O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Bevacizumab | ATC: L 01 XC 07
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 400 mg/16 ml, 1 fiol.
Capecitabine | ATC: L 01 BC 06
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
...95; P <0,01), co po cz??ci wynika?o z wzgl?dnie niskiej tolerancji na stosowany schemat XELIRI. Dane z randomizowanych bada? klinicznych (Souglakos i wsp., co 2012) porównuj?cych stosowanie schematów FOLFIRI + bevacizumab ze schematem XELIRI + bevacizumab nie wykaza?y istotnych ró?nic pomi?dzy tymi terapiami w zakresie czasu prze?ycia bez progresji i czasu prze?ycia. Pacjentów losowo przydzieleno do grup otrzymuj?cych leczenie w schemacie FOLFIRI z bewacizumabem (rami?...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2 ml
...jakich z si? spodziewano zwi?zku zastosowaniem cetuksymabu (m.in. wysypka tr?dzikopodobna w z - 88%). Zalecane jest zapoznanie si? Charakterystyk? Produktu Leczniczego dotycz?c? z cetuksymabu. Dane dotycz?ce dzia?a? niepo??danych zwi?zanych równoczesnym stosowaniem z bevacizumabu mo?na znale?? Charakterystyce Produktu Leczniczego dla tego produktu. w Wymienione ni?ej dzia?ania niepo??dane, maj ?ce mo?liwy lub prawdopodobny zwi?zek z podaniem irynotekanu, pochodz? wyników bada? grupy 765 pacjentów otrzymuj ?cych produkt...