O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 10/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10/5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20/5 mg, 30 szt.
...pacjentów leczonych atenololem [HR 0,83 (0,59-1,17), p=0,287]. Wp?yw atorwastatyny na zako?czon? zgonem i niezako?czon? zgonem chorob? uk?adu sercowo- naczyniowego oceniano te? w badaniu CARDS (ang. Collaborative Atorvastatin Diabetes Study), które by?o randomizowanym, wieloo?rodkowym, kontrolowanym placebo badaniem prowadzonym w warunkach podwójnie ?lepej próby u pacjentów z cukrzyc? typu 2, w wieku od 40 do 75 lat, z ujemnym wywiadem...
tabl. powl.; 10/10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5/10 mg, 28 szt.
...PRODUKTU LECZNICZEGO Amlodipine/Atorvastatin Pfizer, 5 mg + 10 mg, tabletki powlekane Amlodipine/Atorvastatin Pfizer, 10 mg + 10 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera: 5 mg amlodypiny (Amlodipinum) (w postaci amlodypiny bezylanu) i 10 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) (w postaci trójwodnej soli wapniowej atorwastatyny). 10 mg amlodypiny (Amlodipinum) (w postaci amlodypiny bezylanu) i 10 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) (w postaci trójwodnej...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...wapniow? (solwat z glikolem propylenowym), co odpowiada 10 mg atorwastatyny (Atorvastatinum). Apo-Atorva, 20 mg tabletki powlekane: Ka?da tabletka powlekana zawiera atorwastatyn? wapniow? (solwat z glikolem propylenowym), co odpowiada 20 mg atorwastatyny (Atorvastatinum). Apo-Atorva, 40 mg tabletki powlekane: Ka?da tabletka powlekana zawiera atorwastatyn? wapniow? (solwat z glikolem propylenowym), co odpowiada 40 mg atorwastatyny (Atorvastatinum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 30 mg, 30 szt. tabl. powl.; 30 mg, 60 szt. tabl. powl.; 60 mg, 30 szt. tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
...JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Atoris, 30 mg, tabletki powlekane Ka?da tabletka powlekana zawiera 30 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) w postaci atorwastatyny wapniowej. Atoris, 60 mg, tabletki powlekane Ka?da tabletka powlekana zawiera 60 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) w postaci atorwastatyny wapniowej. Atoris, 80 mg, tabletki powlekane Ka?da tabletka powlekana zawiera 80 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) w postaci atorwastatyny wapniowej. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 30 mg, tabletki 60 mg...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 90 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 60 szt. tabl. powl.; 20 mg, 90 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 60 szt. tabl. powl.; 40 mg, 90 szt.
...tabletki powlekane Ka?da tabletka powlekana zawiera 10 mg atorwastatyny (Atorvastatinum), w postaci soli wapniowej atorwastatyny w ilo?ci 10,36 mg. Atoris, 20 mg, tabletki powlekane Ka?da tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny (Atorvastatinum), w postaci soli wapniowej atorwastatyny w ilo?ci 20,72 mg. Atoris, 40 mg, tabletki powlekane Ka?da tabletka powlekana zawiera 40 mg atorwastatyny (Atorvastatinum), w postaci soli wapniowej atorwastatyny w ilo?ci 41...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...u pacjentów leczonych atenololem (HR 0,83 (0,59-1,17); p=0,0287). Wp?yw atorwastatyny na powoduj?c? zgon i niepowoduj?c? zgonu chorob? sercowo-naczyniow? oceniano te? w badaniu CARDS (the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study), randomizowanym wieloo?rodkowym badaniu kontrolowanym placebo z podwójnie ?lep? prób?, przeprowadzonym z u?yciem oryginalnego leku w?ród pacjentów z cukrzyc? typu 2, w wieku 40-75 lat, z ujemnym wywiadem w...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...pacjentów leczonych atenololem [HR 0,83 (0,59-1,17), p=0,287]. Wp?yw atorwastatyny na zako?czon? zgonem i niezako?czon? zgonem chorob? uk?adu sercowo naczyniowego oceniano te? w badaniu CARDS (ang. Collaborative Atorvastatin Diabetes Study), które by?o randomizowanym, wieloo?rodkowym, kontrolowanym placebo badaniem prowadzonym w warunkach podwójnie ?lepej próby u pacjentów z cukrzyc? typu 2, w wieku od 40 do 75 lat, z ujemnym wywiadem...
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
...pacjentów leczonych atenololem [HR 0,83 (0,59-1,17), p=0,287]. Wp?yw atorwastatyny na zako?czon? zgonem i niezako?czon? zgonem chorob? uk?adu sercowo naczyniowego oceniano te? w badaniu CARDS (ang. Collaborative Atorvastatin Diabetes Study), które by?o randomizowanym, wieloo?rodkowym, kontrolowanym placebo badaniem prowadzonym w warunkach podwójnie ?lepej próby u pacjentów z cukrzyc? typu 2, w wieku od 40 do 75 lat, z ujemnym wywiadem...
tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...pacjentów leczonych atenololem [HR 0,83 (0,59-1,17), p=0,287]. Wp?yw atorwastatyny na zako?czon? zgonem i niezako?czon? zgonem chorob? uk?adu sercowo naczyniowego oceniano te? w badaniu CARDS (ang. Collaborative Atorvastatin Diabetes Study), które by?o randomizowanym, wieloo?rodkowym, kontrolowanym placebo badaniem prowadzonym w warunkach podwójnie ?lepej próby u pacjentów z cukrzyc? typu 2, w wieku od 40 do 75 lat, z ujemnym wywiadem...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atorvastatin Bluefish, 10 mg, tabletki powlekane Atorvastatin Bluefish, 20 mg, tabletki powlekane Atorvastatin Bluefish, 40 mg, tabletki powlekane Atorvastatin Bluefish, 80 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 10 mg atorwastatyny w postaci soli wapniowej. Ka?da tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny w postaci soli wapniowej. Ka?da tabletka powlekana zawiera 40 mg...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
IS/H/0153/01-04/DC CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atorvastatin Genoptim, 10 mg, tabletki powlekane Atorvastatin Genoptim, 20 mg, tabletki powlekane Atorvastatin Genoptim, 40 mg, tabletki powlekane Atorvastatin Genoptim, 80 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 10 mg atorwastatyny (w postaci atorwastatyny wapniowej). Ka?da tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny (w postaci atorwastatyny wapniowej...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atorvastatin Vitama, 10 mg, tabletki powlekane Atorvastatin Vitama, 20 mg, tabletki powlekane Atorvastatin Vitama, 40 mg, tabletki powlekane Atorvastatin Vitama, 80 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 10 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej). Ka?da tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej). Ka?da tabletka powlekana zawiera...
tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atorvastatinum 123ratio, 40 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 40 mg atorwastatyny (w postaci atorwastatyny wapniowej). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. Atorvastatinum 123ratio to bia?e lub prawie bia?e, eliptyczne, dwuwypuk?e i g?adkie tabletki powlekane. Wymiary ka?dej tabletki to w przybli?eniu 15,6 mm...
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atorvastatinum 123ratio, 20 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny (w postaci atorwastatyny wapniowej). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. Atorvastatinum 123ratio to bia?e lub prawie bia?e, eliptyczne, dwuwypuk?e i g?adkie tabletki powlekane. Wymiary ka?dej tabletki to w przybli?eniu 12,5 mm...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atorvastatinum 123ratio, 10 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 10 mg atorwastatyny (w postaci atorwastatyny wapniowej). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. Atorvastatinum 123ratio to bia?e lub prawie bia?e, eliptyczne, dwuwypuk?e i g?adkie tabletki powlekane. Wymiary ka?dej tabletki to w przybli?eniu 9,7 mm...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 100 szt. tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 100 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 100 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...pacjentów leczonych atenololem [HR 0,83 (0,59-1,17), p=0,287]. Wp?yw atorwastatyny na zako?czon? zgonem i niezako?czon? zgonem chorob? uk?adu sercowo- naczyniowego oceniano te? w badaniu CARDS (ang. Collaborative Atorvastatin Diabetes Study), które by?o randomizowanym, wieloo?rodkowym, kontrolowanym placebo badaniem prowadzonym w warunkach podwójnie ?lepej próby u pacjentów z cukrzyc? typu 2, w wieku od 40 do 75 lat, z ujemnym wywiadem...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
...pacjentów leczonych atenololem [HR 0,83 (0,59-1,17), p=0,287]. Wp?yw atorwastatyny na zako?czon? zgonem i niezako?czon? zgonem chorob? uk?adu sercowo- naczyniowego oceniano te? w badaniu CARDS (ang. Collaborative Atorvastatin Diabetes Study), które by?o randomizowanym, wieloo?rodkowym, kontrolowanym placebo badaniem prowadzonym w warunkach podwójnie ?lepej próby u pacjentów z cukrzyc? typu 2, w wieku od 40 do 75 lat, z ujemnym wywiadem...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...10,3625 mg soli wapniowej atorwastatyny, co odpowiada 10 mg atorwastatyny (Atorvastatinum). ATORVOX 20 mg, tabletki powlekane: ka?da tabletka powlekana zawiera 20,725 mg soli wapniowej atorwastatyny, co odpowiada 20 mg atorwastatyny (Atorvastatinum). ATORVOX 40 mg, tabletki powlekane: ka?da tabletka powlekana zawiera 41,45 mg soli wapniowej atorwastatyny, co odpowiada 40 mg atorwastatyny (Atorvastatinum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA?...
tabl. powl.; 10/40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10/80 mg, 30 szt.
...ca?kowitego, LDL-C, Apo B, triglicerydów, nie-HDL-C oraz istotne zwi?kszenie st??enia HDL-C w porównaniu do wszystkich dawek atorwastatyny (10?80 mg). W badaniu TEMPO (ang. Titration of Atorvastatin Versus Ezetimibe Add-On to Atorvastatin in Patients with Hypercholesterolaemia) prowadzonym z grup? kontroln? 184 pacjentów ze st??eniem LDL-C ? 2,6 mmol/l i ? 4,1 mmol/l, a tak?e z...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana Atractin, 10 mg zawiera 10 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) w postaci atorwastatyny wapniowej. Ka?da tabletka powlekana Atractin, 20 mg zawiera 20 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) w postaci atorwastatyny wapniowej. Ka?da tabletka powlekana Atractin, 40 mg zawiera 40 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) w postaci atorwastatyny wapniowej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka...
tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ATROX, 80 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 82,72 mg soli wapniowej atorwastatyny, co odpowiada 80 mg atorwastatyny (Atorvastatinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 304,96 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Tabletki powlekane, barwy bia?ej, pod?u?ne, obustronnie wypuk?e, z...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 60 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 60 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 60 szt.
...powlekana zawiera 10 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) w postaci 10,34 mg atorwastatyny wapniowej. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 38,12 mg Atrox 20: Jedna tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) w postaci 20,68 mg atorwastatyny wapniowej. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 76,24 mg Atrox 40: Jedna tabletka powlekana zawiera 40 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) w postaci 41,36...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
...59-1,17), p = 0,287]. Wp?yw stosowania atorwastatyny na choroby uk?adu kr??enia zako?czone i niezako?czone zgonem oceniano te? w randomizowanym, wieloo?rodkowym, kontrolowanym placebo badaniu z zastosowaniem podwójnie ?lepej próby CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) z udzia?em pacjentów z cukrzyc? typu 2, w wieku od 40 do 75 lat, bez chorób uk?adu kr??enia w wywiadzie i ze st??eniem LDL-C nieprzekraczaj?cym 4,14 mmol...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...59-1,17), p = 0,287]. Wp?yw stosowania atorwastatyny na choroby uk?adu kr??enia zako?czone i niezako?czone zgonem oceniano te? w randomizowanym, wieloo?rodkowym, kontrolowanym placebo badaniu z zastosowaniem podwójnie ?lepej próby CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) z udzia?em pacjentów z cukrzyc? typu 2, w wieku od 40 do 75 lat, bez chorób uk?adu kr??enia w wywiadzie i ze st??eniem LDL-C nieprzekraczaj?cym 4,14 mmol...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
...59-1,17), p = 0,287]. Wp?yw stosowania atorwastatyny na choroby uk?adu kr??enia zako?czone i niezako?czone zgonem oceniano te? w randomizowanym, wieloo?rodkowym, kontrolowanym placebo badaniu z zastosowaniem podwójnie ?lepej próby CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) z udzia?em pacjentów z cukrzyc? typu 2, w wieku od 40 do 75 lat, bez chorób uk?adu kr??enia w wywiadzie i ze st??eniem LDL-C nieprzekraczaj?cym 4,14 mmol...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...59-1,17), p = 0,287]. Wp?yw stosowania atorwastatyny na choroby uk?adu kr??enia zako?czone i niezako?czone zgonem oceniano te? w randomizowanym, wieloo?rodkowym, kontrolowanym placebo badaniu z zastosowaniem podwójnie ?lepej próby CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) z udzia?em pacjentów z cukrzyc? typu 2, w wieku od 40 do 75 lat, bez chorób uk?adu kr??enia w wywiadzie i ze st??eniem LDL-C nieprzekraczaj?cym 4,14 mmol...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...10 mg, tabletki powlekane Corator, 20 mg, tabletki powlekane Corator, 40 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY 1 ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 10 mg lub 20 mg, lub 40 mg atorwastatyny (Atorvastatinum), w postaci soli wapniowej atorwastatyny. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Tabletki powlekane s? bia?e, okr?g?e (Corator, 10 mg oraz Corator, 40 mg) lub...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...pacjentów leczonych atenololem [HR 0,83 (0,59-1,17), p=0,287]. Wp?yw atorwastatyny na zako?czon? zgonem i niezako?czon? zgonem chorob? uk?adu sercowo- naczyniowego oceniano te? w badaniu CARDS (ang. Collaborative Atorvastatin Diabetes Study), które by?o randomizowanym, wieloo?rodkowym, kontrolowanym placebo badaniem prowadzonym w warunkach podwójnie ?lepej próby u pacjentów z cukrzyc? typu 2, w wieku od 40 do 75 lat, z ujemnym wywiadem...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...pacjentów leczonych atenololem [HR 0,83 (0,59-1,17), p=0,287]. Wp?yw atorwastatyny na zako?czon? zgonem i niezako?czon? zgonem chorob? uk?adu sercowo- naczyniowego oceniano te? w badaniu CARDS (ang. Collaborative Atorvastatin Diabetes Study), które by?o randomizowanym, wieloo?rodkowym, kontrolowanym placebo badaniem prowadzonym w warunkach podwójnie ?lepej próby u pacjentów z cukrzyc? typu 2, w wieku od 40 do 75 lat, z ujemnym wywiadem...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 60 szt. tabl. powl.; 10 mg, 90 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 60 szt. tabl. powl.; 20 mg, 90 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 60 szt. tabl. powl.; 40 mg, 90 szt.
...pacjentów leczonych atenololem [HR 0,83 (0,59-1,17), p=0,287]. Wp?yw atorwastatyny na zako?czon? zgonem i niezako?czon? zgonem chorob? uk?adu sercowo- naczyniowego oceniano te? w badaniu CARDS (ang. Collaborative Atorvastatin Diabetes Study), które by?o randomizowanym, wieloo?rodkowym, kontrolowanym placebo badaniem prowadzonym w warunkach podwójnie ?lepej próby u pacjentów z cukrzyc? typu 2, w wieku od 40 do 75 lat, z ujemnym wywiadem...