Bifonazole | ATC: D 01 AC 10
krem; 10 mg/g, 1 tuba 15 g
ma??; (10 mg+ 400 mg)/g, 1 zest. (10 g ma?ci+ 1 wyciskarka+ 15 szt. plastrów+ 1 skrobak do pazn.)
...si? z lekarzem. Nale?y unika? kontaktu produktu z oczami. Nie po?yka?. 4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Ograniczone dane wykazuj?, ?e mo?liwa jest interakcja pomi?dzy stosowanym miejscowo bifonazolem i warfaryn?, która prowadzi do zwi?kszenia warto?ci wspó?czynnika INR. W przypadku jednoczesnego stosowania warfaryny i bifonazolu, pacjent powinien by? odpowiednio monitorowany. 4.6. Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ci??a Na...