O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 25 mg
...pacjentów w wieku powy?ej 65 lat, którzy nie kwalifikuj? si? do zabiegu autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych oraz którzy w momencie rozpoznania maj? objawy istotnej klinicznie neuropatii, uniemo?liwiaj?cej zastosowanie leczenia zawieraj?cego talidomid lub bortezomib. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Sposób podawania Podawanie w postaci wlewu do?ylnego przez 30 do 60 minut (patrz punkt 6.6). Podawanie infuzji musi odbywa? si? pod nadzorem lekarza przeszkolonego...
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 25 mg
...u pacjentów w wieku powy?ej 65 lat, którzy nie kwalifikuj? si? do zabiegu autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych oraz którzy w momencie rozpoznania maj? objawy istotnej klinicznie neuropatii, uniemo?liwiaj?cej zastosowanie leczenia talidomidem lub bortezomibem. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Monoterapia przewlek?ej bia?aczki limfocytowej Bendamustyny chlorowodorek w dawce 100 mg/m 2 powierzchni cia?a w dniach 1. i 2. cyklu leczenia; co 4 tygodnie...
inf. [prosz. do przyg. konc.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. konc.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 25 mg
...chorych w wieku powy?ej 65. roku ?ycia, nie kwalifikuj?cych si? do zabiegu autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku, u których obecno?? istotnej klinicznie neuropatii w czasie rozpoznania uniemo?liwia leczenie schematami zawieraj?cymi talidomid lub bortezomib. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Lek nale?y podawa? we wlewie do?ylnym przez 30 ? 60 minut (patrz punkt 6.6). Podawanie leku musi odbywa? si? pod nadzorem lekarza przeszkolonego i...
inf. [prosz. do przyg. konc.]; 2,5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. konc.]; 2,5 mg/ml, 1 fiol. 25 mg
...pacjentów w wieku powy?ej 65 lat, którzy nie kwalifikuj? si? do zabiegu autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych oraz którzy w momencie rozpoznania maj? objawy istotnej klinicznie neuropatii, uniemo?liwiaj?cej zastosowanie leczenia zawieraj?cego talidomid lub bortezomib. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Do podawania w postaci infuzji do?ylnej przez 30-60 minut (patrz punkt 6.6). Infuzja musi odbywa? si? pod nadzorem lekarza wykwalifikowanego i do?wiadczonego w...
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 25 mg
...Durie-Salmona) u chorych powy?ej 65. roku ?ycia, niekwalifikuj?cych si? do zabiegu autologicznego przeszczepiania komórek macierzystych szpiku, u których obecno?? istotnej klinicznie neuropatii w czasie rozpoznania uniemo?liwia leczenie schematem zawieraj?cym talidomid lub bortezomib. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Monoterapia w przypadku przewlek?ej bia?aczki limfocytowej Dawka 100 mg/m˛ powierzchni cia?a chlorowodorku bendamustyny w 1. i 2. dniu cyklu; co 4 tygodnie. Monoterapia...
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 1 fiol. (100 mg) inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 1 fiol. (25 mg)
...pacjentów w wieku powy?ej 65 lat, którzy nie spe?niaj? kryteriów do zabiegu autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych oraz którzy w momencie rozpoznania maj? objawy istotnej klinicznie neuropatii, uniemo?liwiaj?cej zastosowanie leczenia zawieraj?cego talidomid lub bortezomib. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Podawanie w postaci infuzji do?ylnej przez 30-60 minut (patrz punkt 6.6). Podawanie infuzji musi odbywa? si? pod nadzorem lekarza przeszkolonego i do?wiadczonego w...
inf. [prosz. do przyg. konc.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. konc.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 25 mg
...u chorych w wieku powy?ej 65 lat, nie kwalifikuj?cych si? do zabiegu autologicznego przeszczepiania komórek macierzystych szpiku, u których obecno?? istotnej klinicznie neuropatii w czasie rozpoznania uniemo?liwia leczenie schematami zawieraj?cymi talidomid lub bortezomib. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Przewlek?a bia?aczka limfocytowa (monoterapia) Chlorowodorek bendamustyny w dawce 100 mg/m 2 powierzchni cia?a w 1. i 2. dniu cyklu; co 4 tygodnie. Ch?oniaki...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 3,5 mg, 1 fiol.
...lek Bortezomib Accord i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed zastosowaniem leku Bortezomib Accord 3. Jak stosowa? lek Bortezomib Accord 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Bortezomib Accord 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Bortezomib Accord i w jakim celu si? go stosuje Lek Bortezomib Accord zawiera substancj? czynn? o nazwie bortezomib, która...
Bortezomib | ATC: L 01 XX 32
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 mg, 1 fiol.
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
...w badaniu klinicznym dotycz?cym pacjentów ze szpiczakiem mnogim otrzymuj?cych Caelyx i bortezomib w leczeniu skojarzonym. Bardziej szczegó?owe informacje dotycz?ce dawkowania bortezomibu oraz dostosowania dawki zawarte s? w Charakterystyce Produktu Leczniczego bortezomibu. 5 Tabela 4. MODYFIKACJA DAWKI PRODUKTU CAELYX W TRAKCIE LECZENIA SKOJARZONEGO Z BORTEZOMIBEM ? PACJENCI ZE SZPICZAKIEM MNOGIM Stan Pacjenta Caelyx Bortezomib Gor?czka ?38 ? C oraz Nie podawa? nale?nej dawki Zmniejszy? kolejn?...
kaps. twarde; 100 mg, 120 szt. kaps. twarde; 50 mg, 30 szt. tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...produktu leczniczego Glivec z,inhibitorami proteazy, azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi, niektórymi antybiotykami makrolidowymi (patrz punkt 4.5), substratami CYP3A4 o w?skim indeksie terapeutycznym (np. cyklosporyna, pimozyd, takrolimus, syrolimus, ergotamina, diergotamina, fentanyl, alfentanyl, terfenadyna, bortezomib, docetaksel, chynidyna) lub warfaryn? i innymi pochodnymi kumaryny (patrz punkt 4.5). Jednoczesne podawanie imatynibu z innymi produktami leczniczymi, które indukuj? CYP3A4 (np. deksametazon, fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna, fenobarbital lub ziele dziurawca...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt.
...produktu leczniczego Imatenil z inhibitorami proteazy, azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi, niektórymi antybiotykami makrolidowymi (patrz punkt 4.5), substratami CYP3A4 o w?skim indeksie terapeutycznym (np. cyklosporyna, pimozyd, takrolimus, syrolimus, ergotamina, diergotamina, fentanyl, alfentanyl, terfenadyna, bortezomib, docetaksel, chynidyna) lub warfaryn? i innymi pochodnymi kumaryny) (patrz punkt 4.5). Jednoczesne podawanie imatynibu z innymi produktami leczniczymi, które indukuj? CYP3A4 (np. deksametazon, fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna, fenobarbital lub ziele dziurawca...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...produktu leczniczego Imatenil z inhibitorami proteazy, azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi, niektórymi antybiotykami makrolidowymi (patrz punkt 4.5), substratami CYP3A4 o w?skim indeksie terapeutycznym (np. cyklosporyna, pimozyd, takrolimus, syrolimus, ergotamina, diergotamina, fentanyl, alfentanyl, terfenadyna, bortezomib, docetaksel, chynidyna) lub warfaryn? i innymi pochodnymi kumaryny) (patrz punkt 4.5). Jednoczesne podawanie imatynibu z innymi produktami leczniczymi, które indukuj? CYP3A4 (np. deksametazon, fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna, fenobarbital lub ziele dziurawca...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...leczniczego Imatinib Apotex z inhibitorami proteazy, azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi, niektórymi antybiotykami makrolidowymi (patrz punkt 4.5), substratami CYP3A4 o w?skim indeksie terapeutycznym (np. cyklosporyna, pimozyd, takrolimus, syrolimus, ergotamina, diergotamina, fentanyl, alfentanyl, terfenadyna, bortezomib, docetaksel, chinidyna) lub warfaryn? i innymi pochodnymi kumaryny (patrz punkt 4.5). Jednoczesne podawanie imatynibu z innymi produktami leczniczymi, które indukuj? CYP3A4 (np. deksametazon, fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna, fenobarbital lub ziele dziurawca...
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...interakcji. Nale?y zachowa? ostro?no?? podczas stosowania imatynibu z inhibitorami proteazy, azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi, niektórymi antybiotykami makrolidowymi, substratami CYP3A4 o w?skim indeksie terapeutycznym (np. cyklosporyna, pimozyd, takrolimus, syrolimus, ergotamina, diergotamina, fentanyl, alfentanyl, terfenadyna, bortezomib, docetaksel, chynidyna) lub warfaryn? i innymi pochodnymi kumaryny (patrz punkt 4.5). Jednoczesne podawanie imatynibu z innymi produktami leczniczymi, które indukuj? CYP3A4 (np. deksametazon, fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna, fenobarbital lub ziele dziurawca...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt.
...interakcji. Nale?y zachowa? ostro?no?? podczas stosowania imatynibu z inhibitorami proteazy, azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi, niektórymi antybiotykami makrolidowymi , substratami CYP3A4 o w?skim indeksie terapeutycznym (np. cyklosporyna, pimozyd, takrolimus, syrolimus, ergotamina, diergotamina, fentanyl, alfentanyl, terfenadyna, bortezomib, docetaksel, chinidyna) lub warfaryn? i innymi pochodnymi kumaryny (patrz punkt 4.5). Jednoczesne podawanie imatynibu z produktami leczniczymi, które indukuj? CYP3A4 (np. deksametazon, fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna, fenobarbital lub ziele dziurawca Hypericum...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...podczas stosowania imatynibu z inhibitorami proteazy, azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi, niektórymi antybiotykami makrolidowymi (patrz punkt 4.5), substratami CYP3A4 o w?skim indeksie terapeutycznym (np. cyklosporyna, pimozyd, takrolimus, syrolimus, ergotamina, diergotamina, fentanyl, alfentanyl, terfenadyna, bortezomib, docetaksel, chinidyna) lub warfaryn? i innymi pochodnymi kumaryny (patrz punkt 4.5). Jednoczesne podawanie imatynibu z produktami leczniczymi, które indukuj? CYP3A4 (np. deksametazon, fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna, fenobarbital lub ziele dziurawca Hypericum...
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt.
...przeciwmigrenowe alkaloidy sporyszu, eletryptan takie jak dihydroergotamina, ergometryna (ergonowina), ergotamina, metyloergometryna (metyloergonowina) 7 DE/H/2274/001/R/001+IB/006 Grupa leków Stosowanie Przeciwwskazane Niezalecane z ostro?no?ci? Leki przeciwnowotworowe irynotekan dasatynib, bortezomib, nilotynib, busulfan, trabektedin docetaksel, erlotynib, iksabepilon, lapatynib, trymetreksat, alkaloidy barwinka Leki lurazydon, alprazolam, przeciwpsychotyczne, midazolam podawany arypiprazol, przeciwl?kowe i nasenne doustnie, brotyzolam, pimozyd, buspiron, sertyndol, haloperydol, triazolam midazolam i.v., perospiron...
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt. kaps. twarde; 100 mg, 4 szt.
...przeciwcukrzycowe repaglinid, saksagliptyna Leki przeciwrobacze i halofantryna prazykwantel przeciwpierwotniakowe Leki astemizol, bilastyna, przeciwhistaminowe mizolastyna, ebastyna terfenadyna Leki przeciwmigrenowe alkaloidy sporyszu, eletryptan takie jak: dihydroergotamina, ergometryna (ergonowina), ergotamina, metyloergometryna (metyloergonowina) Leki irynotekan dasatynib, bortezomib, przeciwnowotworowe nilotynib, busulfan, sunitynib, docetaksel, trabektedin erlotynib, iksabepilon, lapatynib, trymetreksat, alkaloidy barwinka Leki lurazydon, alprazolam, przeciwpsychotyczne, midazolam podawany arypiprazol, przeciwl?kowe i nasenne doustnie, brotyzolam, pimozyd, buspiron, sertyndol, haloperydol, triazolam midazolam i...
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt.
...przeciwcukrzycowe repaglinid, saksagliptyna Leki przeciwrobacze i halofantryna prazykwantel przeciwpierwotniakowe Leki astemizol, ebastyna przeciwhistaminowe mizolastyna, terfenadyna Leki przeciwmigrenowe alkaloidy sporyszu, eletryptan takie jak: dihydroergotamina, ergometryna (ergonowina), ergotamina, metyloergometryna (metyloergonowina) 8 Leki irynotekan dasatynib, bortezomib, przeciwnowotworowe nilotynib, busulfan, trabektedin docetaksel, erlotynib, iksabepilon, lapatynib, trymetreksat, alkaloidy barwinka Leki lurazydon, alprazolam, przeciwpsychotyczne, midazolam podawany arypiprazol, przeciwl?kowe i nasenne doustnie, brotyzolam, pimozyd, buspiron, sertyndol, haloperydol, triazolam midazolam i.v...
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 25 mg
...prednizonem, u chorych powy?ej 65. roku ?ycia, nie kwalifikuj?cych si? do zabiegu autologicznego przeszczepiania komórek macierzystych szpiku, u których obecno?? istotnej klinicznie neuropatii w czasie rozpoznania uniemo?liwia leczenie schematami zawieraj?cymi talidomid lub bortezomib. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Przewlek?a bia?aczka limfocytowa (monoterapia) Chlorowodorek bendamustyny w dawce 100 mg/m 2 powierzchni cia?a w dniach 1 i 2 cyklu; co 4 tygodnie. Ch?oniaki...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
kaps. twarde; 100 mg, 60 szt.
...podczas stosowania imatynibu z inhibitorami proteazy, azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi, niektórymi antybiotykami makrolidowymi (patrz punkt 4.5), substratami CYP3A4 o w?skim indeksie terapeutycznym (np. cyklosporyna, pimozyd, takrolimus, syrolimus, ergotamina, diergotamina, fentanyl, alfentanyl, terfenadyna, bortezomib, docetaksel, chynidyna) lub warfaryn? i innymi pochodnymi kumaryny (patrz punkt 4.5). Jednoczesne podawanie imatynibu z innymi produktami leczniczymi, które indukuj? CYP3A4 (np. deksametazon, fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna, fenobarbital lub ziele dziurawca...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
kaps. twarde; 400 mg, 30 szt.
...podczas stosowania imatynibu z inhibitorami proteazy, azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi, niektórymi antybiotykami makrolidowymi (patrz punkt 4.5), substratami CYP3A4 o w?skim indeksie terapeutycznym (np. cyklosporyna, pimozyd, takrolimus, syrolimus, ergotamina, diergotamina, fentanyl, alfentanyl, terfenadyna, bortezomib, docetaksel, chynidyna) lub warfaryn? i innymi pochodnymi kumaryny (patrz punkt 4.5). Jednoczesne podawanie imatynibu z innymi produktami leczniczymi, które indukuj? CYP3A4 (np. deksametazon, fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna, fenobarbital lub ziele dziurawca...
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps.; 100 mg, 28 szt. kaps.; 100 mg, 4 szt.
...repaglinid, saksagliptyna Leki przeciwrobacze i halofantryna prazykwantel przeciwpierwotniakowe Leki przeciwhistaminowe astemizol, bilastyna, mizolastyna, ebastyna terfenadyna Leki przeciwmigrenowe alkaloidy sporyszu, eletryptan takie jak dihydroergotamina, ergometryna (ergonowina), ergotamina, metyloergometryna (metyloergonowina) Leki przeciwnowotworowe irynotekan aksytynib, bortezomib, dabrafenib, busulfan, dasatynib, docetaksel, ibrutynib, erlotynib, nilotynib, gefitynib, sunitynib, imatynib, trabektedyna iksabepilon, lapatynib, ponatynib, trymetreksat, alkaloidy barwinka 8 Leki przeciwpsychotyczne, lurazydon, alprazolam, przeciwl?kowe i nasenne midazolam podawany arypiprazol, doustnie, brotyzolam, pimozyd...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
kaps. twarde; 100 mg, 60 szt.
...podczas stosowania imatynibu z inhibitorami proteazy, azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi, niektórymi antybiotykami makrolidowymi (patrz punkt 4.5), substratami CYP3A4 o w?skim indeksie terapeutycznym (np. cyklosporyna, pimozyd, takrolimus, syrolimus, ergotamina, diergotamina, fentanyl, alfentanyl, terfenadyna, bortezomib, docetaksel, chynidyna) lub warfaryn? i innymi pochodnymi kumaryny (patrz punkt 4.5). Jednoczesne podawanie imatynibu z innymi produktami leczniczymi, które indukuj? CYP3A4 (np. deksametazon, fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna, fenobarbital lub ziele dziurawca...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
kaps. twarde; 400 mg, 30 szt.
...podczas stosowania imatynibu z inhibitorami proteazy, azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi, niektórymi antybiotykami makrolidowymi (patrz punkt 4.5), substratami CYP3A4 o w?skim indeksie terapeutycznym (np. cyklosporyna, pimozyd, takrolimus, syrolimus, ergotamina, diergotamina, fentanyl, alfentanyl, terfenadyna, bortezomib, docetaksel, chynidyna) lub warfaryn? i innymi pochodnymi kumaryny (patrz punkt 4.5). Jednoczesne podawanie imatynibu z innymi produktami leczniczymi, które indukuj? CYP3A4 (np. deksametazon, fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna, fenobarbital lub ziele dziurawca...
kaps. twarde; 50 mg, 28 szt.
...cholinow?. Produkty lecznicze o potwierdzonym dzia?aniu wywo?uj?cym neuropati? obwodow? Nale?y zachowa? ostro?no?? stosuj?c u pacjentów otrzymuj?cych talidomid produkty lecznicze, o których wiadomo, ?e zwi?zane s? z wyst?powaniem neuropatii obwodowej (np. winkrystyna i bortezomib). Hormonalne ?rodki antykoncepcyjne Talidomid nie wchodzi w interakcje z hormonalnymi ?rodkami antykoncepcyjnymi. Profile farmakokinetyczne noretyndronu i etynyloestradiolu po podaniu pojedynczej dawki zawieraj?cej 1,0 mg octanu noretyndronu oraz 0,75 mg...
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps.; 100 mg, 28 szt. kaps.; 100 mg, 4 szt.
...Leki repaglinid, przeciwcukrzycowe saksagliptyna Leki przeciwrobacze i halofantryna prazykwantel przeciwpierwotniakowe Leki astemizol, mizolastyna, ebastyna przeciwhistaminowe terfenadyna alkaloidy sporyszu, eletryptan takie jak dihydroergotamina, Leki ergometryna przeciwmigrenowe (ergonowina), ergotamina, metyloergometryna (metyloergonowina) irynotekan dasatynib, nilotynib, bortezomib, busulfan, trabektedin docetaksel, erlotynib, Leki iksabepilon, lapatynib, przeciwnowotworowe trymetreksat, alkaloidy barwinka lurazydon, midazolam alprazolam, podawany doustnie, arypiprazol, Leki pimozyd, sertyndol, brotyzolam, buspiron, przeciwpsychotyczne, triazolam haloperydol, przeciwl?kowe i midazolam iv., nasenne perospiron...
Bortezomib | ATC: L 01 XX 32
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 mg, 1 fiol. inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 3,5 mg, 1 fiol.
...vitro wskazuj?, ?e bortezomib jest s?abym inhibitorem izoenzymów cytochromu P450 (CYP): 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 i 3A4. Poniewa? udzia? CYP2D6 w metabolizmie bortezomibu jest ograniczony (7%), nie nale?y spodziewa? si? wp?ywu na metabolizm bortezomibu u pacjentów z fenotypem o s?abym metabolizmie CYP2D6. Badanie interakcji lekowych oceniaj?ce wp?yw ketokonazolu, silnego inhibitora CYP3A4 na bortezomib, wykaza?o ?rednie zwi?kszenie pola pod krzyw? AUC bortezomibu o 35% [CI...
Bortezomib | ATC: L 01 XX 32
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 mg, 1 fiol.
...liczba p?ytek krwi w Nale?y wstrzyma? terapi? bortezomibem. badaniu morfologicznym wynosi <25 000 ?l lub bezwzgl?dna liczba neutrofili wynosi <750 ?l w dniu podania dawki bortezomibu (innym ni? dzie? 1.) Stopie? toksyczno?ci niehematologicznej ? 3 Terapi? bortezomibem nale?y wstrzyma? do uznany za zwi?zany z bortezomibem czasu, a? objawy toksyczno?ci os?abn? do stopnia 2. lub ni?szego. Nast?pnie bortezomib mo?na ponownie zacz?? podawa? ze zmniejszeniem dawki...