Belimumab | ATC: L 04 AA 26
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 120 mg, 1 fiol. inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 400 mg, 1 fiol.
...?2g/dob?) powodowa? zwi?kszenie klirensu belimumabu, a zmniejszenie klirensu kreatyniny by?o zwi?zane ze zmniejszeniem klirensu belimumabu, to jednak dzia?ania te pozostawa?y w oczekiwanym zakresie zmienno?ci. W zwi?zku z tym nie jest konieczne korygowanie dawek leku u pacjentów z zaburzeniami czynno?ci nerek. 13 Niewydolno?? w?troby: Nie przeprowadzono bada? oceniaj?cych wp?yw niewydolno?ci w?troby na farmakokinetyk? belimumabu. Cz?steczki IgG1, takie jak belimumab, s? katabolizowane przez szeroko rozpowszechnione...