tabl. powl.; 250 mg, 100 szt.
...zachowa? ostro?no?? w wypadku zmiany stosowanego leczenia skojarzonego ze schematów zawieraj?cych lek immunosupresyjny, który ma wp?yw na kr??enie jelitowo-w?trobowe MPA, np. z cyklosporyny na inne produkty pozbawione tego wp?ywu np. syrolimus, belatacept, lub odwrotnie, poniewa? mo?e to zmieni? ogólnoustrojowe st??enie MPA. Produkty lecznicze z innych grup, które maj? wp?yw na kr??enie jelitowo-w?trobowe MPA, np. cholestyramina, nale?y stosowa? z ostro?no?ci?, gdy? mog? one...
tabl. powl.; 500 mg, 50 szt.
...zachowa? ostro?no?? w wypadku zmiany stosowanego leczenia skojarzonego ze schematów zawieraj?cych lek immunosupresyjny, który ma wp?yw na kr??enie jelitowo-w?trobowe MPA, np. z cyklosporyny na inne produkty pozbawione tego wp?ywu np. syrolimus, belatacept, lub odwrotnie, poniewa? mo?e to zmieni? ogólnoustrojowe st??enie MPA. Produkty lecznicze z innych grup, które maj? wp?yw na kr??enie jelitowo-w?trobowe MPA, np. cholestyramina, nale?y stosowa? z ostro?no?ci?, gdy? mog? one...
tabl. powl.; 500 mg, 50 szt.
...Interakcje Nale?y zachowa? ostro?no?? podczas zmiany stosowanego leczenia skojarzonego ze schematów zawieraj?cych lek immunosupresyjny wp?ywaj?cy na kr??enie jelitowo-w?trobowe MPA, np. z cyklosporyny na inne leki pozbawione tego wp?ywu (takie jak syrolimus, belatacept) lub odwrotnie, gdy? mo?e to zmieni? ogólnoustrojowe st??enie MPA. Produkty lecznicze z innych grup, które maj? wp?yw na kr??enie jelitowo-w?trobowe MPA (np. kolestyramina) nale?y stosowa? z ostro?no?ci?, gdy? mog? one...
tabl. powl.; 500 mg, 50 szt.
...zachowa? ostro?no?? w wypadku zmiany stosowanego leczenia skojarzonego ze schematów zawieraj?cych lek immunosupresyjny, który ma wp?yw na kr??enie jelitowo-w?trobowe MPA, np. z cyklosporyny na inne produkty pozbawione tego wp?ywu, np. syrolimus, belatacept, lub odwrotnie, poniewa? mo?e to zmieni? ogólnoustrojowe st??enie MPA. Produkty lecznicze z innych grup, które maj? wp?yw na kr??enie jelitowo-w?trobowe MPA, np. cholestyramina, nale?y stosowa? z ostro?no?ci?, gdy? mog? one...
tabl. powl.; 250 mg, 100 szt.
...zachowa? ostro?no?? w wypadku zmiany stosowanego leczenia skojarzonego ze schematów zawieraj?cych lek immunosupresyjny, który ma wp?yw na kr??enie jelitowo-w?trobowe MPA, np. z cyklosporyny na inne produkty pozbawione tego wp?ywu, np. syrolimus, belatacept, lub odwrotnie, poniewa? mo?e to zmieni? ogólnoustrojowe st??enie MPA. Produkty lecznicze z innych grup, które maj? wp?yw na kr??enie jelitowo-w?trobowe MPA, np. cholestyramina, nale?y stosowa? z ostro?no?ci?, gdy? mog? one...
inf. [prosz. do przyg. konc.]; 250 mg, 2 fiol.+ 2 strzyk.
...belatacept w schemacie MI. PTLD cz??ciej wyst?powa?o w obu grupach leczonych belataceptem w stosunku do grupy leczonej cyklosporyn? (patrz punkt 4.4). Raki skóry inne ni? czerniak wyst?powa?y rzadziej po zastosowaniu belataceptu w schemacie LI, ni? w przypadku stosowania cyklosporyny lub belataceptu w schemacie MI. Tabela 3: Nowotwory z?o?liwe w poszczególnych grupach badanych (%) Do 1. roku Do 3 lat* , ** Belatacept Belatacept Cyklosporyna Belatacept Belatacept...