O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Belimumab | ATC: L 04 AA 26
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 120 mg, 1 fiol. inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 400 mg, 1 fiol.
...?2g/dob?) powodowa? zwi?kszenie klirensu belimumabu, a zmniejszenie klirensu kreatyniny by?o zwi?zane ze zmniejszeniem klirensu belimumabu, to jednak dzia?ania te pozostawa?y w oczekiwanym zakresie zmienno?ci. W zwi?zku z tym nie jest konieczne korygowanie dawek leku u pacjentów z zaburzeniami czynno?ci nerek. 13 Niewydolno?? w?troby: Nie przeprowadzono bada? oceniaj?cych wp?yw niewydolno?ci w?troby na farmakokinetyk? belimumabu. Cz?steczki IgG1, takie jak belimumab, s? katabolizowane przez szeroko rozpowszechnione...