ma??; (10 mg+ 400 mg)/g, 1 zest. (10 g ma?ci+ 1 wyciskarka+ 15 szt. plastrów+ 1 skrobak do pazn.)
...SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ma?ci zawiera 10 mg bifonazolu (Bifonazolum) i 400 mg mocznika (Urea). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? 4. SZCZEGÓ?OWE DANE...produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Ograniczone dane wykazuj?, ?e mo?liwa jest interakcja pomi?dzy stosowanym miejscowo bifonazolem i warfaryn?, która prowadzi do zwi?kszenia warto?ci wspó?czynnika INR. W przypadku jednoczesnego stosowania warfaryny i...