O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Insulin glargine | ATC: A 10 AE 04
inj. [roztw.]; 100 j.m. /ml, 10 wk?. 3 ml
...adrenalina, salbutamol, terbutalina), hormony tarczycy, nietypowe leki przeciwpsychotyczne (np. klozapina, olanzapina) i inhibitory proteazy. Leki beta-adrenolityczne, klonidyna, sole litu lub alkohol mog? zarówno nasila?, jak i os?abia? dzia?anie hipoglikemizuj?ce insuliny. Pentamidyna mo?e spowodowa? hipoglikemi?, po której niekiedy mo?e nast?pi? hiperglikemia. Pod wp?ywem leków sympatykolitycznych, takich jak leki beta-adrenolityczne, klonidyna, guanetydyna i rezerpina wyrównawcze reakcje adrenergiczne mog? by? zmniejszone lub mog? wcale nie...
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 300 mg, 100 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 100 szt.
...Walproinian sodu jest w du?ym stopniu metabolizowany w w?trobie przed wydaleniem z moczem. G?ównym szlakiem metabolicznym jest sprz?ganie z kwasem glukuronowym. Pozosta?a cz??? leku jest w du?ym stopniu metabolizowana w procesach ? (beta), ? (omega) i ?-1 (omega-1)-oksydacji. Cho? nie ma dowodów na to, aby w przypadku walproinianu sodu zachodzi?o zjawisko autoindukcji, inne leki mog? nasila? metabolizm tego zwi?zku w wyniku...
tabl.; 60 mg+ 2,5 mg, 12 szt. tabl.; 60 mg+ 2,5 mg, 4 szt.
...krwi (patrz pkt 4.3 i 4.4). Pseudoefedryna mo?e cz??ciowo zmniejszy? dzia?anie hipotensyjne leków, które zaburzaj? czynno?? uk?adu wspó?czulnego, takich jak: bretylium, betanidyna, guanetydyna, debryzochina, metyldopa, leki blokuj?ce receptory alfa- i beta-adrenergiczne. 4.6. Ci??a i laktacja Preparatu Acatar Acti-Tabs nie nale?y stosowa? w okresie ci??y i karmienia piersi?. 4.7. Wp?yw na zdolno?? prowadzenia pojazdów mechanicznych i obs?ugiwania urz?dze? mechanicznych...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 20 mg, 60 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...Nadci?nienie t?tnicze samoistne Chinapryl jest wskazany w leczeniu nadci?nienia t?tniczego. Chinapryl jest skuteczny u pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym w monoterapii jak równie? w skojarzeniu z lekami moczop?dnymi z grupy tiazydów i lekami beta-adrenolitycznymi (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5 i 5.1). 1 ? Zastoinowa niewydolno?? serca Chinapryl jest skuteczny w leczeniu zastoinowej niewydolno?ci serca, podawany w skojarzeniu z lekami moczop?dnymi...
inf. [roztw.]; 5 mg/100 ml, 1 but. 100 ml
...liczebno?ci od 517 do 1 246 przez ca?y czas trwania badania okresowo oceniano aktywno?? specyficznej dla ko?ci fosfatazy alkalicznej (BSAP), st??enie N-ko?cowego propeptydu kolagenu typu I (P1NP) w surowicy oraz st??enie beta-C-telopeptydów (b-CTx) w surowicy. Leczenie produktem Aclasta w dawce 5 mg raz na rok spowodowa?o znaczne zmniejszenie BSAP, o 30% wzgl?dem warto?ci wyj?ciowych po 12 miesi?cach, które utrzymywa?o si?...
Ticlopidine | ATC: B 01 AC 05
tabl. powl.; 250 mg, 20 szt. tabl. powl.; 250 mg, 60 szt.
...solny zmniejszaj? st??enie tyklopidyny w osoczu. Nale?y zachowa? ostro?no?? stosuj?c tyklopidyn? równocze?nie lekami metabolizowanymi z przez mikrosomalne w?troby, tak?e propranololem, fenytoin?i kortykosteroidami. Nie enzymy a wraz z stwierdzono interakcji tyklopidyny fenobarbitalem, lekami beta-adrenolitycznymi innymi ni? z propranolol, lekami blokuj?cymi kana? wapniowy i lekami moczop?dnymi. 4.6 Wplyw na p?odno??, ci??? i laktacj? Brak jest wystarczaj?cych danych dotycz?cych stosowania tyklopidyny kobiet ci??y. u w...
tabl.; 80/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 80/25 mg, 28 szt.
...st??enie wapnia w surowicy w zwi?zku z jego zmniejszonym wydalaniem. Je?li zajdzie potrzeba stosowania suplementów wapnia, nale?y monitorowa? st??enie wapnia w surowicy i odpowiednio dostosowa? dawk? wapnia. Beta-adrenolityki i diazoksyd Tiazydy mog? zwi?kszy? dzia?anie hiperglikemizuj?ce beta-adrenolityków i diazoksydu. ?rodki antycholinergiczne (np. atropina, biperyden) mog? zwi?kszy? biodost?pno?? diuretyków tiazydowych poprzez zmniejszenie perystaltyki jelit i zmniejszenie wspó?czynnika opró?niania ?o??dka. Amantadyna Tiazydy zwi?kszaj? ryzyko wyst?pienia...
tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 30 mg, 14 szt. tabl.; 45 mg, 84 szt.
...HbA ?rednio o 0,45% w porównaniu do 1c pacjentów kontynuuj?cych stosowanie insuliny w monoterapii, oraz zmniejszenie dawki insuliny w grupie leczonej pioglitazonem. Analiza metod? HOMA pokazuje, ?e pioglitazon poprawia czynno?? komórek beta oraz zwi?ksza wra?liwo?? komórek na insulin?. Badania kliniczne trwaj?ce dwa lata wykaza?y utrzymywanie si? tego dzia?ania. W badaniach klinicznych trwaj?cych jeden rok pioglitazon konsekwentnie wykazywa? statystycznie istotne zmniejszenie stosunku albumin do...
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...zapotrzebowanie pacjenta na insulin?: 5 doustne leki przeciwcukrzycowe, inhibitory monoaminooksydazy (IMAO), leki blokuj?ce receptory beta-adrenergiczne, inhibitory enzymu konwertuj?cego angiotensyn? (ACEI), salicylany, steroidy anaboliczne i sulfonamidy. Nast?puj?ce produkty mog? zwi?ksza? zapotrzebowanie pacjenta na insulin?: doustne leki antykoncepcyjne, leki tiazydowe, glikokortykosteroidy, hormony tarczycy, sympatykomimetyki, hormon wzrostu i danazol. Leki blokuj?ce receptory beta-adrenergiczne mog? maskowa? objawy hipoglikemii. Oktreotyd i lanreotyd mog? zwi?ksza? lub zmniejsza? zapotrzebowanie...
Doxazosin | ATC: G 04 CA
tabl.; 2 mg, 30 szt.
...bia?kami osocza. Dane z bada? osocza ludzkiego in vitro wskazuj?, ?e doksazosyna nie ma wp?ywu na wi?zanie digoksyny, warfaryny, fenytoiny lub indometacyny z bia?kami. Typowe preparaty doksazosyny podawano z diuretykami tiazydowymi, furosemidem, beta- adrenolitykami, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami, doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, lekami zwi?kszaj?cymi wydalanie kwasu moczowego i lekami przeciwzakrzepowymi a w praktyce klinicznej nie stwierdzono interakcji lekowych. Nie ma jednak danych z formalnych bada?...
Doxazosin | ATC: G 04 CA
tabl.; 4 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 90 szt.
...bia?kami osocza. Dane z bada? osocza ludzkiego in vitro wskazuj?, ?e doksazosyna nie ma wp?ywu na wi?zanie digoksyny, warfaryny, fenytoiny lub indometacyny z bia?kami. Typowe preparaty doksazosyny podawano z diuretykami tiazydowymi, furosemidem, beta- adrenolitykami, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami, doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, lekami zwi?kszaj?cymi wydalanie kwasu moczowego i lekami przeciwzakrzepowymi a w praktyce klinicznej nie stwierdzono interakcji lekowych. Nie ma jednak danych z formalnych bada?...
Nicergoline | ATC: C 04 AE 02
dra?.; 10 mg, 30 szt. dra?.; 10 mg, 50 szt.
...? Poniewa? nicergolina jest metabolizowana przez izoenzym CYP2D6 cytochromu P450, nie mo?na wykluczy? interakcji z lekami podlegaj?cymi temu samemu procesowi. ? Nicergolina mo?e nasili? dzia?anie leków beta-adrenolitycznych na czynno?? serca. ? Nicergolina mo?e zmniejsza? dzia?anie alfa- i beta-sympatykomimetyków. ? Nicergolin? nale?y stosowa? ostro?nie z lekami wp?ywaj?cymi na metabolizm kwasu moczowego ze wzgl?du na mo?liwo?? zmiany metabolizmu i jego wydalania (ryzyko dny moczanowej...
Naltrexone | ATC: N 07 BB 04
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...czynnego metabolitu, jakim jest 6-beta-naltreksol, a w mniejszym stopniu do 2-hydroksy-3-metoksy-6-beta-naltreksolu. Eliminacja Substancja jest usuwana przede wszystkim przez nerki. Oko?o 60% dawki doustnej jest wydzielane w ci?gu 48 godzin jako glukuronian 6-beta-naltreksolu i chlorowodorek naltreksonu. Okres pó?trwania chlorowodorku naltreksonu w surowicy wynosi oko?o 4 godzin. Okres pó?trwania 6-beta-naltreksolu w surowicy wynosi 13...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...tiazydowymi lekami moczop?dnymi, lekami alfa-adrenolitycznymi, lekami beta-adrenolitycznymi oraz inhibitorami konwertazy angiotensyny. U pacjentów z d?awic? piersiow?, amlodypina mo?e by? stosowana w monoterapii lub w po??czeniu z innymi produktami leczniczymi przeciw d?awicy piersiowej u pacjentów z d?awic? oporn? na azotany i (lub) odpowiednie dawki leków blokuj?cych receptory beta. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczop?dnych, leków blokuj?cych receptory beta- adrenergiczne oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny nie...
inj. [roztw.]; 0,3 mg/0,3 ml, 1 amp.-strzyk. 1 ml
...adrenergiczne i dopaminergiczne, kod ATC: C01CA24 Adrenalina to naturalnie wyst?puj?ca katecholamina wydzielana przez rdze? nadnerczy w odpowiedzi na wysi?ek lub stres. Jest to sympatykomimetyczna amina, która silnie pobudza receptory alfa-, jak i beta-adrenergiczne i dlatego jej dzia?anie na narz?dy docelowe jest z?o?one. Jest to lek z wyboru w przypadku szybkiego ?agodzenia reakcji nadwra?liwo?ci (na alergeny) lub w przypadku anafilaksji idiopatycznej lub powysi?kowej. Adrenalina...
inj. [roztw.]; 1 mg/ml, 10 amp. 1 ml
...adrenergiczne i dopaminergiczne, kod ATC: C01 CA24 Adrenalina to naturalnie wyst?puj?ca katecholamina, wydzielana przez rdze? nadnerczy w odpowiedzi na wysi?ek lub stres. Jest to sympatykomimetyczna amina, która silnie pobudza receptory alfa- i beta-adrenergiczne i dzia?a na narz?dy, w których umiejscowione s? te receptory. Jest to lek z wyboru w resuscytacji kr??eniowo oddechowej oraz do szybkiego ?agodzenia reakcji nadwra?liwo?ci ? alergicznej, idiopatycznej lub wywo?anej...
Isoflurane | ATC: N 01 AB 06
p?yn do anestezji wziewnej; , 1 but. 100 ml
...beta-sympatykomimetyki (izoprenalina) oraz alfa- i beta-sympatykomimetyki (adrenalina, noradrenalina): ryzyko powa?nych, komorowych zaburze? rytmu w wyniku zwi?kszenia cz?sto?ci akcji serca. Leki, które nale?y ostro?nie stosowa? w przypadku jednoczesnego podawania izofluranu - beta-adrenolityki: ryzyko zablokowania kompensacyjnego mechanizmu sercowo-naczyniowego, w wyniku czego dochodzi do wzmocnienia ujemnego efektu inotropowego. Dzia?anie beta- adrenolityków mo?na w czasie operacji znie?? stosuj?c ?rodki beta-sympatykomimetyczne. Ogólnie, preparat zawieraj?cy beta...
kaps. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 30 szt.
inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...anafilaktyczne Reakcje anafilaktyczne wyst?puj? rzadko, s? jednak sytuacjami mog?cymi stanowi? zagro?enie dla ?ycia. Lekarz sprawuj?cy opiek? medyczn? powinien by? przygotowany na podj?cie ?rodków ratunkowych i posiada? dost?p do odpowiedniego zestawu ratunkowego. Leczenie beta- adrenalitykami lub inhibitorami enzymu hamuj?cego angiotensyn? (ACE) mo?e wp?ywa? na przebieg zabiegów ratunkowych w przypadku wstrz?su anafilaktycznego ze wzgl?du na wp?yw na uk?ad krwiono?ny. Nale?y zachowa? szczególne ?rodki ostro?no?ci w zale?no?ci...
inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...anafilaktyczne Reakcje anafilaktyczne wyst?puj? rzadko, s? jednak sytuacjami mog?cymi stanowi? zagro?enie dla ?ycia. Lekarz sprawuj?cy opiek? medyczn? powinien by? przygotowany na podj?cie ?rodków ratunkowych i posiada? dost?p do odpowiedniego zestawu ratunkowego. Leczenie beta- adrenalitykami lub inhibitorami enzymu hamuj?cego angiotensyn? (ACE) mo?e wp?ywa? na przebieg zabiegów ratunkowych w przypadku wstrz?su anafilaktycznego ze wzgl?du na wp?yw na uk?ad krwiono?ny. Nale?y zachowa? szczególne ?rodki ostro?no?ci w zale?no?ci...
inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...anafilaktyczne Reakcje anafilaktyczne wyst?puj? rzadko, s? jednak sytuacjami mog?cymi stanowi? zagro?enie dla ?ycia. Lekarz sprawuj?cy opiek? medyczn? powinien by? przygotowany na podj?cie ?rodków ratunkowych i posiada? dost?p do odpowiedniego zestawu ratunkowego. Leczenie beta- adrenalitykami lub inhibitorami enzymu hamuj?cego angiotensyn? (ACE) mo?e wp?ywa? na przebieg zabiegów ratunkowych w przypadku wstrz?su anafilaktycznego ze wzgl?du na wp?yw na uk?ad krwiono?ny. Nale?y zachowa? szczególne ?rodki ostro?no?ci w zale?no?ci...
inj. [roztw.]; 30 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...anafilaktyczne Reakcje anafilaktyczne wyst?puj? rzadko, s? jednak sytuacjami mog?cymi stanowi? zagro?enie dla ?ycia. Lekarz sprawuj?cy opiek? medyczn? powinien by? przygotowany na podj?cie ?rodków ratunkowych i posiada? dost?p do odpowiedniego zestawu ratunkowego. Leczenie beta- adrenalitykami lub inhibitorami enzymu hamuj?cego angiotensyn? (ACE) mo?e wp?ywa? na przebieg zabiegów ratunkowych w przypadku wstrz?su anafilaktycznego ze wzgl?du na wp?yw na uk?ad krwiono?ny. Nale?y zachowa? szczególne ?rodki ostro?no?ci w zale?no?ci...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 10 mg, 60 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 10 mg, 60 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 60 szt.
...adrenolitycznymi, lekami beta-adrenolitycznymi oraz inhibitorami konwertazy angiotensyny. U pacjentów z d?awic? piersiow? produkt leczniczy Agen mo?e by? stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwd?awicowymi u pacjentów z d?awic? oporn? na azotany i (lub) odpowiednie dawki leków blokuj?cych receptory beta-adrenergiczne. Nie jest konieczne dostosowanie dawki produktu leczniczego Agen w przypadku jednoczesnego leczenia tiazydowymi lekami moczop?dnymi, lekami blokuj?cymi receptory beta-adrenergiczne...
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
inj.; 15 mg/1,5 ml, 5 amp. 1,5 ml
...tych leków mo?e zmniejszy? przeciwnadci?nieniowe dzia?anie inhibitorów ACE i antagonistów receptora angiotensyny II prowadz?c do zmniejszenia skuteczno?ci leczenia (w wyniku zahamowania syntezy prostaglandyn o dzia?aniu rozszerzaj?cym naczynia krwiono?ne). Leki przeciwnadci?nieniowe: (np. leki beta-adrenolityczne, inhibitory ACE, leki rozszerzaj?ce naczynia, leki moczop?dne): stwierdzono zmniejszenie skuteczno?ci leków przeciwnadci?nieniowych podczas stosowania NLPZ, spowodowane zahamowaniem syntezy prostaglandyn o dzia?aniu rozszerzaj?cym naczynia krwiono?ne. Cyklosporyna: Leki z grupy NLPZ mog?...
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
tabl.; 15 mg, 10 szt. tabl.; 15 mg, 20 szt. tabl.; 15 mg, 30 szt. tabl.; 15 mg, 60 szt.
...nale?y rozwa?y? kontrol? czynno?ci nerek po rozpocz?ciu leczenia skojarzonego i dalsze kontrole przeprowadzane okresowo (patrz równie? punkt 4.4). Inne leki przeciwnadci?nieniowe (np. leki blokuj?ce receptory beta-adrenergiczne): Mo?e wyst?pi? zmniejszenie skuteczno?ci dzia?ania przeciwnadci?nieniowego leków blokuj?cych receptory beta-adrenergiczne (spowodowane zahamowaniem syntezy prostaglandyn o dzia?aniu rozszerzaj?cym naczynia krwiono?ne). Cyklosporyna: Leki z grupy NLPZ mog? zwi?ksza? dzia?anie nefrotoksyczne cyklosporyny z powodu swojego wp?ywu na prostaglandyny...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...klopidogrelu z niektórymi produktami leczniczymi zwykle podawanymi pacjentom z zakrzepic? w przebiegu objawowej mia?d?ycy. Jednak pacjenci w??czani do bada? klinicznych z klopidogrelem otrzymywali wiele jednocze?nie podawanych produktów leczniczych, w tym leki moczop?dne, beta-adrenolityczne, inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoni?ci wapnia, leki obni?aj?ce st??enie cholesterolu, leki rozszerzaj?ce naczynia wie?cowe, leki przeciwcukrzycowe (w??cznie z insulin?), leki przeciwpadaczkowe i antagoni?ci GPIIb/IIIa, bez klinicznie znacz?cych niepo??danych interakcji. 4...