem, erytromycyn?, flukonazolem, fosamprenawirem, sokiem grejpfrutowym i werapamilem) mo?e skutkowa? podwy?szonymi st??eniami fentanylu w osoczu, potencjalnie powoduj?c powa?ne dzia?ania niepo??dane leku, ??cznie z depresj? oddechow?, która mo?e prowadzi? do zgonu. Pacjenci...
Cyclophosphamide | ATC: L 01 AA 01
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
...dawki. I n t e r akcje wp?ywaj?ce na farmakokinetyk? cyklofosfamidu i jego metabolitów ? Zmniejszenie aktywacji cyklofosfamidu mo?e zmieni? skuteczno?? leczenia cyklofosfamidem. Do substancji, które opó?niaj? aktywacj? cyklofosfamidu zalicza si? ? aprepitant ? bupropion ? busulfan: Wykazano, ?e u pacjentów, którzy otrzymuj? wysokie dawki cyklofosfamidu w czasie poni?ej 24 h po przyj?ciu wysokich dawek busulfanu, szybko?? usuwania cyklofosfamidu ulega zmniejszeniu, a okres jego...
Cyclophosphamide | ATC: L 01 AA 01
dra?.; 50 mg, 50 szt.
...I n t e r akcje wp?ywaj?ce na farmakokinetyk? cyklofosfamidu i jego metabolitów 7 ? Zmniejszenie aktywacji cyklofosfamidu mo?e zmieni? skuteczno?? leczenia cyklofosfamidem. Do substancji, które opó?niaj? aktywacj? cyklofosfamidu zalicza si? ? aprepitant ? bupropion ? busulfan: Wykazano, ?e u pacjentów, którzy otrzymuj? wysokie dawki cyklofosfamidu w czasie poni?ej 24 h po przyj?ciu wysokich dawek busulfanu, szybko?? usuwania cyklofosfamidu ulega zmniejszeniu, a okres jego...
Cyclophosphamide | ATC: L 01 AA 01
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 200 mg, 10 fiol. inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 200 mg, 1 fiol.
...dawki. I n t e r akcje wp?ywaj?ce na farmakokinetyk? cyklofosfamidu i jego metabolitów ? Zmniejszenie aktywacji cyklofosfamidu mo?e zmieni? skuteczno?? leczenia cyklofosfamidem. Do substancji, które opó?niaj? aktywacj? cyklofosfamidu zalicza si? ? aprepitant ? bupropion ? busulfan: Wykazano, ?e u pacjentów, którzy otrzymuj? wysokie dawki cyklofosfamidu w czasie poni?ej 24 h po przyj?ciu wysokich dawek busulfanu, szybko?? usuwania cyklofosfamidu ulega zmniejszeniu, a okres jego...
tabl. powl.; 160 mg/20 mg, 3 szt.
...omeprazol (stosowany w leczeniu chorób zwi?zanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu ?o??dkowego); - paracetamol (stosowany w leczeniu bólu i gor?czki); - teofilina (stosowana w celu poprawy przep?ywu powietrza przez oskrzela); - nefazodon (stosowany w leczeniu depresji); - aprepitant (stosowany w leczeniu nudno?ci); - niektóre gazy (takie jak enfluran, halotan oraz izofluran) stosowane do wywo?ywania znieczulenia ogólnego. Przyjmowanie leku Eurartesim z jedzeniem i piciem Lek Eurartesim tabletki nale?y przyjmowa? wy??cznie z...
aerozol do nosa; 100 µg, 20 dawek aerozol do nosa; 200 µg, 40 dawek aerozol do nosa; 50 µg, 10 dawek
...produktami leczniczymi indukuj?cymi aktywno?? 3A4 mo?e zmniejsza? skuteczno?? produktu Instanyl. Jednoczesne stosowanie produktu Instanyl z silnymi inhibitorami CYP3A4 (np. rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomycyna, klarytromycyna i nelfinawir) lub umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (np. amprenawir, aprepitant, diltiazem, erytromycyna, flukonazol, fosamprenawir i werapamil) mo?e spowodowa? wzrost st??enia fentanylu w osoczu, potencjalnie 5 prowadz?cy do wyst?pienia ci??kich dzia?a? niepo??danych, w tym depresji oddechowej prowadz?cej do ?mierci. Pacjenci otrzymuj?cy jednocze?nie...
Methylprednisolone | ATC: H 02 AB 04
tabl.; 16 mg, 50 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
...LEK lub SUBSTANCJA Antycholinesterazy Steroidy mog? zmniejsza? wp?yw antycholinesteraz u pacjentów z miasteni?. Leki przeciwcukrzycowe Mo?e by? konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych, poniewa? kortykosteroidy mog? zwi?kszy? st??enie glukozy we krwi. Leki przeciwwymiotne - APREPITANT INHIBITORY CYP3A4 (i SUBSTRATY) - FOSAPREPITANT Leki przeciwgrzybicze - ITRAKONAZOL INHIBITORY CYP3A4 (i SUBSTRATY) - KETOKONAZOL Leki przeciwwirusowe INHIBITORY CYP3A4 (i SUBSTRATY) 1) Inhibitory proteazy, takie jak indynawir i rytonawir, mog? - INHIBITORY PROTEAZY zwi?ksza?...
Midazolam | ATC: N 05 CD 08
inj. [roztw.]; 15 mg/3 ml , 5 amp. 3 ml inj. [roztw.]; 50 mg/10 ml, 5 amp. 10 ml inj. [roztw.]; 5 mg/5 ml, 10 amp. 5 ml inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 10 amp. 1 ml
...w osoczu midazolamu podanego do?ylnie w porównaniu do grupy kontrolnej. Dodatkowe informacje dotycz?ce midazolamu stosowanego doustnie Nefazodon zwi?ksza st??enie midazolamu podanego doustnie 4,6-krotnie ze zwi?kszeniem okresu pó?trwania 1,6-krotnie. Aprepitant zale?nie od dawki zwi?ksza st??enie w osoczu doustnie podanego midazolamu 3,3-krotnie po zastosowaniu 80 mg/dzie?, co si? wi??e z dwukrotnym zwi?kszeniem ko?cowego okresu pó?trwania. Leki pobudzaj?ce CYP3A4 Ryfampicyna...
inf./inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 10 amp. 1 ml
...kontroln?. Dodatkowe informacje dotycz?ce midazolamu stosowanego doustnie ? Nefazodon powoduje wzrost st??enia w osoczu midazolamu podawanego doustnie 4,6 razy i wyd?u?enie okresu pó?trwania w ko?cowej fazie eliminacji 1,6 razy. ? Aprepitant podawany jednocze?nie z midazolamem w nast?puj?cym schemacie: 125 mg w pierwszym dniu i 80 mg od drugiego do pi?tego dnia podawania, w sposób zale?ny od dawki powoduje 3,3 krotny wzrost...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt.
...stosowanie sertraliny i silnych inhibitorów CYP3A4, np. inhibitorów proteazy, ketokonazolu, itrakonazolu, pozakonazolu, worykonazolu, klarytromycyny, telitromycyny i nefazodonu, mo?e spowodowa? nawet wi?ksze zwi?kszenie ekspozycji na sertraline. Dotyczy to równie? umiarkowanych inhibitorów CYP3A4, np. aprepitantu, erytromycyny, flukonazolu, werapamilu i diltiazemu. Nale?y unika? przyjmowania silnych inhibitorów CYP3A4 podczas leczenia sertralin?. St??enie sertraliny w osoczu jest zwi?kszone o oko?o 50% u osób, u których metabolizm z udzia?em CYP2C19...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
...stosowanie sertraliny i silnych inhibitorów CYP3A4, np. inhibitorów proteazy, ketokonazolu, itrakonazolu, pozakonazolu, worykonazolu, klarytromycyny, telitromycyny i nefazodonu, mo?e spowodowa? nawet wi?ksze zwi?kszenie ekspozycji na sertraline. Dotyczy to równie? umiarkowanych inhibitorów CYP3A4, np. aprepitantu, erytromycyny, flukonazolu, werapamilu i diltiazemu. Nale?y unika? przyjmowania silnych inhibitorów CYP3A4 podczas leczenia sertralin?. St??enie sertraliny w osoczu jest zwi?kszone o oko?o 50% u osób, u których metabolizm z udzia?em CYP2C19...
Fentanyl | ATC: N 02 AB 03
aerozol do nosa; 100 µg/dawk?, 1 but. 1,55 ml aerozol do nosa; 400 µg/dawk?, 1 but. 1,55 ml
...z substancjami indukuj?cymi aktywno?? 3A4 mo?e zmniejsza? skuteczno?? produktu PecFent. Jednoczesne stosowanie produktu PecFent z silnymi inhibitorami CYP3A4 (np. rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomycyna, klarytromycyna i nelfinawir) lub umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (np. amprenawir, aprepitant, diltiazem, erytromycyna, flukonazol, fosamprenawir, sok grejpfrutowy i werapamil) mo?e spowodowa? wzrost st??enia fentanylu w osoczu, który mo?e spowodowa? wyst?pienie ci??kich dzia?a? niepo??danych, w tym depresji oddechowej prowadz?cej do ?mierci. Pacjenci otrzymuj?cy...
tabl. powl.; 30 mg, 3 szt. tabl. powl.; 60 mg, 3 szt.
...w tym ketokonazolem, itrakonazolem, rytonawirem, sakwinawirem, telitromycyn?, nefazodonem, nelfinawirem i atazanawirem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Umiarkowane inhibitory CYP3A4 Skojarzone leczenie z umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (np.: erytromycyna, klarytromycyna, flukonazol, amprenawir, fosamprenawir, aprepitant, werapamil, diltiazem) mo?e nasila? dzia?anie dapoksetyny i demetylodapoksetyny, w szczególno?ci u wolnych metabolizerów CYP2D6. Maksymalna dawka dapoksetyny powinna wynosi? 30 mg w przypadku skojarzonego leczenia z ww. produktami (patrz punkty 4...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...jednoczesne podawanie sertraliny i silnych inhibitorów CYP3A4, np. inhibitorów proteazy, ketokonazolu, itrakonazolu, posakonazolu, worykonazolu, klarytromycyny, telitromycyny i nefazodonu, spowoduje jeszcze wi?kszy wzrost nara?enia na sertralin?. Dotyczy to tak?e umiarkowanych inhibitorów CYP3A4, np. aprepitantu, erytromycyny, flukonazolu, werapamilu i diltiazemu. Podczas leczenia sertralin? nale?y unika? przyjmowanie inhibitorów CYP3A4. St??enia sertraliny w osoczu s? wi?ksze o oko?o 50% u pacjentów ze spowolnionym metabolizem CYP2C19 w porównaniu do...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl.; 100 mg, 30 szt. tabl.; 50 mg, 30 szt.
...jednoczesne podawanie sertraliny i silnych inhibitorów CYP3A4, np. inhibitorów proteazy, ketokonazolu, itrakonazolu, posakonazolu, worykonazolu, klarytromycyny, telitromycyny i nefazodonu, spowoduje jeszcze wi?kszy wzrost nara?enia na sertralin?. Dotyczy to tak?e umiarkowanych inhibitorów CYP3A4, np. aprepitantu, erytromycyny, flukonazolu, werapamilu i diltiazemu. Podczas leczenia sertralin? nale?y unika? przyjmowanie inhibitorów CYP3A4. St??enia sertraliny w osoczu s? wi?ksze o oko?o 50% u pacjentów ze spowolnionym metabolizem CYP2C19 w porównaniu do...
Methylprednisolone | ATC: H 02 AB 04
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1000 mg, 1 fiol.+ rozp. 16 ml inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol.+ rozp. 8 ml
...mi??niowe, dzia?aj?cych kompetycyjnie. 11 Klasa lub rodzaj leku Interakcja/dzia?anie - LEK lub SUBSTANCJA Leki przeciwcukrzycowe Mo?e by? konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych, poniewa? kortykosteroidy mog? zwi?kszy? st??enie glukozy we krwi. Leki przeciwwymiotne - APREPITANT INHIBITORY CYP3A4 (i SUBSTRATY) - FOSAPREPITANT Leki przeciwgrzybicze - ITRAKONAZOL INHIBITORY CYP3A4 (i SUBSTRATY) - KETOKONAZOL Leki przeciwwirusowe INHIBITORY CYP3A4 (i SUBSTRATY) - INHIBITORY PROTEAZY Inhibitory proteazy, np. indynawir i rytonawir, mog? zwi?ksza? HIV st??enie...
Avanafil | ATC: G 04 BE 10
tabl.; 50 mg, 4 szt.
...klarytromycyn?, indynawirem, itrakonazolem, nefazodonem, nelfinawirem, sakwinawirem i telitromycyn?) jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3, 4.4 i 4.5). U pacjentów przyjmuj?cych jednocze?nie inhibitory CYP3A4 o umiarkowanym dzia?aniu (w tym erytromycyn?, amprenawir, aprepitant, diltiazem, flukonazol, fosamprenawir i werapamil) maksymalna zalecana dawka awanafilu nie powinna przekracza? 100 mg, przy czym odst?p czasowy pomi?dzy podaniem kolejnych dawek powinien wynosi? co najmniej 48 godzin (patrz punkt 4...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 50 szt.
...IMAO); przed podaniem produktu leczniczego Tegretol CR 200 nale?y przerwa? podawanie inhibitorów MAO na co najmniej 2 tygodnie lub d?u?ej, je?li pozwala na to stan kliniczny (patrz punkt 4.3). Leki przeciwwymiotne: aprepitant. Leki przeciwpadaczkowe: klobazam, klonazepam, etosuksymid, felbamat, lamotrygina, okskarbazepina, prymidon, tiagabina, topiramat, kwas walproinowy, zonisamid. Donoszono, ?e pod wp?ywem karbamazepiny st??enia fenytoiny w osoczu zarówno zwi?ksza?y si?, jak i zmniejsza?y si?, istniej?...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 400 mg, 30 szt.
...IMAO); przed podaniem produktu leczniczego Tegretol CR 400 nale?y przerwa? podawanie inhibitorów MAO na co najmniej 2 tygodnie lub d?u?ej, je?li pozwala na to stan kliniczny (patrz punkt 4.3). Leki przeciwwymiotne: aprepitant. Leki przeciwpadaczkowe: klobazam, klonazepam, etosuksymid, felbamat, lamotrygina, okskarbazepina, prymidon, tiagabina, topiramat, kwas walproinowy, zonisamid. Donoszono, ?e pod wp?ywem karbamazepiny st??enia fenytoiny w osoczu zarówno zwi?ksza?y si?, jak i zmniejsza?y si?, istniej?...
syrop; 100 mg/5 ml, 1 but. 100 ml syrop; 100 mg/5 ml, 1 but. 250 ml
...inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO); przed podaniem produktu leczniczego Tegretol nale?y przerwa? podawanie inhibitorów MAO na co najmniej 2 tygodnie lub d?u?ej, je?li pozwala na to stan kliniczny (patrz punkt 4.3). Leki przeciwwymiotne: aprepitant. Leki przeciwpadaczkowe: klobazam, klonazepam, etosuksymid, felbamat, lamotrygina, okskarbazepina, prymidon, tiagabina, topiramat, kwas walproinowy, zonisamid. Donoszono, ?e pod wp?ywem karbamazepiny st??enia fenytoiny w osoczu zarówno zwi?ksza?y si?, jak i zmniejsza?y si?, istniej?...
Temsirolimus | ATC: L 01 XE 09
inf. [konc.+ rozp. do przyg. roztw.]; 30 mg, 1 fiol. 1,2 ml+ 1 fiol. rozp. 1,8 ml
...we krwi ? temsyrolimusu i jego metabolitu syrolimusu. W zwi?zku z powy?szym nale?y unika? równoczesnego stosowania z substancjami mog?cymi silnie hamowa? cytochrom CYP3A4. Równoczesne leczenie substancjami o umiarkowanym hamowaniu cytochromu CYP3A4 (np. aprepitant, erytromycyna, flukonazol, werapamil, sok grejpfrutowy) powinno by? przeprowadzone z zachowaniem nale?nej ostro?no?ci wy??cznie u pacjentów otrzymuj?cych dawk? 25 mg, a w przypadku pacjentów otrzymuj?cych dawki wy?sze ni? 25 mg nale?y go...
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps.; 100 mg, 28 szt. kaps.; 100 mg, 4 szt.
...8 Grupa leków Stosowanie Przeciwwskazane Niezalecane z ostro?no?ci? beprydyl, felodypina, inne dihydropirydyny, Antagoni?ci wapnia lerkanidypina, w tym werapamil nizoldypina Leki dzia?aj?ce na iwabradyna, aliskiren uk?ad kr??enia, ró?ne ranolazyna Diuretyki eplerenon Leki ?o??dkowo- aprepitant, cyzapryd jelitowe domperydon ewerolimus budezonid, cyklezonid, cyklosporyna, deksametazon, flutykazon, Leki metyloprednizolon, immunosupresyjne syrolimus (czyli rapamycyna), takrolimus, temsyrolimus Leki zmniejszaj?ce lowastatyna, atorwastatyna st??enie lipidów symwastatyna Leki dzia?aj?ce na salmeterol uk?ad oddechowy Selektywne...
Fentanyl | ATC: N 02 AB 03
tabl. podj?zykowe; 133 µg, 30 szt. tabl. podj?zykowe; 267 µg, 30 szt. tabl. podj?zykowe; 400 µg, 30 szt. tabl. podj?zykowe; 533 µg, 30 szt. tabl. podj?zykowe; 67 µg, 30 szt. tabl. podj?zykowe; 800 µg, 30 szt.
...klarytromycyna, telitromycyna), ? leki przeciwgrzybicze pochodne azolu (np. ketokonazol, itrakonazol i flukonazol). ? niektóre inhibitory proteazy (np. rytonawir, indynawir, nelfinawir, sakinawir), ? inhibitory wapnia (np. diltiazem lub werapamil), ? leki przeciwwymiotne (np. aprepitant lub dronabinol), ? leki przeciwdepresyjne (np. fluoksetyna), ? leki hamuj?ce wydzielanie kwasu solnego (np. cymetydyna), ? alkohol mog? zwi?ksza? biodost?pno?? fentanylu, a tak?e zmniejsza? jego klirens uk?adowy, co mo?e prowadzi? do...
Trabectedin | ATC: L 01 CX 01
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 0,25 mg, 1 fiol.
...Wp?yw innych substancji na trabektedyn? Nie prowadzono bada? interakcji leków in vivo. Poniewa? trabektedyna jest g?ównie metabolizowana przez CYP3A4, jednoczesne podawanie leków, które hamuj? ten izoenzym (np. ketokonazol, flukonazol, rytonawir, klarytromycyna lub aprepitant) mo?e zmniejszy? metabolizm i zwi?kszy? st??enie trabektedyny w organizmie. Je?li wymagane jest jednoczesne stosowanie tych leków, konieczne jest ?cis?e monitorowanie objawów toksyczno?ci (patrz punkt 4.4). I podobnie, jednoczesne stosowanie trabektedyny...