tabl. powl.; 150 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 150 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bicalutamide Apotex, 50 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 50 mg bikalutamidu. Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna. Ka?da tabletka powlekana zawiera 56,25 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Bia?e, okr?g?e, dwuwypuk?e, tabletki powlekane. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do...
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...czynno?ci w?troby. U pacjentów z umiarkowanymi lub ci??kimi zaburzeniami czynno?ci w?troby mo?e dochodzi? do zwi?kszonej kumulacji produktu leczniczego (patrz punkt 4.4). Dzieci i m?odzie?: Bicalutamide Kabi nie jest wskazany do stosowania u dzieci i m?odzie?y. 4.3 Przeciwwskazania Bicalutamide Kabi jest przeciwwskazany u kobiet i dzieci (patrz punkt 4.6). Nadwra?liwo?? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz? wymienion? w punkcie 6...
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bicalutamide Polpharma 50 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 50 mg bikalutamidu (Bicalutamidum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu Ka?da tabletka zawiera 60,44 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Bia?a, okr?g?a, obustronnie wypuk?a tabletka powlekana, z wyt?oczeniem BCM 50 po jednej stronie...
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bicalutamide Teva, 50 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 50 mg bikalutamidu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: Ka?da tabletka zawiera 33,25 mg laktozy bezwodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Opis: bia?e lub bia?awe, dwuwypuk?e tabletki powlekane z wyt?oczonym na jednej stronie napisem ?93?...
tabl. powl.; 150 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
Bicalutamide | ATC: L 02 BB 03
tabl. powl.; 150 mg, 28 szt.
Bicalutamide | ATC: L 02 BB 03
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
Bicalutamide | ATC: L 02 BB 03
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.