Baclofen | ATC: M 03 BX 01
tabl.; 10 mg, 50 szt. tabl.; 25 mg, 50 szt.
...Baclofen Polpharma 10 mg tabletki Baclofen Polpharrna 25 mg tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY l tabletka zawiera 10 mg lub 25 mg baklofenu (Baclofenum). Substancja pomocnicza: laktoza, odpowiednio 60 mg lub 50 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki. Baclofen Polpharrna 10 mg: bia?e, okr?g?e, obustronnie wypuk?e tabletki z kresk? dziel?c?. Tabletki mo?na podzieli? na po?owy. Baclofen...
IbumOTC
Ibuprofen | ATC: M 01 AE 01
zaw. doust. [smak bananowy]; 100 mg/5 ml, 1 but. 130 g
...do stawu i lcrwiaków chorych HIV (+) hemofili? leczonych skojarzeniu zydowudyn?i ibuprofenem. u z z w 0 probenecyd i sulfinpirazon: Produkty lecznicze, które zawieraj?probenecyd lub sul_npirazon mog? opó?ni? wydalanie ibuprofenu. baclofen: Dzia?anie toksyczne baclofenu mo?e wyst?pi? po rozpocz?ciu stosowania ibuprofenu. rytonawir: Rytonawir mo?e zwi?ksza? st??enie leków 0 z grupy NLPZ w osoczu. aminoglikozydy: leki 0 z grupy NLPZ mog? zrrmiej szy? wydalanie aminoglikozydów. 6...
Ibuprofen | ATC: M 01 AE 01
zaw. doust.; 200 mg/5 ml, 1 but. 100 g
...i krwiaków u chorych z HIV (+) z hemofili? leczonych w skojarzeniu zydowudyn? i ibuprofenem. ? probenecyd i sulfinpirazon: Produkty lecznicze, które zawieraj? probenecyd lub sulfinpirazon mog? opó?ni? wydalanie ibuprofenu. ? baclofen: Dzia?anie toksyczne baclofenu mo?e wyst?pi? po rozpocz?ciu stosowania ibuprofenu. ? rytonawir: Rytonawir mo?e zwi?ksza? st??enie leków z grupy NLPZ w osoczu. ? aminoglikozydy: leki z grupy NLPZ mog? zmniejszy? wydalanie aminoglikozydów. 6/12...
inj. [roztw.]; 0,05 mg/ml, 5 amp. 1 ml
...w tkanki ?ciany brzucha. Przyrz?d ten po??czony jest z cewnikiem dooponowym, który biegnie podskórnie od miejsca wszczepienia systemu do przestrzeni podpaj?czynówkowej. Dotychczas brak do?wiadczenia z innymi wszczepianymi systemami do infuzji. Dooponowe podawanie baclofenu przez wszczepion? pomp? infuzyjn? mo?e by? wykonywane wy??cznie przez lekarzy posiadaj?cych niezb?dn? wiedz? medyczn? i do?wiadczenie. Szczegó?owe instrukcje wszczepienia, programowania i (lub) nape?niania pompy s? podane przez wytwórc? pompy infuzyjnej i...
inf. [roztw.]; 10 mg/20 ml, 1 amp. 20 ml inf. [roztw.]; 10 mg/5 ml, 2 amp. 5 ml
...w tkanki ?ciany brzucha. Przyrz?d ten po??czony jest z cewnikiem dooponowym, który biegnie podskórnie od miejsca wszczepienia systemu do przestrzeni podpaj?czynówkowej. Dotychczas brak do?wiadczenia z innymi wszczepianymi systemami do infuzji. Dooponowe podawanie baclofenu przez wszczepion? pomp? infuzyjn? mo?e by? wykonywane wy??cznie przez lekarzy posiadaj?cych niezb?dn? wiedz? medyczn? i do?wiadczenie. Szczegó?owe instrukcje wszczepienia, programowania i (lub) nape?niania pompy s? podane przez wytwórc? pompy infuzyjnej i...
zaw. doust. [smak pomara?czowy]; 40 mg/ml, 1 but. 100 ml
...do stawu i krwiaków u chorych z HIV (+) z hemofili? leczonych w skojarzeniu zydowudyn? i ibuprofenem. _ probenecyd i sulfinpirazon: Produkty lecznicze, które zawieraj? probenecyd lub sulfinpirazon mog? opó?ni? wydalanie ibuprofenu. _ baclofen: Dzia?anie toksyczne baclofenu mo?e wyst?pi? si? po rozpocz?ciu stosowania ibuprofenu. _ rytonawir: Rytonawir mo?e zwi?ksza? st??enie leków z grupy NLPZ w osoczu. _ aminoglikozydy: leki z grupy NLPZ mog? zmniejszy? wydalanie aminoglikozydów. _ antybiotyki z grupy...