O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
krople do oczu; (10 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
krople do oczu [zaw.]; 10 mg/ml, 1 but. 5 ml
krople do oczu [roztw.]; 10 mg/ml, 1 but. 5 ml
...powodowa? punktowat? keratopati? i (lub) toksyczn? wrzodziej?c? keratopati?. Produkt leczniczy Brinzolamide Genoptim zawiera chlorek benzalkoniowy, dlatego podczas jego cz?stego lub d?ugotrwa?ego stosowania wymagane jest ?cis?e kontrolowanie stanu pacjentów z sucho?ci? oka lub schorzeniami zwi?zanymi z uszkodzeniem rogówki. Nie przeprowadzono bada? dotycz?cych stosowania produktu Brinzolamide Genoptim u pacjentów, którzy nosz? soczewki kontaktowe. Produkt leczniczy Brinzolamide Genoptim zawiera chlorek benzalkoniowy, który mo?e powodowa? podra?nienie oczu i...
krople do oczu [zaw.]; 10 mg/ml, 1 but. 5 ml
...wykonywania prac wymagaj?cych zwi?kszonej uwagi i (lub) koordynacji ruchowej. Poniewa? Brinzolamide Sandoz jest wch?aniany do krwi, zaburzenia te mo?liwe s? równie? po podaniu miejscowym. Leczenie skojarzone U pacjentów otrzymuj?cych doustny inhibitor anhydrazy w?glanowej oraz Brinzolamide Sandoz mo?liwe jest dzia?anie addycyjne w odniesieniu do znanych uk?adowych skutków zahamowania anhydrazy w?glanowej. Nie badano jednoczesnego stosowania produktu Brinzolamide Sandoz i doustnych inhibitorów anhydrazy w?glanowej i nie jest...
Brinzolamide | ATC: S 01 EC 04
krople do oczu [zaw.]; 10 mg/ml, 1 but. 5 ml