O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Escitalopram | ATC: N 06 AB 10
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...zachowanie ostro?no?ci podczas jednoczesnego stosowania z innymi lekami, które mog? obni?a? próg drgawkowy [np. lekami przeciwdepresyjnymi (lekami trójpier?cieniowymi, lekami z grupy SSRI)], lekami neuroleptycznymi (pochodnymi fenotiazyny, pochodnymi tioksantenu i pochodnymi butyrofenonu), meflochin?, bupropionem i tramadolem. Lit, tryptofan Informowano o nasileniu dzia?ania w przypadkach stosowania leków z grupy SSRI w skojarzeniu z litem i tryptofanem. Z tego wzgl?du nale?y zachowa? ostro?no?? stosuj?c jednocze?nie leki z...
syrop; (7,5 mg+ 50 mg)/5 ml, 1 but. 100 ml
...wzrosn?? nawet 20-krotnie, co zwi?ksza ryzyko wyst?powania dzia?a? niepo??danych ze strony o?rodkowego uk?adu nerwowego powi?zanych ze stosowaniem tego produktu. Podobny wp?yw na metabolizm dekstrometorfanu wywo?uj? równie? amiodaron, flekainid i propafenon, sertralina, bupropion, metadon, cynakalcet, haloperydol, perfenazyna i tiorydazyna. W przypadku konieczno?ci jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP2D6 i dekstrometorfanu pacjent musi by? monitorowany. Konieczne mo?e okaza? si? równie? zmniejszenie dawki dekstrometorfanu. 4.6 Wp?yw na...
kaps. o przed?. uwalnianiu; 100 mg, 50 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 50 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 50 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 50 szt.
...oraz zwi?ksza? ryzyko wywo?ania drgawek przez selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), trójpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne i inne leki obni?aj?ce próg drgawkowy (takie jak bupropion, mirtazapina, tetrahydrokanabinol) (patrz punkt 4.4). Leki serotoninergiczne Terapeutyczne zastosowanie jednocze?nie tramadolu i leków serotoninergicznych, takich jak inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), inhibitory MAO...
Carbamazepine | ATC: N 03 AF 01
tabl.; 200 mg, 50 szt.
...nast?puj?cych leków: Leki przeciwbólowe, przeciwzapalne: buprenorfina, metadon, paracetamol (d?ugotrwa?e stosowanie karbamazepiny i paracetamolu mo?e wi?za? si? z hepatotoksyczno?ci?), tramadol. Antybiotyki: doksycyklina, ryfabutyna. Leki przeciwzakrzepowe: doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, acenokumarol). Leki przeciwdepresyjne: bupropion, cytalopram, mianseryna, sertralina, trazodon, trójpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina, amitryptylina, nortryptylina, klomipramina). Leki przeciwwymiotne: aprepitant. 8 Leki przeciwpadaczkowe: klobazam, klonazepam, etosuksymid, lamotrygina, okskarbazepina, prymidon, tiagabina, topiramat, kwas walproinowy, zonisamid. Aby unikn??...
tabl. powl.; 10 mg, 20 szt.
...dnia nast?pnego, w tym zaburzenie zdolno?ci prowadzenia pojazdów (patrz punkt 4.4 oraz punkt 4.7). Ponadto, odnotowano pojedyncze przypadki omamów wzrokowych u pacjentów przyjmuj?cych zolpidem z lekami przeciwdepresyjnymi, w tym z bupropionem, dezypramin?, fluoksetyn?, sertralin? oraz wenlafaksyn?. Jednoczesne przyjmowanie fluwoksaminy mo?e zwi?ksza? st??enie zolpidemu we krwi, jednoczesne stosowanie nie jest zalecane. Narkotyczne preparaty przeciwbólowe w skojarzeniu z zolpidemem mog? wywo?ywa? nasilenie euforii, co...
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 28 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 20 mg, 28 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 28 szt.
...podczas stosowania w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi, które mog? obni?a? próg drgawkowy [np. lekami przeciwdepresyjnymi (lekami trójpier?cieniowymi, lekami z grupy SSRI), lekami neuroleptycznymi (pochodnymi fenotiazyny, pochodnymi tioksantenu i pochodnymi butyrofenonu), meflochin?, bupropionem i tramadolem]. Lit, tryptofan Informowano o nasileniu dzia?ania w przypadkach stosowania leków z grupy SSRI w skojarzeniu z litem lub tryptofanem. Z tego wzgl?du nale?y zachowa? ostro?no?? stosuj?c jednocze?nie leki z...
tabl. powl.; 37,5/325 mg, 10 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 20 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 30 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 60 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 90 szt.
...zwi?ksza? ryzyko drgawek zwi?zanych ze stosowaniem selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SRNI), trójpier?cieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwpsychotycznych i innych leków obni?aj?cych próg drgawkowy (takich, jak bupropion, mirtazapina, tetrahydrokanabinol). ? Jednoczesne zastosowanie terapeutyczne tramadolu i leków serotoninergicznych, takich jak inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), inhibitory MAO (patrz punkt 4.3), trójpier?cieniowe...
Tipranavir | ATC: J 05 AE 09
kaps. elastyczne; 250 mg, 120 szt.
...skojarzona terapia typranawirem z rytonawirem mo?e powodowa? wi?ksze zwi?kszenie nara?enia na trazodon. Bupropion 150 mg BID Bupropion C ? 51% max Je?li ocenia si?, ?e pomimo Bupropion AUC ? 56% obserwowanej indukcji jednoczesne stosowanie z bupropionem jest Typranawir ? nieuniknione, nale?y prowadzi? je pod ?cis?? kontrol? klinicznej Zmniejszenie st??enia bupropionu skuteczno?ci bupropionu, bez w osoczu wynika prawdopodobnie przekraczania zalecanej dawki. z indukowania CYP2B6 oraz...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 30 szt.
...dni 1. i 2.) i 150 mg (dni 3. i 4.) W krótkotrwa?ych badaniach klinicznych dzia?anie przeciwdepresyjne obserwowano po zastosowaniu dawek 150 i 300 mg na dob? w terapii wspomagaj?cej (z amitryptylin?, bupropionem, cytalopramem, duloksetyn?, escytalopramem, fluoksetyn?, paroksetyn?, sertralin? i wenlafaksyn? ? patrz punkt 5.1) i 50 mg na dob? w monoterapii w krótkoterminowych badaniach. Istnieje zwi?kszone ryzyko dzia?a? niepo??danych po zastosowaniu produktu...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 60 szt.
...dniu 1 i 2, oraz 150 mg w dniu 3 i 4. Dzia?anie przeciwdepresyjne obserwowano dla dawki 150 i 300 mg na dob? w badaniach krótkoterminowych w po??czeniu z innymi lekami (amitryptylina, bupropion, cytalopram, duloksetyna, escitalopram, fluoksetyna, paroksetyna, sertralina i wenlafaksyna - patrz rozdzia? 5.1) i 50 mg na dob? w krótkoterminowych badaniach z u?yciem monoterapii. Istnieje zwi?kszone ryzyko wyst?pienia dzia?a? niepo??danych przy wy?szych...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 300 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 400 mg, 60 szt.
...dni 1. i 2.) i 150 mg (dni 3. i 4.) W krótkotrwa?ych badaniach klinicznych dzia?anie przeciwdepresyjne obserwowano po zastosowaniu dawek 150 i 300 mg na dob? w terapii wspomagaj?cej (z amitryptylin?, bupropionem, cytalopramem, duloksetyn?, escytalopramem, fluoksetyn?, paroksetyn?, sertralin? i wenlafaksyn? ? patrz punkt 5.1) i 50 mg na dob? w monoterapii w krótkoterminowych badaniach. Istnieje zwi?kszone ryzyko dzia?a? niepo??danych po zastosowaniu produktu...
Citalopram | ATC: N 06 AB 04
tabl. powl.; 40 mg, 20 szt.
...obni?aj?ce próg drgawkowy SSRI obni?aj? próg drgawkowy. Zaleca si? ostro?no?? podczas jednoczesnego stosowania z innymi produktami leczniczymi, które obni?aj? próg drgawkowy (np. lekami przeciwdepresyjnymi [trójpier?cieniowymi, SSRI], neuroleptykami [fenotiazynami, tioksantenami i butyrofenonami]), meflochin?, bupropionem i tramadolem. Dezypramina, imipramina W badaniu farmakokinetyki nie wykazano wp?ywu na st??enie ani cytalopramu, ani imipraminy, chocia? zwi?kszy?o si? st??enie dezypraminy ? g?ównego metabolitu imipraminy. Po jednoczesnym podaniu dezypraminy i cytalopramu...
Citalopram | ATC: N 06 AB 04
tabl. powl.; 20 mg, 20 szt.
...obni?aj?ce próg drgawkowy SSRI obni?aj? próg drgawkowy. Zaleca si? ostro?no?? podczas jednoczesnego stosowania z innymi produktami leczniczymi, które obni?aj? próg drgawkowy (np. lekami przeciwdepresyjnymi [trójpier?cieniowymi, SSRI], neuroleptykami [fenotiazynami, tioksantenami i butyrofenonami]), meflochin?, bupropionem i tramadolem. Dezypramina, imipramina W badaniu farmakokinetyki nie wykazano wp?ywu na st??enie ani cytalopramu, ani imipraminy, chocia? zwi?kszy?o si? st??enie dezypraminy ? g?ównego metabolitu imipraminy. Po jednoczesnym podaniu dezypraminy i cytalopramu...
Moclobemide | ATC: N 06 AG 02
tabl. powl.; 300 mg, 30 szt.
...Produkt nie powinien by? podawany w ostrych stanach spl?tania ani pacjentom z guzem chromoch?onnym nadnerczy (phaeochromocytoma). Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie produktu Aurorix z nast?puj?cymi lekami (patrz punkt 4.5): ? selegilin? ? bupropionem ? tryptanami ? petydyn? ? tramadolem ? dekstrometorfanem ? linezolidem Nie nale?y stosowa? produktu Aurorix z inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (w tym trójpier?cieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi) z powodu mo?liwo?ci wyst?pienia zespo?u serotoninowego...
Moclobemide | ATC: N 06 AG 02
tabl. powl.; 150 mg, 30 szt.
...Produkt nie powinien by? podawany w ostrych stanach spl?tania ani pacjentom z guzem chromoch?onnym nadnerczy (phaeochromocytoma). Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie produktu Aurorix z nast?puj?cymi lekami (patrz punkt 4.5): ? selegilin? ? bupropionem ? tryptanami ? petydyn? ? tramadolem ? dekstrometorfanem ? linezolidem Nie nale?y stosowa? produktu Aurorix z inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (w tym trójpier?cieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi) z powodu mo?liwo?ci wyst?pienia zespo?u serotoninowego...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt.
tabl. o przed?. uwalnianiu; 75/650 mg, 30 szt.
...które mog? hamowa? metabolizm tramadolu (N-demetylacj?) i prawdopodobnie równie? metabolizm jego aktywnego O-demetylowanego metabolitu. Znaczenie kliniczne tej interakcji nie by?o badane. 4 ? Produktów leczniczych obni?aj?cych próg drgawkowy, takich jak bupropion, leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne i neuroleptyki. Równoczesne stosowanie tramadolu z tymi lekami mo?e zwi?ksza? ryzyko wyst?pienia drgawek. Szybko?? wch?aniania paracetamolu mo?e by? zwi?kszana przez...
tabl. powl.; 0,3 mg+ 0,1 mg+ 20 mg, 30 szt.
...antagonistów kana?u wapniowego, amiodaronu, losartanu, glimepirydu, glipizydu, pioglitazonu, rosiglitazonu; - witaminy D; - gryzeofulwiny, chloramfenikolu, ryfampicyny; - doustnych ?rodków antykoncepcyjnych; - leków przeciwnowotworowych: ipofosfamidu, irynotekanu; - leków zmniejszaj?cych peroksydacj? lipidów b?onowych; - fluwoksaminy, mirtazapiny, roprinolu, selegiliny, sertraliny, prometazyny, bupropionu. 4.6. Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ci??a i karmienie piersi? Produktu leczniczego nie nale?y stosowa? w okresie ci??y i laktacji. P?odno?? Brak danych. 4.7. Wp?yw na zdolno?? prowadzenia...
Escitalopram | ATC: N 06 AB 10
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...obni?a? próg drgawkowy. Zaleca si? zachowanie ostro?no?ci podczas jednoczesnego stosowania z innymi lekami, które te? mog? obni?a? próg drgawkowy, jak np. leki przeciwdepresyjne (trójpier?cieniowe i SSRI), neuroleptyki (fenotiazyny, tioksanteny i butyrofenony), meflokin, bupropion i tramadol. Lit, tryptofan Informowano o nasileniu dzia?ania w przypadkach jednoczesnego stosowania leków z grupy SSRI z litem lub tryptofanem, z tego wzgl?du nale?y zachowa? ostro?no??, podejmuj?c skojarzone leczenie ?rodkami z...
Escitalopram | ATC: N 06 AB 10
krople doustne [roztw.]; 20 mg/ml, 1 but. 15 ml
...próg drgawkowy. Zaleca si? zachowanie ostro?no?ci podczas jednoczesnego stosowania z innymi produktami leczniczymi, które te? mog? obni?a? próg drgawkowy, jak np. leki przeciwdepresyjne (trójpier?cieniowe i SSRI), neuroleptyki (fenotiazyny, tioksanteny i butyrofenony), meflokin, bupropion i tramadol. Lit, tryptofan Informowano o nasileniu dzia?ania w przypadkach jednoczesnego stosowania produktów leczniczych z grupy SSRI z litem lub tryptofanem, z tego wzgl?du nale?y zachowa? ostro?no??, podejmuj?c skojarzone leczenie produktami...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 95 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 142,5 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 190 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 23,75 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 47,5 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 47,5 mg, 60 szt.
...punkt 5.2). Dlatego nale?y zachowa? ostro?no?? podczas jednoczesnego stosowania silnych inhibitorów CYP2D6 i metoprololu. Do znanych, klinicznie istotnych, silnych inhibitorów aktywno?ci CYP2D6 nale?? leki przeciwdepresyjne (takie jak fluwoksamina, fluoksetyna, sertralina, paroksetyna, bupropion, klomipramina, dezypramina), leki przeciwpsychotyczne (takie jak flufenazyna, haloperydol, tiorydazyna, chloropromazyna, trifluopromazyna i chloroprotyksen), leki przeciwarytmiczne (takie jak chinidyna lub propafenon), leki przeciwretrowirusowe (np. rytonawir), leki przeciwhistaminowe (takie jak difenhydramina), leki przeciwmalaryczne...
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
tabl.; 20 mg, 30 szt.
...drgawkowy: Drgawki s? dzia?aniem niepo??danym fluoksetyny. Stosowanie fluoksetyny w skojarzeniu z innymi lekami, które mog? obni?a? próg drgawkowy (na przyk?ad trójpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne, inne leki z grupy SSRI, fenotiazyny, butyrofenony, meflochina, chlorochina, bupropion, tramadol) mo?e zwi?ksza? ryzyko napadu drgawek. Inne leki metabolizowane przez CYP2D6: Fluoksetyna jest silnym inhibitorem enzymu cytochromu CYP2D6, dlatego jednoczesna terapia lekami równie? metabolizowanymi przez ten uk?ad enzymatyczny mo?e prowadzi? do...
Vortioxetine | ATC: N 06 AX 26
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...mg/dob? jednocze?nie z bupropionem (silnym inhibitorem CYP2D6 w dawce 150 mg dwa razy na dob?). Dzia?ania niepo??dane by?y cz?stsze, gdy w leczeniu skojarzonym dodawano bupropionu do leczenia wortioksetyn?, ni? gdy wortioksetyna zosta?a do??czona do leczenia bupropionem. W zale?no?ci od indywidualnej odpowiedzi pacjenta mo?na rozwa?y? zastosowanie mniejszej dawki wortioksetyny, 6 je?li do leczenia wortioksetyn? zostanie dodany silny inhibitor CYP2D6 (np. bupropion, chinidyna, fluoksetyna, paroksetyna...
tabl. powl.; 6,25 mg, 30 szt.
...metabolizm karwedylolu, co prowadzi do zwi?kszenia lub zmniejszenia st??enia R- i S-karwedylolu. Nale?y ?ci?le monitorowa? pacjentów stosuj?cych leki indukuj?ce (np. ryfampicyna, karbamazepina i barbiturany) lub hamuj?ce (np. paroksetyna, fluoksetyna, chinidyna, cynakalcet, bupropion, amiodaron lub flukonazol) enzymy cytochromu (CYP) podczas jednoczesnego przyjmowania karwedylolu, poniewa? leki indukuj?ce enzymy mog? zmniejsza?, a leki hamuj?ce enzymy zwi?ksza? st??enia karwedylolu w surowicy. Niektóre przyk?ady obserwowane u pacjentów lub...
tabl. powl.; 12,5 mg, 30 szt.
...metabolizm karwedylolu, co prowadzi do wzrostu lub obni?enia st??enia R- i S-karwedylolu. Nale?y ?ci?le monitorowa? pacjentów stosuj?cych leki indukuj?ce (np. ryfampicyna, karbamazepina i barbiturany) lub hamuj?ce (np. paroksetyna, fluoksetyna, chinidyna, cynakalcet, bupropion, amiodaron lub flukonazol) enzymy CYP podczas jednoczesnego przyjmowania karwedylolu, poniewa? leki indukuj?ce enzymy mog? zmniejsza?, a leki hamuj?ce enzymy zwi?ksza? st??enia karwedylolu w surowicy. Niektóre przyk?ady obserwowane u pacjentów lub u...
tabl. powl.; 25 mg, 30 szt.
...metabolizm karwedylolu, co prowadzi do wzrostu lub obni?enia st??enia R- i S-karwedylolu. Nale?y ?ci?le monitorowa? pacjentów stosuj?cych leki indukuj?ce (np. ryfampicyna, karbamazepina i barbiturany) lub hamuj?ce (np. paroksetyna, fluoksetyna, chinidyna, cynakalcet, bupropion, amiodaron lub flukonazol) enzymy CYP podczas jednoczesnego przyjmowania karwedylolu, poniewa? leki indukuj?ce enzymy mog? zmniejsza?, a leki hamuj?ce enzymy zwi?ksza? st??enia karwedylolu w surowicy. Niektóre przyk?ady obserwowane u pacjentów lub u...
?elki; , 1 op. 240 g
Varenicline tartrate | ATC: N 07 BA 03
tabl. powl.; 0,5 mg+ 1 mg, 25 szt. (11+14) tabl. powl.; 0,5 mg+ 1 mg, 53 szt. (11+42) tabl. powl.; 1 mg, 112 szt. tabl. powl.; 1 mg, 28 szt. tabl. powl.; 1 mg, 56 szt.
...zg?aszano przypadki nasilenia odurzaj?cego dzia?ania alkoholu u pacjentów leczonych wareniklin?. Nie wykazano zwi?zku przyczynowo-skutkowego mi?dzy tymi zdarzeniami, a stosowaniem warenikliny. Stosowanie z innymi lekami wspomagaj?cymi zaprzestanie palenia tytoniu Bupropion Wareniklina nie wp?ywa?a na farmakokinetyk? bupropionu w stanie stacjonarnym. Nikotynowa terapia zast?pcza (NTZ) Kiedy u palaczy tytoniu przez 12 dni stosowano jednocze?nie wareniklin? i NTZ w postaci systemu transdermalnego, stwierdzano statystycznie znamienne zmniejszenie ?redniej...
Citalopram | ATC: N 06 AB 04
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
...drgawkowy Leki z grupy SSRI mog? obni?a? próg drgawkowy. Nale?y zachowa? ostro?no?? stosuj?c jednocze?nie inne produkty lecznicze obni?aj?ce próg drgawkowy (np. leki przeciwdepresyjne, (trójpier?cieniowe, SSRI), neuroleptyki (pochodne fenotiazyny, tioksantenu i butyrofenonu), meflokin?, bupropion i tramadol). Neuroleptyki Do?wiadczenie ze stosowaniem cytalopramu nie ujawni?o klinicznie istotnych interakcji z neuroleptykami. Jednak podobnie jak w przypadku innych selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, nie mo?na wykluczy? mo?liwo?ci interakcji farmakodynamicznej...
Citalopram | ATC: N 06 AB 04
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...drgawkowy. Zaleca si? zachowanie ostro?no?ci podczas stosowania w skojarzeniu z innymi lekami, które mog? obni?a? próg drgawkowy (np. lekami przeciwdepresyjnymi [lekami z grupy SSRI], lekami neuroleptycznymi [pochodnymi tioksantenu i pochodnymi butyrofenonu], meflochin?, bupropionem i tramadolem). Interakcje farmakokinetyczne Biotransformacja cytalopramu do demetylowanego cytalopramu dokonuje si? za po?rednictwem izoenzymów cytochromu P-450: CYP2C19 (ok. 38%), CYP3A4 (ok. 31%) i CYP2D6 (ok. 31%). To, ?e cytalopram jest...