inf. [prosz. do przyg. konc.]; 250 mg, 2 fiol.+ 2 strzyk.
...Przed podaniem belataceptu pacjenci nie wymagaj? premedykacji. W badaniach klinicznych, w których podawano belatacept, zg?aszano wyst?powanie reakcji zwi?zanych z podaniem infuzji. Podczas leczenia belataceptem nie zg?aszano anafilaksji. W przypadku wyst?pienia powa?nej reakcji alergicznej lub anafilaktycznej terapi? belataceptem nale?y jak najszybciej przerwa? i wdro?y? odpowiednie leczenie (patrz punkt 4.4). Monitorowanie terapeutyczne belataceptu nie jest wymagane. W badaniach klinicznych nie modyfikowano dawki belataceptu, je?li zmiana...