tabl. powl.; 10/10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5/10 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amlodipine/Atorvastatin Pfizer, 5 mg + 10 mg, tabletki powlekane Amlodipine/Atorvastatin Pfizer, 10 mg + 10 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka...wykazuj? dzia?anie przeciwnadci?nieniowe i zwi?kszaj? ryzyko niedoci?nienia ortostatycznego (dzia?anie addycyjne). Beta-adrenolityki stosowane w niewydolno?ci serca (bisoprolol, karwedylol, metoprolol): stwarzaj? ryzyko niedoci?nienia t?tniczego i niewydolno?ci serca u pacjentów z utajon? lub niekontrolowan?...
tabl.; 10/10 mg, 30 szt. tabl.; 10/5 mg, 30 szt. tabl.; 5/10 mg, 30 szt. tabl.; 5/5 mg, 30 szt.
Bisoprolol + Amlodipine | ATC: C 07 FB 07
tabl.; 10/10 mg, 30 szt. tabl.; 10/5 mg, 30 szt. tabl.; 5/10 mg, 30 szt. tabl.; 5/5 mg, 30 szt.