O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. [roztw.]; 7,5 mg, 1 fiol. 1,3 ml
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt.
tabl.; 15 mg, 28 szt.
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 10 mg, 84 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 84 szt.
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 28 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 56 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 84 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 28 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 56 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 84 szt.
...zale?no?? odpowiedzi od dawki dla dzia?a? niepo??danych dotycz?cych kr??enia mózgowego. Apra-swift nie jest wskazana w leczeniu psychoz zwi?zanych z demencj?. Hiperglikemia i cukrzyca: u pacjentów leczonych nietypowymi ?rodkami przeciwpsychotycznymi, w tym aripiprazolem, opisywano hiperglikemi?, w niektórych przypadkach bardzo wysok? z kwasic? ketonow? i ?pi?czk? hiperosmotyczn? lub zgonem. Czynnikami ryzyka, które mog? predysponowa? pacjenta do wyst?pienia ci??kich powik?a?, s? oty?o?? i cukrzyca w wywiadzie...
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 56 szt.
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 28 szt.
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 15 mg, 28 szt.
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 90 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt.
tabl.; 15 mg, 30 szt.
...stosowania Aripiprazole +pharma jest wskazany do leczenia schizofrenii u doros?ych i u m?odzie?y w wieku 15 lat i starszej. Aripiprazole +pharma jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ci??kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doros?ych, u których wyst?puj? g?ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj? na leczenie arypiprazolem (patrz punkt 5.1). Aripiprazole...
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aripiprazole Accord 5 mg tabletki Aripiprazole Accord 10 mg tabletki Aripiprazole Accord 15 mg tabletki Aripiprazole Accord 30 mg tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Aripiprazole Accord 5 mg tabletki Ka?da tabletka zawiera 5 mg arypiprazolu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu Ka?da tabletka 5 mg zawiera 63 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Aripiprazole Accord 10 mg tabletki Ka?da...
tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aripiprazole Mylan Pharma, 5 mg, tabletki Aripiprazole Mylan Pharma, 10 mg, tabletki Aripiprazole Mylan Pharma, 15 mg, tabletki Aripiprazole Mylan Pharma, 30 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Aripiprazole Mylan Pharma, 5 mg, tabletki Ka?da tabletka zawiera 5 mg arypiprazolu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu 28 mg maltozy w tabletce Aripiprazole Mylan Pharma, 10 mg, tabletki Ka?da...
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aripiprazole NeuroPharma, 5 mg, tabletki Aripiprazole NeuroPharma, 10 mg, tabletki Aripiprazole NeuroPharma, 15 mg, tabletki Aripiprazole NeuroPharma, 30 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Aripiprazole NeuroPharma, 5 mg: Ka?da tabletka zawiera 5 mg arypiprazolu. Aripiprazole NeuroPharma, 10 mg: Ka?da tabletka zawiera 10 mg arypiprazolu. Aripiprazole NeuroPharma, 15 mg: Ka?da tabletka zawiera 15 mg arypiprazolu. Aripiprazole NeuroPharma, 30 mg: Ka?da...
tabl.; 15 mg, 28 szt.
...dawk? arypiprazolu nale?y ponownie zmniejszy? do zalecanej (patrz punkt 4.5). Sposób podawania Tabletki produktu leczniczego Aripiprazole STADA s? przeznaczone do stosowania doustnego. Tabletki ulegaj?ce rozpadowi w jamie ustnej lub roztwór doustny mog? by? stosowane alternatywnie do tabletek Aripiprazole STADA u pacjentów, którzy maj? trudno?ci w po?ykaniu tabletek Aripiprazole STADA (patrz tak?e punkt 5.2). 4.3 Przeciwwskazania Nadwra?liwo?? na substancj? czynna lub na...
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aripiprazole Sandoz, 10 mg, tabletki ulegaj?ce rozpadowi w jamie ustnej Aripiprazole Sandoz, 15 mg, tabletki ulegaj?ce rozpadowi w jamie ustnej Aripiprazole Sandoz, 30 mg, tabletki ulegaj?ce rozpadowi w jamie ustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Tabletki 10 mg Ka?da tabletka ulegaj?ca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 10 mg arypiprazolu (Aripiprazolum). Tabletki 15 mg Ka?da tabletka ulegaj?ca rozpadowi...
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aripiprazole Sandoz 5 mg tabletki Aripiprazole Sandoz 10 mg tabletki Aripiprazole Sandoz 15 mg tabletki Aripiprazole Sandoz 20 mg tabletki Aripiprazole Sandoz 30 mg tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Aripiprazole Sandoz 5 mg tabletki Ka?da tabletka zawiera 5 mg arypiprazolu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 71,02 mg laktozy jednowodnej w tabletce. Aripiprazole Sandoz 10 mg tabletki Ka?da...
tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aripiprazole Symphar, 5 mg, tabletki Aripiprazole Symphar, 10 mg, tabletki Aripiprazole Symphar, 15 mg, tabletki Aripiprazole Symphar, 30 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Aripiprazole Symphar, 5 mg, tabletki Ka?da tabletka zawiera 5 mg arypiprazolu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 116,46 mg laktozy jednowodnej w tabletce. Aripiprazole Symphar, 10 mg, tabletki Ka?da tabletka zawiera 10...
tabl.; 15 mg, 28 szt.
...1. Co to jest lek Aripiprazole Zentiva i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed zastosowaniem leku Aripiprazole Zentiva 3. Jak stosowa? lek Aripiprazole Zentiva 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Aripiprazole Zentiva 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Aripiprazole Zentiva i w jakim celu si? go stosuje Lek Aripiprazole Zentiva zawiera substancj? czynn?...
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 15 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 60 szt.
tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt.
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt. tabl.; 30 mg, 56 szt.
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 15 mg, 28 szt.
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 15 mg, 28 szt.
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 28 szt.
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 28 szt.
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt. tabl.; 5 mg, 28 szt.