Bromfenac | ATC: S 01 BC 11
krople do oczu [roztw.]; 0,9 mg/ml, 1 but. 5 ml
...stosuje si? w celu zmniejszania stanu zapalnego oka po operacji za?my u osób doros?ych. 2. INFORMACJE WA?NE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU YELLOX Kiedy nie stosowa? leku Yellox - je?li pacjent ma uczulenie (nadwra?liwo??) na bromfenac lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników leku Yellox (patrz punkt 6 ?Inne informacje? na ko?cu tej ulotki), - je?li u pacjenta wyst?pi?a astma, alergia skórna lub intensywny stan zapalny w nosie podczas stosowania...