O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 2 mg+ 0,03 mg, 21 szt. tabl. powl.; 2 mg+ 0,03 mg, 63 szt.
...d?ugotrwale leczonych substancjami czynnymi indukuj?cymi enzymy zaleca si? stosowanie innej, skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcji. Substancje zwi?kszaj?ce klirens z?o?onych doustnych ?rodków antykoncepcyjnych (COC) (zmniejszona 11 skuteczno?? COC z powodu indukcji enzymów), np.: barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna oraz leki stosowane w leczeniu HIV rytonawir, newirapina oraz efawirenz i potencjalnie równie? felbamat, gryzeofulwina, okskarbazepina, topiramat oraz leki zawieraj?ce wyci?g z dziurawca (Hypericum perforatum). Substancje o...
Tipranavir | ATC: J 05 AE 09
kaps. elastyczne; 250 mg, 120 szt.
...podawany razem z ma?? dawk? rytonawiru, zwi?ksza st??enia tolterodyny. Hamowanie CYP 3A4 i CYP 2D6 przez typranawir z rytonawirem. Antagoni?ci receptora endoteliny Bosentan W oparciu o rozwa?ania Jednoczesne podawanie bosentanu i teoretyczne oczekuje si?, ?e produktu APTIVUS w skojarzeniu z jednoczesne podawanie bosentanu i ma?? dawk? rytonawiru nie jest typranawiru w skojarzeniu z ma?? zalecane (patrz punkt 4.4). dawk? rytonawiru mo?e powodowa? zwi?kszenie...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 0,075 mg, 21 szt.
...indukuj?ce enzymy zaleca si? stosowanie innej odpowiedniej, niehormonalnej metody zapobiegania ci??y. Nast?puj?ce interakcje opisywano w literaturze: Produkty lecznicze zwi?kszaj?ce klirens z?o?onych doustnych ?rodków antykoncepcyjnych (zmniejszaj?ce ich skuteczno?? poprzez indukcj? enzymów) np. Barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, produkty lecznicze stosowane w leczeniu zaka?e? wirusem HIV - rytonawir, newirapina, efawirenz, oraz prawdopodobnie równie? felbamat, gryzeofulwina, okskarbamazepina, topiramat oraz produkty zio?owe zawieraj?ce ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 21 szt. tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 63 szt.
...lecznicze indukuj?ce enzymy w?trobowe zaleca si? stosowanie innej, niehormonalnej metody zapobiegania ci??y. Nast?puj?ce interakcje opisywano w literaturze. Produkty lecznicze zwi?kszaj?ce klirens z?o?onych doustnych ?rodków antykoncepcyjnych (zmniejszaj?ce skuteczno?? poprzez indukcj? enzymów) np. : Barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, produkty lecznicze stosowane w leczeniu zaka?e? wirusem HIV ? rytonawir, newirapina, efawirenz, prawdopodobnie równie? felbamat, gryzeofulwina, okskarbamazepina, topiramat oraz produkty zio?owe zawieraj?ce ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 28 szt. tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 84 szt.
...d?ugoterminowe U kobiet d?ugotrwale przyjmuj?cych produkty lecznicze indukuj?ce enzymy w?trobowe zaleca si? stosowanie innej, niehormonalnej metody zapobiegania ci??y. Produkty lecznicze zwi?kszaj?ce klirens z?o?onych doustnych produktów antykoncepcyjnych (zmniejszaj?ce skutecznosc poprzez indukcj? enzymów): Barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, produkt leczniczy stosowany w leczeniu zaka?en wirusem HIV - rytonawir, newirapina, efawirenz, prawdopodobnie równie? felbamat, gryzeofulwina, okskarbamazepina, topiramat oraz produkty zio?owe zawieraj?ce ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum). Leki...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 3 mg, 21 szt.
...produktami leczniczymi mog? prowadzi? do krwawienia ?ródcyklicznego i (lub) nieskuteczno?ci doustnego produktu antykoncepcyjnego. W literaturze opisywano nast?puj?ce interakcje. Metabolizm w?trobowy Mog? wyst?pi? interakcje z produktami leczniczymi (np. fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna, bosentan, produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu zaka?e? wirusem HIV (np. rytonawir, newirapina), prawdopodobnie równie? w przypadku okskarbamazepiny, topiramatu, felbamatu, gryzeofulwiny oraz produktów zawieraj?cych ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)) polegaj?ce na indukcji enzymów...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 21 szt.
...zaleca si? stosowanie innej, skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcji. W pi?miennictwie opisywano nast?puj?ce interakcje. 12 Substancje zwi?kszaj?ce klirens z?o?onych doustnych ?rodków antykoncepcyjnych (zmniejszona skuteczno?? z?o?onych doustnych ?rodków antykoncepcyjnych przez indukcj? enzymatyczn?), np.: Barbiturany, bosentan, karbamazepina, barbeksaklon, fenytoina, prymidon, modafinil, ryfampicyna oraz rytonawir (lek stosowany w leczeniu HIV), newirapina i efawirenz, a prawdopodobnie równie? felbamat, gryzeofulwina, oksykarbazepina, topiramat i produkty zawieraj?ce ziele dziurawca (Hypericum perforatum). Substancje...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 0,15 mg, 28 szt.
...U kobiet d?ugotrwale przyjmuj?cych produkty lecznicze indukuj?ce enzymy w?trobowe zaleca si? stosowanie innej, niehormonalnej metody zapobiegania ci??y. Produkty lecznicze zwi?kszaj?ce klirens z?o?onych doustnych ?rodków antykoncepcyjnych (zmniejszaj?ce skuteczno?? poprzez indukcj? enzymów) np. : Barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, lek stosowany w leczeniu zaka?e? wirusem HIV ? rytonawir, newirapina, efawirenz, prawdopodobnie równie? felbamat, gryzeofulwina, okskarbamazepina, topiramat oraz produkty zio?owe zawieraj?ce ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum). Produkty...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 0,15 mg, 28 szt.
...U kobiet d?ugotrwale przyjmuj?cych produkty lecznicze indukuj?ce enzymy w?trobowe zaleca si? stosowanie innej, niehormonalnej metody zapobiegania ci??y. Produkty lecznicze zwi?kszaj?ce klirens z?o?onych doustnych ?rodków antykoncepcyjnych (zmniejszaj?ce skuteczno?? poprzez indukcj? enzymów) np.: Barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, lek stosowany w leczeniu zaka?e? wirusem HIV ? rytonawir, newirapina, efawirenz, prawdopodobnie równie? felbamat, gryzeofulwina, okskarbamazepina, topiramat oraz produkty zio?owe zawieraj?ce ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum). Produkty...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 0,15 mg, 21 szt.
...W literaturze opisywano ni?ej wymienione interakcje. Metabolizm w?trobowy Mog? wyst?pi? interakcje z produktami leczniczymi indukuj?cymi enzymy mikrosomalne, w wyniku czego mo?e dochodzi? do zwi?kszenia klirensu hormonów p?ciowych (np. pochodne hydantoiny, barbiturany, prymidon, bosentan, karbamazepina, ryfampicyna, ryfabutyna i prawdopodobnie równie? okskarbazepina, modafinil, topiramat, felbamat, rytonawir, gryzeofulwina oraz produkty lecznicze zawieraj?ce ziele dziurawca). Na metabolizm w?trobowy mog? te? wp?ywa? inhibitory proteazy HIV, które maj? w?a?ciwo?ci indukuj?ce...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 0,15 mg, 21 szt.
...W literaturze opisywano ni?ej wymienione interakcje. Metabolizm w?trobowy Mog? wyst?pi? interakcje z produktami leczniczymi indukuj?cymi enzymy mikrosomalne, w wyniku czego mo?e dochodzi? do zwi?kszenia klirensu hormonów p?ciowych (np. pochodne hydantoiny, barbiturany, prymidon, bosentan, karbamazepina, ryfampicyna, ryfabutyna i prawdopodobnie równie? okskarbazepina, modafinil, topiramat, felbamat, rytonawir, gryzeofulwina oraz produkty lecznicze zawieraj?ce ziele dziurawca). Na metabolizm w?trobowy mog? te? wp?ywa? inhibitory proteazy HIV, które maj? w?a?ciwo?ci indukuj?ce...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 21 szt.
...indukuj?ce enzymy zaleca si? stosowanie innej, niehormonalnej metody zapobiegania ci??y. Nast?puj?ce interakcje opisywano w literaturze: Produkty lecznicze zwi?kszaj?ce klirens z?o?onych doustnych produktów antykoncepcyjnych (zmniejszaj?ce skuteczno?? produktu antykoncepcyjnego poprzez indukcj? enzymów) np. barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, produkty lecznicze stosowane w leczeniu zaka?e? wirusem HIV - rytonawir, newirapina, efawirenz, oraz prawdopodobnie równie? felbamat, gryzeofulwina, okskarbazepina, topiramat oraz produkty zio?owe zawieraj?ce ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum...
system terapeutyczny dopochwowy; (120 µg+ 15 µg)/24 h, 1 sasz. system terapeutyczny dopochwowy; (120 µg+ 15 µg)/24 h, 3 sasz.
...mo?e prowadzi? do zwi?kszenia klirensu, powoduj?cego zmniejszenie st??enia hormonów p?ciowych w osoczu i zmniejszenia skuteczno?ci z?o?onych hormonalnych ?rodków antykoncepcyjnych, w tym systemu terapeutycznego dopochwowego Circlet. Do tych produktów nale?y fenytoina, fenobarbital, prymidon, bosentan, karbamazepina, ryfampicyna, a prawdopodobnie równie? okskarbazepina, topiramat, felbamat, gryzeofulwina, niektóre inhibitory proteazy HIV (np. rytonawir) i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (np. efawirenz) oraz produkty zawieraj?ce ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum). Substancje...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 21 szt.
...lecznicze indukuj?ce enzymy w?trobowe zaleca si? stosowanie innej, niehormonalnej metody zapobiegania ci??y. Nast?puj?ce interakcje opisywano w literaturze. Produkty lecznicze zwi?kszaj?ce klirens z?o?onych doustnych produktów antykoncepcyjnych (zmniejszaj?ce skuteczno?? poprzez indukcj? enzymów) np. barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, produkty lecznicze stosowane w leczeniu zaka?e? wirusem HIV - rytonawir, newirapina, efawirenz, oraz prawdopodobnie równie? felbamat, gryzeofulwina, okskarbamazepina, topiramat oraz produkty zio?owe zawieraj?ce ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt.
...lecznicze indukuj?ce enzymy w?trobowe zaleca si? stosowanie innej, niehormonalnej metody zapobiegania ci??y. Nast?puj?ce interakcje opisywano w literaturze. Produkty lecznicze zwi?kszaj?ce klirens z?o?onych doustnych produktów antykoncepcyjnych (zmniejszaj?ce skuteczno?? poprzez indukcj? enzymów) np. barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, produkty lecznicze stosowane w leczeniu zaka?e? wirusem HIV - rytonawir, newirapina, efawirenz, oraz prawdopodobnie równie? felbamat, gryzeofulwina, okskarbamazepina, topiramat oraz produkty zio?owe zawieraj?ce ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 3 mg, 21 szt. tabl. powl.; 0,03 mg+ 3 mg, 63 szt.
...lecznicze indukuj?ce enzymy w?trobowe zaleca si? stosowanie innej, niehormonalnej metody zapobiegania ci??y. Nast?puj?ce interakcje opisywano w literaturze. Produkty lecznicze zwi?kszaj?ce klirens z?o?onych doustnych produktów antykoncepcyjnych (zmniejszaj?ce skuteczno?? poprzez indukcj? enzymów) np. barbiturany, bosentan, karbamazepina, 10 fenytoina, prymidon, ryfampicyna, produkty lecznicze stosowane w leczeniu zaka?e? wirusem HIV - rytonawir, newirapina, efawirenz, oraz prawdopodobnie równie? felbamat, gryzeofulwina, okskarbamazepina, topiramat oraz produkty zio?owe zawieraj?ce ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum...
Ciclosporin | ATC: L 04 AD 01
kaps. mi?kkie; 100 mg, 50 szt.
...mroduktó lecznicze zmniejszaj?ce st??enie cóklosporónó BarbituranóI karbamazepinaI okskarbazepinaI fenótoinaI fenobarbitalI prómidonI grózeofulwinaI metamizolI nafcólinaI sulfadómidóna i trómetopróm podawane do?ólnieI rófampicónaI oktreotódI probukolI sulfadiazónaI orlistatI troglitazonI ziele dziurawca Eeypericum perforatumFI tóklopidónaI sulfinpirazonI terbinafinaI bosentanK macjenci leczeni cóklosporón? nie powinni stosowa? zió? i ElubF produktów leczniczóch zawieraj?cóch ziele dziurawca Eeypericum perforatumFI poniewa? mo?e to spowodowa? znaczne zmniejszenie st??enia NM cóklosporónó we krwi w wóniku indukcji enzómu...
Ciclosporin | ATC: L 04 AD 01
kaps. mi?kkie; 25 mg, 50 szt.
...mroduktó lecznicze zmniejszaj?ce st??enie cóklosporónó BarbituranóI karbamazepinaI okskarbazepinaI fenótoinaI fenobarbitalI prómidonI grózeofulwinaI metamizolI nafcólinaI sulfadómidóna i trómetopróm podawane do?ólnieI rófampicónaI oktreotódI probukolI sulfadiazónaI orlistatI troglitazonI ziele dziurawca Eeypericum perforatumFI tóklopidónaI sulfinpirazonI terbinafinaI bosentanK macjenci leczeni cóklosporón? nie powinni stosowa? zió? i ElubF produktów leczniczóch zawieraj?cóch ziele dziurawca Eeypericum perforatumFI poniewa? mo?e to spowodowa? znaczne zmniejszenie st??enia NM cóklosporónó we krwi w wóniku indukcji enzómu...
Ciclosporin | ATC: L 04 AD 01
kaps. mi?kkie; 50 mg, 50 szt.
...mroduktó lecznicze zmniejszaj?ce st??enie cóklosporónó BarbituranóI karbamazepinaI okskarbazepinaI fenótoinaI fenobarbitalI prómidonI grózeofulwinaI metamizolI nafcólinaI sulfadómidóna i trómetopróm podawane do?ólnieI rófampicónaI oktreotódI probukolI sulfadiazónaI orlistatI troglitazonI ziele dziurawca Eeypericum perforatumFI tóklopidónaI sulfinpirazonI terbinafinaI bosentanK macjenci leczeni cóklosporón? nie powinni stosowa? zió? i ElubF produktów leczniczóch zawieraj?cóch ziele dziurawca Eeypericum perforatumFI poniewa? mo?e to spowodowa? znaczne zmniejszenie st??enia NM cóklosporónó we krwi w wóniku indukcji enzómu...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt.
...dodatkowo metod? mechaniczn? do 7 dni po zako?czeniu leczenia. W pi?miennictwie opisywano nast?puj?ce interakcje. Substancje zwi?kszaj?ce klirens z?o?onych doustnych ?rodków antykoncepcyjnych (zmniejszona skuteczno?? z?o?onych doustnych ?rodków antykoncepcyjnych przez indukcj? enzymatyczn?), np.: Barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna oraz rytonawir (lek stosowany w leczeniu HIV), newirapina i efawirenz, a prawdopodobnie równie? felbamat, gryzeofulwina, oksykarbazepina, topiramat i produkty zawieraj?ce ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum). Substancje o...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt.
...zaleca si? stosowanie innej skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcji. W literaturze opisywano nast?puj?ce interakcje: Produkty lecznicze zwi?kszaj?ce klirens z?o?onych doustnych ?rodków antykoncepcyjnych (zmniejszona skuteczno?? doustnych z?o?onych ?rodków antykoncepcyjnych poprzez indukcj? enzymów) np.: barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, lek stosowany w leczeniu zaka?e? wirusem HIV ? rytonawir, newirapina, efawirenz, prawdopodobnie równie? felbamat, gryzeofulwina, okskarbazepina, topiramat oraz produkty zio?owe zawieraj?ce dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum). Produkty lecznicze...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 3 mg, 21 szt.
...zaleca si? stosowanie innej skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcji. W literaturze opisywano nast?puj?ce interakcje: Produkty lecznicze zwi?kszaj?ce klirens z?o?onych doustnych ?rodków antykoncepcyjnych (zmniejszona skuteczno?? z?o?onych doustnych ?rodków antykoncepcyjnych poprzez indukcj? enzymów) np.: barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, lek stosowany w leczeniu zaka?e? wirusem HIV ? rytonawir, newirapina, efawirenz, prawdopodobnie równie? felbamat, gryzeofulwina, okskarbazepina, topiramat oraz produkty zio?owe zawieraj?ce dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum). Produkty lecznicze...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 21 szt.
...zaleca si? stosowanie innej skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcji. W literaturze opisywano nast?puj?ce interakcje: Produkty lecznicze zwi?kszaj?ce klirens z?o?onych doustnych ?rodków antykoncepcyjnych (zmniejszona skuteczno?? z?o?onych doustnych ?rodków antykoncepcyjnych poprzez indukcj? enzymów) np.: barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, lek stosowany w leczeniu zaka?e? wirusem HIV ? rytonawir, newirapina, efawirenz, prawdopodobnie równie? felbamat, gryzeofulwina, okskarbazepina, topiramat oraz produkty zio?owe zawieraj?ce dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum). Produkty lecznicze...
tabl.; 0,02 mg+ 0,15 mg, 21 szt. tabl.; 0,03 mg+ 0,15 mg, 21 szt.
...zaleca si? stosowanie innych skutecznych niehormonalnych metod antykoncepcyjnych. W pi?miennictwie opisano nast?puj?ce interakcje: Substancje, które zwi?kszaj? klirens z?o?onych doustnych ?rodków antykoncepcyjnych (zmniejszona skuteczno?? z?o?onych doustnych ?rodków antykoncepcyjnych poprzez indukcj? enzymatyczn?), np.: Barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, produkt leczniczy stosowany w leczeniu HIV -rytonawir, newirapina i efawirenz oraz prawdopodobnie tak?e felbamat, gryzeofulwina, okskarbazepina, topiramat, a tak?e produkty zawieraj?ce ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum). Produkty...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt. (21+ 7)
...lecznicze indukuj?ce enzymy w?trobowe zaleca si? stosowanie innej, niehormonalnej metody zapobiegania ci??y. Nast?puj?ce interakcje opisywano w literaturze. Produkty lecznicze zwi?kszaj?ce klirens z?o?onych doustnych ?rodków antykoncepcyjnych (zmniejszaj?ce skuteczno?? poprzez indukcj? enzymów) np.: Barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, produkty lecznicze stosowane w leczeniu zaka?e? wirusem HIV ? rytonawir, newirapina, efawirenz, prawdopodobnie równie? felbamat, gryzeofulwina, okskarbamazepina, topiramat oraz produkty zio?owe zawieraj?ce ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 21 szt.
...indukuj?ce enzymy w?trobowe zaleca si? stosowanie innej, niehormonalnej metody zapobiegania ci??y. Nast?puj?ce interakcje opisywano w literaturze. 12 Produkty lecznicze zwi?kszaj?ce klirens z?o?onych doustnych ?rodków antykoncepcyjnych (zmniejszaj?ce skuteczno?? poprzez indukcj? enzymów) np.: Barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, produkty lecznicze stosowane w leczeniu zaka?e? wirusem HIV ? rytonawir, newirapina, efawirenz, prawdopodobnie równie? felbamat, gryzeofulwina, okskarbamazepina, topiramat oraz produkty zio?owe zawieraj?ce ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt. (24+ 4)
...lecznicze indukuj?ce enzymy w?trobowe zaleca si? stosowanie innej, niehormonalnej metody zapobiegania ci??y. Nast?puj?ce interakcje opisywano w literaturze. Produkty lecznicze zwi?kszaj?ce klirens z?o?onych doustnych ?rodków antykoncepcyjnych (zmniejszaj?ce skuteczno?? poprzez indukcj? enzymów) np.: Barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, produkty lecznicze stosowane w leczeniu zaka?e? wirusem HIV ? rytonawir, newirapina, efawirenz, prawdopodobnie równie? felbamat, gryzeofulwina, okskarbamazepina, topiramat oraz produkty zio?owe zawieraj?ce ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum...
tabl. powl.; 0.03 mg+ 3 mg, 28 szt.
...indukuj?ce enzymy w?trobowe zaleca si? stosowanie innej, niehormonalnej metody zapobiegania ci??y. Nast?puj?ce interakcje opisywano w literaturze. Produkty lecznicze zwi?kszaj?ce klirens z?o?onych doustnych ?rodków antykoncepcyjnych (zmniejszaj?ce 12 skuteczno?? poprzez indukcj? enzymów) np.: Barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, produkty lecznicze stosowane w leczeniu zaka?e? wirusem HIV ? rytonawir, newirapina, efawirenz, prawdopodobnie równie? felbamat, gryzeofulwina, okskarbamazepina, topiramat oraz produkty zio?owe zawieraj?ce ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum...
Etonogestrel | ATC: G 03 AC 08
implant; 68 mg, 1 implant
...antykoncepcyjnymi, ale w niektórych przypadkach tak?e ze ?rodkami antykoncepcyjnymi zawieraj?cymi wy??cznie progestagen w tym implantem Implanon NXT): 13 Substancje zwi?kszaj?ce klirens hormonalnych ?rodków antykoncepcyjnych (zmniejszona skuteczno?? antykoncepcyjna poprzez indukcj? enzymów) np.: Barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna oraz produkty lecznicze stosowane w zaka?eniach wirusem HIV/HCV, takie jak rytonawir, efawirenz, boceprewir, newirapina, oraz prawdopodobnie tak?e felbamat, gryzeofulwina, okskarbazepina, topiramat oraz produkty zawieraj?ce ziele dziurawca...
Levonorgestrel | ATC: G 02 BA 03
system terapeutyczny domaciczny; 13,5 mg, 1 szt. system terapeutyczny domaciczny; 13,5 mg, 5 szt.
...produktami leczniczymi indukuj?cymi enzymy mikrosomalne w?troby, zw?aszcza enzymy cytochromu P450, i z tego powodu zwi?kszaj?cymi metabolizm lewonorgestrelu, prowadz?c do zwi?kszonego klirensu hormonów p?ciowych (np. fenytoina, barbiturany, primidon, karbamazepina, ryfampicyna, ryfabutyna, newirapina, efawirenz, bosentan i prawdopodobnie równie? okskarbazepina, topiramat, felbamat, gryzeofulwina i produkty zawieraj?ce ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)). Z drugiej strony substancje o znanym dzia?aniu hamuj?cym enzymy metabolizuj?ce produkty lecznicze (np. itrakonazol, ketokonazol) mog?...