O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 4/10 mg, 30 szt. tabl.; 4/10 mg, 90 szt. tabl.; 4/5 mg, 30 szt. tabl.; 4/5 mg, 90 szt. tabl.; 8/10 mg, 30 szt. tabl.; 8/10 mg, 90 szt. tabl.; 8/5 mg, 30 szt. tabl.; 8/5 mg, 90 szt.
...porównaniu do symwastatyny stosowanej w monoterapii. U pacjentów stosuj?cych amlodypin? nale?y zmniejszy? dawk? symwastatyny do 20 mg na dob?. Jednoczesne stosowanie, które nale?y rozwa?y?: Leki beta-adrenolityczne stosowane w leczeniu niewydolno?ci serca (bisoprolol, karwedylol, metoprolol) Ryzyko niedoci?nienia, os?abienia czynno?ci serca u pacjentów z niewydolno?ci? serca utajon? lub niekontrolowan? (sumowanie dzia?ania inotropowego ujemnego). Ponadto lek beta-adrenolityczny mo?e redukowa? do minimum odruch wspó?czulny w przypadku...
tabl. powl.; 10/10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5/10 mg, 28 szt.
...ci??kiego niedoci?nienia ortostatycznego. Amifostyna: nasila dzia?anie hipotensyjne oraz dodatkowo dzia?ania niepo??dane. Leki przeciwdepresyjne zawieraj?ce imipramin?, neuroleptyki: wykazuj? dzia?anie przeciwnadci?nieniowe i zwi?kszaj? ryzyko niedoci?nienia ortostatycznego (dzia?anie addycyjne). Beta-adrenolityki stosowane w niewydolno?ci serca (bisoprolol, karwedylol, metoprolol): stwarzaj? ryzyko niedoci?nienia t?tniczego i niewydolno?ci serca u pacjentów z utajon? lub niekontrolowan? niewydolno?ci? serca (in vitro ujemne dzia?anie inotropowe dihydropirydyn, zmienne w zale?no?ci od produktu, mo?e zsumowa? si?...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl. powl.; 3,75 mg, 30 szt.
...nale?y ponownie rozwa?y? dawk? jednocze?nie podawanych leków. Mo?e by? równie? konieczne czasowe zmniejszenie dawki bisoprololu lub rozwa?enie jego odstawienia. Nale?y zawsze rozwa?y? wznowienie podawania i (lub) zwi?kszenie dawki bisoprololu, gdy uzyska si? stabilizacj? stanu pacjenta. Czas trwania leczenia Leczenie bisoprololem stabilnej, przewlek?ej niewydolno?ci serca jest z regu?y d?ugotrwa?e. Leczenia bisoprololem nie wolno przerywa? w sposób nag?y, gdy? mo?e to prowadzi? do przemijaj?cego pogorszenia stanu...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl. powl.; 1,25 mg, 30 szt.
...nale?y ponownie rozwa?y? dawk? jednocze?nie podawanych leków. Mo?e by? równie? konieczne czasowe zmniejszenie dawki bisoprololu lub rozwa?enie jego odstawienia. Nale?y zawsze rozwa?y? wznowienie podawania i (lub) zwi?kszenie dawki bisoprololu, gdy uzyska si? stabilizacj? stanu pacjenta. Czas trwania leczenia Leczenie bisoprololem stabilnej, przewlek?ej niewydolno?ci serca jest z regu?y d?ugotrwa?e. Leczenia bisoprololem nie wolno przerywa? w sposób nag?y, gdy? mo?e to prowadzi? do przemijaj?cego pogorszenia stanu...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl. powl.; 7,5 mg, 30 szt.
...nale?y ponownie rozwa?y? dawk? jednocze?nie podawanych leków. Mo?e by? równie? konieczne czasowe zmniejszenie dawki bisoprololu lub rozwa?enie jego odstawienia. Nale?y zawsze rozwa?y? wznowienie podawania i (lub) zwi?kszenie dawki bisoprololu, gdy uzyska si? stabilizacj? stanu pacjenta. Czas trwania leczenia Leczenie bisoprololem stabilnej, przewlek?ej niewydolno?ci serca jest z regu?y d?ugotrwa?e. Leczenia bisoprololem nie wolno przerywa? w sposób nag?y, gdy? mo?e to prowadzi? do przemijaj?cego pogorszenia stanu...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt.
...nale?y ponownie rozwa?y? dawk? jednocze?nie podawanych leków. Mo?e by? równie? konieczne czasowe zmniejszenie dawki bisoprololu lub rozwa?enie jego odstawienia. Nale?y zawsze rozwa?y? wznowienie podawania i (lub) zwi?kszenie dawki bisoprololu, gdy uzyska si? stabilizacj? stanu pacjenta. Czas trwania leczenia Leczenie bisoprololem stabilnej, przewlek?ej niewydolno?ci serca jest z regu?y d?ugotrwa?e. Leczenia bisoprololem nie wolno przerywa? w sposób nag?y, gdy? mo?e to prowadzi? do przemijaj?cego pogorszenia stanu...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...dawk? jednocze?nie podawanych leków. Mo?e by? równie? konieczne czasowe zmniejszenie dawki bisoprololu lub rozwa?enie jego odstawienia. Nale?y zawsze rozwa?y? wznowienie podawania i (lub) zwi?kszenie dawki bisoprololu, gdy uzyska si? stabilizacj? stanu pacjenta. Czas trwania leczenia Leczenie bisoprololem stabilnej, przewlek?ej niewydolno?ci serca jest z regu?y d?ugotrwa?e. 2 NL/H/0684/006/IA/033 Leczenia bisoprololem nie wolno przerywa? w sposób nag?y, gdy? mo?e to prowadzi?...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...dawk? jednocze?nie podawanych leków. Mo?e by? równie? konieczne czasowe zmniejszenie dawki bisoprololu lub rozwa?enie jego odstawienia. Nale?y zawsze rozwa?y? wznowienie podawania i (lub) zwi?kszenie dawki bisoprololu, gdy uzyska si? stabilizacj? stanu pacjenta. Czas trwania leczenia 2 NL/H/0684/004/IA/033 Leczenie bisoprololem stabilnej, przewlek?ej niewydolno?ci serca jest z regu?y d?ugotrwa?e. Leczenia bisoprololem nie wolno przerywa? w sposób nag?y, gdy? mo?e to prowadzi?...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl.; 10 mg, 60 szt. tabl.; 10 mg, 90 szt.
...noworodków wyst?puj? w pierwszych trzech dobach ?ycia. Karmienie piersi? Brak danych odno?nie przenikania bisoprololu do mleka kobiecego oraz bezpiecze?stwa potomstwa w przypadku nara?enia niemowl?t na bisoprolol. Nie nale?y karmi? piersi? podczas stosowania bisoprololu. 4.7. Wp?yw na zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn Ze wzgl?du na indywidualn? zmienno?? reakcji na lek, bisoprolol mo?e upo?ledza? zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn. Takie dzia?anie nale?y bra?...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl.; 5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 60 szt. tabl.; 5 mg, 90 szt.
...noworodków wyst?puj? w pierwszych trzech dobach ?ycia. Karmienie piersi? Brak danych odno?nie przenikania bisoprololu do mleka kobiecego oraz bezpiecze?stwa potomstwa w przypadku nara?enia niemowl?t na bisoprolol. Nie nale?y karmi? piersi? podczas stosowania bisoprololu. 4.7. Wp?yw na zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn Ze wzgl?du na indywidualn? zmienno?? reakcji na lek, bisoprolol mo?e upo?ledza? zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn. Takie dzia?anie nale?y bra?...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 90 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 60 szt. tabl. powl.; 5 mg, 90 szt.
...rozwa?y? dawkowanie leków podawanych jednocze?nie z bisoprololem. Mo?e by? równie? konieczne czasowe zmniejszenie dawki bisoprololu lub rozwa?enie jego odstawienia. Nale?y zawsze rozwa?y? wznowienie podawania i (lub) zwi?kszenie dawki bisoprololu, gdy uzyska si? stabilizacj? stanu pacjenta. Je?li konieczne jest przerwanie stosowania leku, zaleca si? stopniowe zmniejszanie dawki. Nag?e przerywanie przyjmowania bisoprololu mo?e prowadzi? do ostrego pogorszenia stanu pacjenta. Leczenie bisoprololem przewlek?ej, stabilnej niewydolno?ci serca jest...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl.; 2,5 mg, 30 szt.
...Ka?da tabletka zawiera 2,5 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 68 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletce. Bilokord, 5 mg, tabletki: Ka?da tabletka zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 136 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletce. Bilokord, 10 mg, tabletki: Ka?da tabletka zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras). Substancja pomocnicza o znanym...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...Bilokord, 10 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Bilokord, 5 mg, tabletki: Ka?da tabletka zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 136 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletce. Bilokord, 10 mg, tabletki: Ka?da tabletka zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 131 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletce. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...powlekane BisoHEXAL 10, 10 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY BisoHEXAL 5 Ka?da tabletka powlekana zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 1,24 mg. BisoHEXAL 10 Ka?da tabletka powlekana zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 2,48 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1...
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...guzem chromochłonnym nadnerczy (patrz także: pkt 4.3), bisoprololu nie wolno stosować bez wcze?niejszego zastosowania leków blokujących receptory alfa. ? Pacjentów z łuszczycą lub łuszczycą w wywiadzie, bisoprolol może być zastosowany tylko po oszacowaniu ryzyka i korzy?ci. Rozpoczęcie leczenia bisoprololem wymaga regularnej kontroli, szczególnie w przypadku pacjentów w podeszłym wieku. Nie należy nagle przerywać leczenia bisoprololem, jeżeli nie jest bezwzględnie konieczne. Nagłe przerwanie leczenia...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 60 szt.
...stosowania bisoprololu jest zwi?kszony, w trakcie d?ugotrwa?ego przyjmowania leku zmniejsza si?. 5.2. W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Po podaniu doustnym bisoprolol niemal ca?kowicie wch?ania si? z przewodu pokarmowego. Biodost?pno?? bisoprololu wynosi oko?o 90%. Z bia?kami osocza krwi wi??e si? w ok. 30%. Obj?to?? dystrybucji bisoprololu wynosi 3,5 l/kg mc., a okres pó?trwania 10 - 12 godzin (co umo?liwia stosowanie go jeden raz na dob?). Bisoprolol...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...gwa?townie przerywa? leczenia bisoprololem o ile nie jest to wyra?nie wskazane, poniewa? mo?e to prowadzi? do przej?ciowego pogorszenia czynno?ci serca (patrz punkt 4.2). ?rodki ostro?no?ci Bisoprolol nale?y stosowa? ze szczególn? ostro?no?ci? u pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym lub d?awic? piersiow? oraz wspó?istniej?c? niewydolno?ci? serca. Bisoprolol nale?y stosowa? ze szczególn? ostro?no?ci?: - u chorych na cukrzyc? ze znacznymi wahaniami st??enia glukozy we krwi. Bisoprolol mo?e maskowa?...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...przerywa? leczenia bisoprololem o ile nie jest to wyra?nie wskazane, poniewa? mo?e to prowadzi? do przej?ciowego pogorszenia czynno?ci serca (patrz punkt 4.2). ?rodki ostro?no?ci Bisoprolol nale?y stosowa? ze szczególn? ostro?no?ci? u pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym lub d?awic? piersiow? oraz wspó?istniej?c? niewydolno?ci? serca. Bisoprolol nale?y stosowa? ze szczególn? ostro?no?ci?: ? U chorych na cukrzyc? ze znacznymi wahaniami st??enia glukozy we krwi. Bisoprolol mo?e maskowa?...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...mg bisoprololu fumaranu raz na dob?. Do?wiadczenie w stosowaniu bisoprololu u pacjentów dializowanych jest ograniczone, jednak brak dowodów wskazuj?cych konieczno?? zmiany schematu dawkowania. Osoby w podesz?ym wieku Nie ma konieczno?ci dostosowania dawkowania. Dzieci 1 Nie ma do?wiadczenia w stosowaniu bisoprololu u dzieci, dlatego nie zaleca si? stosowania produktu u dzieci. Czas leczenia we wszystkich wskazaniach Leczenie bisoprololem jest na ogó? d?ugotrwa?e. Leczenia bisoprololem nie...
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...mg bisoprololu fumaranu raz na dob?. Do?wiadczenie w stosowaniu bisoprololu u pacjentów dializowanych jest ograniczone, jednak brak dowodów wskazuj?cych konieczno?? zmiany schematu dawkowania. Osoby w podesz?ym wieku Nie ma konieczno?ci dostosowania dawkowania. Dzieci 1 Nie ma do?wiadczenia w stosowaniu bisoprololu u dzieci, dlatego nie zaleca si? stosowania produktu u dzieci. Czas leczenia we wszystkich wskazaniach Leczenie bisoprololem jest na ogó? d?ugotrwa?e. Leczenia bisoprololem nie...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...na dob?. Bisoprolol jest wydalany przez nerki, w tym 50% w postaci nieczynnego metabolitu powstaj?cego w w?trobie a pozosta?a cz??? w postaci niezmienionej. Kinetyka bisoprololu jest liniowa i nie zale?y od wieku pacjenta. 5.3 Przedkliniczne dane 0 bezpiecze?stwie Dane przedkliniczne dotycz?ce bezpiecze?stwa stosowania bisoprololu (toksyczno?? przewlek?a, genotoksyczno??, rakotwórczo??) nie wskazuj? na istnienie szczególnego zagro?enia dla cz?owieka. Podobnie do innych B~adrenolityków, bisoprolol podawany...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...dzia?ania bisoprololu na przebieg ci??y lub nale?y na p?ód rozwa?y? inne leczenie. Nale?y ?ci?le obserwowa? noworodka. Hipoglikemia i bradykardia mog? wyst?pi? ci?gu W pierwszych 3 dni ?ycia. Karmienie piersiaNie wiadomo, czy bisoprolol przenika do mleka kobiecego. Dlatego nie zaleca si? kamienia piersi? podczas przyjmowania bisoprololu. 4.7 Wp?yw na zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn W badaniach klinicznych udzia?em pacjentów chorob? wie?cow? stosuj?cych bisoprolol...
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bisoprolol Vitabalans 5 mg tabletki Bisoprolol Vitabalans 10 mg tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Bisoprolol Vitabalans, 5 mg: ka?da tabletka zawiera 5 mg bisoprololu hemifumaranu (Bisoprololi hemifumaras), co jest równowa?ne 4,2 mg bisoprololu. Bisoprolol Vitabalans, 10 mg: ka?da tabletka zawiera 10 mg bisoprololu hemifumaranu (Bisoprololi hemifumaras), co jest równowa?ne 8,5 mg bisoprololu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...bisoprololu s? ograniczone; zg?oszono tylko kilka przypadków przedawkowania bisoprololu. U tych pacjentów wyst?powa?a bradykardia i (lub) niedoci?nienie. U wszystkich pacjentów objawy przedawkowania ust?pi?y. Istnieje du?a zmienno?? osobnicza w zakresie wra?liwo?ci na pojedyncz?, du?? dawk? bisoprololu, a pacjenci z niewydolno?ci? serca wykazuj? prawdopodobnie bardzo du?? wra?liwo??. W przypadku przedawkowania nale?y przerwa? leczenie bisoprololem i rozpocz?? leczenie podtrzymuj?ce oraz objawowe. Z ograniczonych danych wynika, ?e bisoprolol...
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...pacjentów z ?uszczyc? lub ?uszczyc? w wywiadzie, leki beta-adrenolityczne (np. bisoprolol) nale?y stosowa? tylko po starannym rozwa?eniu stosunku korzy?ci do ryzyka. Leczenie przewlek?ej stabilnej niewydolno?ci serca bisoprololem musi by? rozpocz?te od fazy doboru dawki. Rozpoczynanie i przerwanie leczenia przewlek?ej stabilnej niewydolno?ci serca bisoprololem wymaga regularnego monitorowania. Brak wystarczaj?cych do?wiadcze? ze stosowaniem bisoprololu u pacjentów z niewydolno?ci? serca oraz z chorobami/stanami towarzysz?cymi, takimi...
kaps. twarde; 10/75 mg, 30 szt. kaps. twarde; 5/75 mg, 30 szt.
...kapsu?ki, twarde 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Bilokord ASA, 5 mg + 75 mg: Ka?da kapsu?ka, twarda zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras) i 75 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Bilokord ASA, 10 mg + 75 mg: Ka?da kapsu?ka, twarda zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras) i 75 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...bisoprololu s? ograniczone; zg?oszono tylko kilka przypadków przedawkowania bisoprololu. U tych pacjentów wyst?powa?a bradykardia i (lub) niedoci?nienie. U wszystkich pacjentów objawy przedawkowania ust?pi?y. Istnieje du?a zmienno?? osobnicza w zakresie wra?liwo?ci na pojedyncz?, du?? dawk? bisoprololu, a pacjenci z niewydolno?ci? serca wykazuj? prawdopodobnie bardzo du?? wra?liwo??. W przypadku przedawkowania nale?y przerwa? leczenie bisoprololem i rozpocz?? leczenie podtrzymuj?ce oraz objawowe. Z ograniczonych danych wynika, ?e bisoprolol...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
tabl.; 10/10 mg, 30 szt. tabl.; 10/5 mg, 30 szt. tabl.; 5/10 mg, 30 szt. tabl.; 5/5 mg, 30 szt.
...5 mg bisoprololu fumaranu i 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu). Concoram, 5 mg + 10 mg, tabletki: ka?da tabletka zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu i 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu). Concoram, 10 mg + 5 mg, tabletki: ka?da tabletka zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu i 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu). Concoram, 10 mg + 10 mg, tabletki: ka?da tabletka zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu...