O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Telmisartan | ATC: C 09 CA 07
tabl.; 40 mg, 28 szt. tabl.; 80 mg, 28 szt.
...sodu z moczem w dzia?aniu hipotensyjnym nie zosta? dotychczas okre?lony. Skuteczno?? dzia?ania hipotensyjnego telmisartanu jest porównywalna z innymi produktami leczniczymi przeciwnadci?nieniowymi (co wykazano w badaniach klinicznych, w których porównywano telmisartan z amlodypin?, atenololem, enalaprylem, hydrochlorotiazydem i lizynoprylem). W przypadku nag?ego przerwania leczenia telmisartanem, ci?nienie t?tnicze powraca stopniowo, w ci?gu kilku dni, do warto?ci sprzed rozpocz?cia leczenia, bez zjawiska odbicia. W badaniach klinicznych bezpo?rednio porównuj?cych...
tabl.; 80/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 80/25 mg, 28 szt.
...t?tniczym obni?a ci?nienie rozkurczowe i skurczowe, nie wp?ywaj?c na cz?sto?? akcji serca. Skuteczno?? dzia?ania hipotensyjnego telmisartanu jest porównywalna do innych przeciwnadci?nieniowych produktów leczniczych (co wykazano w klinicznych badaniach porównawczych telmisartanu z amlodypin?, atenololem, enalaprylem, hydrochlorotiazydem i lizynoprylem). W przypadku nag?ego przerwania leczenia telmisartanem ci?nienie t?tnicze powraca do warto?ci sprzed rozpocz?cia leczenia stopniowo, w ci?gu kilku dni, bez zjawiska odbicia (tzw. ?rebound hypertension?). 15 W...
Tamsulosin | ATC: G 04 CA 02
kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde; 0,4 mg, 30 szt. kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde; 0,4 mg, 90 szt.
...inhibitorami CYP3A4 (patrz punkt 4.5). 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Badania dotycz?ce interakcji przeprowadzono wy??cznie u doros?ych. Nie obserwowano interakcji podczas jednoczesnego stosowania tamsulosyny z atenololem, enalaprylem lub teofilin?. Jednoczesne stosowanie z cymetydyn? powoduje zwi?kszenie st??enia tamsulosyny w osoczu, za? z furosemidem powoduje jego zmniejszenie. Je?li st??enie tamsulosyny utrzymuje si? nadal w zakresie warto?ci prawid?owych, nie ma...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...klinicznych z klopidogrelem i innymi jednocze?nie stosowanymi produktami leczniczymi w celu zbadania potencjalnych interakcji farmakodynamicznych i farmakokinetycznych. Nie obserwowano znacz?cych klinicznie interakcji farmakodynamicznych w przypadku jednoczesnego podawania klopidogrelu z atenololem, nifedypin? lub z obydwoma lekami - atenololem i nifedypin?. Ponadto, na farmakodynamiczn? aktywno?? klopidogrelu nie wp?ywa?o znacz?co jednoczesne podawanie fenobarbitalu lub estrogenu. Farmakokinetyka digoksyny lub teofiliny nie zmienia?a si? przy jednoczesnym podawaniu klopidogrelu. Leki zoboj?tniaj?ce...
prosz. do inhal.; 50 µg+ 500 µg, 1 inhal. 60 dawek
...mo?e nie by? odpowiedni do stosowania z niektórymi innymi lekami. Przed rozpocz?ciem stosowania leku Aerivio Spiromax nale?y powiedzie? lekarzowi, je?li pacjent przyjmuje nast?puj?ce leki: ? Leki blokuj?ce receptory beta-adrenergiczne (takie jak atenolol, propranolol i sotalol). Leki blokuj?ce receptory beta-adrenergiczne s? najcz??ciej stosowane w leczeniu wysokiego ci?nienia krwi lub chorób serca, takich jak dusznica bolesna. ? Leki stosowane w leczeniu zaka?e? (takie jak...
Alfuzosin | ATC: G 04 CA 01
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
Alfuzosin | ATC: G 04 CA 01
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
...t?tniczego. Zaleca si? odstawienie leku na 24 godziny przed zabiegiem operacyjnym. Inne rodzaje interakcji U zdrowych ochotników nie zaobserwowano interakcji farmakodynamicznych ani farmakokinetycznych pomi?dzy alfuzosyn? a nast?puj?cymi lekami: warfaryn?, digoksyn?, hydrochlorotiazydem i atenololem. 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Nie dotyczy ze wzgl?du na wskazania do stosowania. 4.7 Wp?yw na zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn Nie przeprowadzono bada? nad wp?ywem...
Alfuzosin | ATC: G 04 CA 01
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
...ogólnego u pacjenta leczonego alfuzosyn? mo?e by? przyczyn? niestabilno?ci ci?nienia t?tniczego. W badaniach u zdrowych ochotników nie zaobserwowano interakcji farmakodynamicznych ani farmakokinetycznych mi?dzy alfuzosyn? i nast?puj?cymi substancjami czynnymi: warfaryn?, digoksyn?, hydrochlorotiazydem i atenololem. Ketokonazol Podawanie ketokonazolu w dobowej dawce 200 mg przez siedem dni spowodowa?o 2,1-krotne zwi?kszenie warto?ci C . Wielokrotne podawanie ketokonazolu w dawce 400 mg na dob? max spowodowa?o 2,3...
Alfuzosin | ATC: G 04 CA 01
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
...4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji W trakcie bada? u zdrowych ochotników nie stwierdzono farmakodynamicznych i farmakokinetycznych interakcji pomi?dzy alfuzosyn?, a nast?puj?cymi lekami: warfaryn?, digoksyn?, hydrochlorotiazydem i atenololem. 2 Zastosowanie ?rodka znieczulenia ogólnego u pacjenta leczonego alfuzosyn? mo?e prowadzi? do wyst?pienia znacz?cego niedoci?nienia t?tniczego. Skojarzenia wymagaj?ce rozwa?enia: - leki przeciwnadci?nieniowe (patrz punkt 4.4); - azotany (patrz punkt 4.4); - silne...
Losartan + Amlodipine | ATC: C 09 DB 06
tabl. powl.; 100/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 100/5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 50/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 50/10 mg, 60 szt. tabl. powl.; 50/10 mg, 90 szt. tabl. powl.; 50/5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 50/5 mg, 60 szt. tabl. powl.; 50/5 mg, 90 szt.
...byli randomizowani do grupy otrzymuj?cej losartan 50 mg jeden raz na dob? lub 50 mg atenololu raz na dob?. Je?eli nie osi?gni?to docelowych warto?ci ci?nienia t?tniczego (<140/90 mmHg), w pierwszej kolejno?ci dodawano hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg, a nast?pnie, je?eli zachodzi?a taka konieczno??, zwi?kszano dawk? losartanu lub atenololu do 100 mg jeden raz na dob?. O ile by?o to niezb?dne w celu...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
...odstawienie produktu leczniczego na 24 godziny przed zabiegiem chirurgicznym. W badaniach z udzia?em zdrowych ochotników nie obserwowano ?adnych interakcji farmakodynamicznych ani farmakokinetycznych pomi?dzy alfuzosyn?, a nast?puj?cymi substancjami czynnymi: warfaryn?, digoksyn?, hydrochlorotiazydem czy atenololem. 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ci??a i karmienie piersi? Produkt leczniczy Alugen nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet. P?odno?? Brak dost?pnych danych. 4.7 Wp?yw na zdolno??...
tabl. powl.; 10/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10/5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20/5 mg, 30 szt.
...przebyty incydent mózgowo-naczyniowy, swoiste zmiany w EKG, bia?komocz lub albuminuri?. Nie u wszystkich pacjentów w??czonych do badania ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniano jako wysokie. Pacjenci otrzymywali leki przeciwnadci?nieniowe (amlodypin? albo atenolol) oraz atorwastatyn? w dawce 10 mg na dob? (n=5168) lub placebo (n=5137). Stopie? redukcji ryzyka bezwzgl?dnego i wzgl?dnego w wyniku stosowania atorwastatyny przedstawia? si? nast?puj?co: Zdarzenie Redukcja Liczba zdarze?...
tabl. powl.; 10/10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5/10 mg, 28 szt.
...a osobom leczonym atenololem ? bendroflumetiazyd potasowy (1,25?2,5 mg). Leczenie trzeciego rzutu obejmowa?o w obu grupach podanie doksazosyny w postaci o powolnym uwalnianiu (GITS) w dawce 4?8 mg. Grupa leczona atorwastatyn? liczy?a 5168 pacjentów (2584 osoby otrzymywa?y amlodypin?, a 2584 osoby atenolol), podczas gdy grupa otrzymuj?ca placebo liczy?a 5137 pacjentów (2554 osoby leczone by?y amlodypin?, a 2583 osoby ? atenololem). Po??czenie amlodypiny...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...w EKG, bia?komocz lub albuminuri?. Nie u wszystkich pacjentów w??czonych do badania ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniano na wysokie. Pacjenci otrzymywali leki przeciwnadci?nieniowe (w schemacie opartym albo na amlodypinie, albo na atenololu) i atorwastatyn? w dawce 10 mg na dob? (n=5168) lub placebo (n=5137). Stopie? redukcji ryzyka bezwzgl?dnego i wzgl?dnego w wyniku stosowania atorwastatyny przedstawia? si? nast?puj?co: Zdarzenie Redukcja Liczba zdarze?...
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...komory serca. Pacjentów przydzielano losowo do grupy otrzymuj?cej 50 mg losartanu raz na dob? lub 50 mg atenololu raz na dob?. Je?li nie uzyskano po??danego ci?nienia t?tniczego (< 140/90 mmHg), jako pierwszy preparat podawano hydrochlorotiazyd (12,5 mg) i je?eli by?o to konieczne, dawk? losartanu lub atenololu zwi?kszano do 100 mg raz na dob?. Je?eli by?o to konieczne, aby uzyska? docelowe ci?nienie t?tnicze, pacjentom...
Tamsulosin | ATC: G 04 CA 02
kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 0,4 mg, 30 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 0,4 mg, 90 szt.
...CYP3A4 (patrz punkt 4.5). 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Badania interakcji przeprowadzono wy??cznie u doros?ych. Nie obserwowano interakcji tamsulosyny chlorowodorku podczas jednoczesnego jego podawania z atenololem, enalaprylem lub teofilin?. Jednoczesne podawanie z cymetydyn? zwi?ksza, a podawanie z furosemidem zmniejsza st??enie tamsulosyny w osoczu, ale poniewa? st??enia mieszcz? si? w granicach terapeutycznych, dostosowanie dawkowania nie jest konieczne. In...
Valsartan | ATC: C 09 CA 03
tabl. powl.; 160 mg, 28 szt.
...odstawiania leczenia takimi produktami leczniczymi nale?y obj?? pacjenta odpowiedni? opiek?. Inne W badaniach interakcji lekowych walsartanu nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji z walsartanem i ?adn? z nast?puj?cych substancji: cymetydyna, warfaryna, furosemid, digoksyna, atenolol, indometacyna, hydrochlorotiazyd, amlodypina i glibenklamid. Dzieci i m?odzie? W nadci?nieniu t?tniczym u dzieci i m?odzie?y, u których cz?sto wspó?istniej? zaburzenia czynno?ci nerek, zaleca si? ostro?no?? podczas jednoczesnego stosowania walsartanu i innych...
Valsartan | ATC: C 09 CA 03
tabl. powl.; 80 mg, 28 szt.
...odstawiania leczenia takimi produktami leczniczymi nale?y obj?? pacjenta odpowiedni? opiek?. Inne W badaniach interakcji lekowych walsartanu nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji z walsartanem i ?adn? z nast?puj?cych substancji: cymetydyna, warfaryna, furosemid, digoksyna, atenolol, indometacyna, hydrochlorotiazyd, amlodypina i glibenklamid. Dzieci i m?odzie? W nadci?nieniu t?tniczym u dzieci i m?odzie?y, u których cz?sto wspó?istniej? zaburzenia czynno?ci nerek, zaleca si? ostro?no?? podczas jednoczesnego stosowania walsartanu i innych...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 35 mg, 60 szt.
...tym zmian parametrów hemodynamicznych. W randomizowanym, podwójnie za?lepionym, kontrolowanym placebo badaniu u 223 pacjentów (Sellier) jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu trimetazydyny (w postaci dichlorowodorku) 35 mg (dwa razy na dob?) dodana do atenololu 50 mg (raz na dob?) przez 8 tygodni powodowa?a w 12 godzin po przyj?ciu znacz?ce statystycznie wyd?u?enie (o 34,4 s, p=0,03) czasu do obni?enia odcinka ST o 1...
tabl. powl.; 160 mg+ 25 mg, 28 szt.
...walsartan. Nale?y zachowa? w?a?ciw? ostro?no?? podczas rozpoczynania lub ko?czenia jednoczesnego stosowania tych leków. Brak interakcji W badaniach dotycz?cych interakcji walsartanu nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji z nast?puj?cymi substancjami: cymetydyn?, warfaryn?, furosemidem, digoksyn?, atenololem, indometacyn?, hydrochlorotiazydem, amlodypin?, glibenklamidem. Digoksyna i indometacyna mog? wykazywa? interakcje z hydrochlorotiazydem, wchodz?cym w sk?ad produktu leczniczego ApoValsart HCT (patrz interakcje dotycz?ce hydrochlorotiazydu). Interakcje dotycz?ce hydrochlorotiazydu Jednoczesne stosowanie wymagaj?ce zachowania ostro?no?ci...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt. tabl. powl.; 75 mg, 84 szt.
...klinicznych z klopidogrelem i innymi jednocze?nie stosowanymi produktami leczniczymi w celu zbadania potencjalnych interakcji farmakodynamicznych i farmakokinetycznych. Nie obserwowano znacz?cych klinicznie interakcji farmakodynamicznych w przypadku jednoczesnego podawania klopidogrelu z atenololem, nifedypin? lub z oboma lekami atenololem i nifedypin?. Ponadto, na farmakodynamiczn? aktywno?? klopidogrelu nie wp?ywa?o znacz?co jednoczesne podawanie fenobarbitalu oraz estrogenu. Farmakokinetyka digoksyny oraz teofiliny nie zmienia?a si? po jednoczesnym podawaniu klopidogrelu. Leki zoboj?tniaj?ce...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...zwi?zku z tym czas protrombinowy powinien by? badany przed rozpocz?ciem i po zako?czeniu leczenia sertralin?. Interakcje z innymi produktami leczniczymi, digoksyn?, atenololem, cymetydyn? Równoczesne podawanie cymetydyny powodowa?o znaczny spadek klirensu sertraliny. Znaczenie kliniczne tych zmian jest nieznane. Sertralina nie wykazuje wp?ywu na zdolno?? atenololu do blokowania receptorów beta-adrenergicznych. Nie zaobserwowano interakcji mi?dzy sertralin? podawan? w dawce 200 mg na dob? a digoksyn?. Produkty...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt. tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
...INR. Nale?y jednak ?ci?le monitorowa? czas protrombinowy na pocz?tku terapii sertralin? oraz po jej zako?czeniu. Interakcje z innymi lekami, digoksyn?, atenololem, cymetydyn? Jednoczesne podawanie cymetydyny powodowa?o istotne obni?enie klirensu sertraliny. Znaczenie kliniczne tych zmian nie jest znane. Sertralina nie wykazywa?a wp?ywu na dzia?anie atenololu blokuj?cego receptory beta-adrenergiczne. Nie zaobserwowano interakcji mi?dzy sertralin? (w dawce 200 mg na dob?) a digoksyn?. Leki wp?ywaj?ce na...
tabl.; 25 mg, 60 szt. tabl.; 50 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ATENOLOL SANOFI 25, 25 mg, tabletki ATENOLOL SANOFI 50, 50 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka produktu leczniczego Atenolol Sanofi 25 zawiera 25 mg atenololu (Atenololum). Ka?da tabletka produktu leczniczego Atenolol Sanofi 50 zawiera 50 mg atenololu (Atenololum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 30 mg, 30 szt. tabl. powl.; 30 mg, 60 szt. tabl. powl.; 60 mg, 30 szt. tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
...zmiany w EKG, bia?komocz lub albuminuri?. Nie u wszystkich pacjentów w??czonych do badania ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniano na wysokie. Pacjentom podawano leki przeciwnadci?nieniowe (w schemacie opartym na amlodypinie b?d? na atenololu) oraz atorwastatyn? w dawce 10 mg na dob? (n=5 168) lub placebo (n=5 137). Stopie? zmniejszenia ryzyka bezwzgl?dnego i wzgl?dnego w wyniku stosowania atorwastatyny przedstawia? si? nast?puj?co: Zmniejszenie Liczba...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 90 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 60 szt. tabl. powl.; 20 mg, 90 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 60 szt. tabl. powl.; 40 mg, 90 szt.
...w EKG, bia?komocz lub albuminuri?. Nie u wszystkich pacjentów w??czonych do badania ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniano na wysokie. Pacjenci otrzymywali leki przeciwnadci?nieniowe (w schemacie opartym albo na amlodypinie, albo na atenololu) i atorwastatyn? w dawce 10 mg na dob? (n=5168) lub placebo (n=5137). Stopie? zmniejszenia ryzyka bezwzgl?dnego i wzgl?dnego w wyniku stosowania atorwastatyny przedstawia? si? nast?puj?co: Redukcja Liczba zdarze? Redukcja...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...zmiany w EKG, bia?komocz/albuminuria. Nie u wszystkich pacjentów w??czonych do udzia?u w badaniu ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniano jako wysokie. Pacjenci otrzymywali leki przeciwnadci?nieniowe (w schemacie opartym na amlodypinie lub atenololu) i atorwastatyn? w dawce 10 mg na dob? (n=5168) lub placebo (n=5137). Zmniejszenie ryzyka bezwzgl?dnego i wzgl?dnego pod wp?ywem atorwastatyny przedstawia?o si? nast?puj?co: Zdarzenie Zmniejszenie Liczba zdarze? Zmniejszenie Warto??...