O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 2 mg, 25 szt.
...do?ylnymi dawkami melfalanu u dzieci i m?odzie?y mo?e spowodowa? ?mier? z powodu krwotocznego zapalenia jelit. U dzieci i m?odzie?y leczonej schematem skojarzonym obejmuj?cym busulfan i melfalan odnotowano, ?e podawanie melfalanu wcze?niej ni? po up?ywie 24 godzin od podania doustnego ostatniej dawki busulfanu mo?e wp?ywa? na wyst?pienie objawów toksyczno?ci. U pacjentów po przeszczepieniu szpiku kostnego, którym podawano do?ylnie du?e dawki melfalanu i którzy nast?pnie otrzymywali...
Busulfan | ATC: L 01 AB 01
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 60 mg/10 ml, 8 fiol. 10 ml
...busulfan. Busulfan nale?y do grupy substancji potencjalnie rakotwórczych, co wynika z jego mechanizmu dzia?ania. Na podstawie bada? u ludzi, busulfan zosta? sklasyfikowany przez IARC jako ludzki karcynogen. WHO stwierdzi?a istnienie zwi?zku przyczynowego pomi?dzy ekspozycj? na busulfan, a wyst?powaniem raka. Dost?pne dane z bada? na zwierz?tach potwierdzaj? dzia?anie rakotwórcze busulfanu. Do?ylne podawanie busulfanu myszom powodowa?o znamienne zwi?kszenie cz?sto?ci wyst?powania guzów grasicy i jajnika. 12 Busulfan...
?el do j. ustnej; 20 mg/g, 1 op. 40 g
...leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, - doustne leki przeciwcukrzycowe, takie jak pochodne sulfonylomocznika, - fenytoina. ? inne leki metabolizowane przez CYP3A4: - inhibitory proteazy HIV, takie jak sakwinawir, - niektóre leki przeciwnowotworowe, takie jak alkaloidy barwinka, busulfan i docetaksel, - niektóre leki z grupy antagonistów kana?u wapniowego, takie jak pochodne dihydropirydyny i werapamil, - niektóre leki immunosupresyjne: cyklosporyna, takrolimus, syrolimus (rapamycyna), - inne: alfentanyl, alprazolam, brotyzolam, buspiron, karbamazepina, cylostazol, dyzopiramid, ebastyna...
Cyclophosphamide | ATC: L 01 AA 01
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
...? Zmniejszenie aktywacji cyklofosfamidu mo?e zmieni? skuteczno?? leczenia cyklofosfamidem. Do substancji, które opó?niaj? aktywacj? cyklofosfamidu zalicza si? ? aprepitant ? bupropion ? busulfan: Wykazano, ?e u pacjentów, którzy otrzymuj? wysokie dawki cyklofosfamidu w czasie poni?ej 24 h po przyj?ciu wysokich dawek busulfanu, szybko?? usuwania cyklofosfamidu ulega zmniejszeniu, a okres jego pó?trwania wyd?u?a si?. ? ciprofloksacyna: Zastosowanie ciprofloksacyny przed leczeniem cyklofosfamidem (stosowana do kondycjonowania przed...
Cyclophosphamide | ATC: L 01 AA 01
dra?.; 50 mg, 50 szt.
...? Zmniejszenie aktywacji cyklofosfamidu mo?e zmieni? skuteczno?? leczenia cyklofosfamidem. Do substancji, które opó?niaj? aktywacj? cyklofosfamidu zalicza si? ? aprepitant ? bupropion ? busulfan: Wykazano, ?e u pacjentów, którzy otrzymuj? wysokie dawki cyklofosfamidu w czasie poni?ej 24 h po przyj?ciu wysokich dawek busulfanu, szybko?? usuwania cyklofosfamidu ulega zmniejszeniu, a okres jego pó?trwania wyd?u?a si?. ? ciprofloksacyna: Zastosowanie ciprofloksacyny przed leczeniem cyklofosfamidem (stosowana do kondycjonowania przed...
Cyclophosphamide | ATC: L 01 AA 01
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 200 mg, 10 fiol. inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 200 mg, 1 fiol.
...? Zmniejszenie aktywacji cyklofosfamidu mo?e zmieni? skuteczno?? leczenia cyklofosfamidem. Do substancji, które opó?niaj? aktywacj? cyklofosfamidu zalicza si? ? aprepitant ? bupropion ? busulfan: Wykazano, ?e u pacjentów, którzy otrzymuj? wysokie dawki cyklofosfamidu w czasie poni?ej 24 h po przyj?ciu wysokich dawek busulfanu, szybko?? usuwania cyklofosfamidu ulega zmniejszeniu, a okres jego pó?trwania wyd?u?a si?. ? ciprofloksacyna: Zastosowanie ciprofloksacyny przed leczeniem cyklofosfamidem (stosowana do kondycjonowania przed...
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt. kaps. twarde; 100 mg, 4 szt.
...dzia?anie terapeutyczne lub dzia?ania niepo??dane. Podczas stosowania z itrakonazolem nale?y w razie konieczno?ci zmniejszy? ich dawki: - doustne leki przeciwzakrzepowe; - inhibitory proteazy HIV, takie jak rytonawir, indynawir, sakwinawir; - niektóre leki przeciwnowotworowe, takie jak busulfan, docetaksel, trimetreksat i alkaloidy barwinka; - leki z grupy antagonistów wapnia, metabolizowane przez CYP3A4, takie jak dihydropirydyny i werapamil; - niektóre leki immunosupresyjne: cyklosporyna, takrolimus, rapamycyna (znana tak?e jako syrolimus); - niektóre glikokortykosteroidy, takie...
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps.; 100 mg, 28 szt.
...konieczne, nale?y zmniejszy? dawk? tych leków, gdy podawane s? jednocze?nie z itrakonazolem: ? Doustne leki przeciwzakrzepowe ? Inhibitory proteazy wirusa HIV, takie jak: indynawir, rytonawir, sakwinawir ? Niektóre leki przeciwnowotworowe, takie jak: busulfan, docetaksel, trimetreksat i alkaloidy barwinka ? Leki z grupy antagonistów kana?ów wapniowych, metabolizowane przez cytochrom CYP3A4, takie jak: pochodne dihydropirydyny i werapamil ? Niektóre leki immunosupresyjne: cyklosporyna, syrolimus (znany tak?e jako...
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt.
...sporyszu, eletryptan takie jak dihydroergotamina, ergometryna (ergonowina), ergotamina, metyloergometryna (metyloergonowina) 7 DE/H/2274/001/R/001+IB/006 Grupa leków Stosowanie Przeciwwskazane Niezalecane z ostro?no?ci? Leki przeciwnowotworowe irynotekan dasatynib, bortezomib, nilotynib, busulfan, trabektedin docetaksel, erlotynib, iksabepilon, lapatynib, trymetreksat, alkaloidy barwinka Leki lurazydon, alprazolam, przeciwpsychotyczne, midazolam podawany arypiprazol, przeciwl?kowe i nasenne doustnie, brotyzolam, pimozyd, buspiron, sertyndol, haloperydol, triazolam midazolam i.v., perospiron, kwetiapina, ramelteon...
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt. kaps. twarde; 100 mg, 4 szt.
...Leki przeciwrobacze i halofantryna prazykwantel przeciwpierwotniakowe Leki astemizol, bilastyna, przeciwhistaminowe mizolastyna, ebastyna terfenadyna Leki przeciwmigrenowe alkaloidy sporyszu, eletryptan takie jak: dihydroergotamina, ergometryna (ergonowina), ergotamina, metyloergometryna (metyloergonowina) Leki irynotekan dasatynib, bortezomib, przeciwnowotworowe nilotynib, busulfan, sunitynib, docetaksel, trabektedin erlotynib, iksabepilon, lapatynib, trymetreksat, alkaloidy barwinka Leki lurazydon, alprazolam, przeciwpsychotyczne, midazolam podawany arypiprazol, przeciwl?kowe i nasenne doustnie, brotyzolam, pimozyd, buspiron, sertyndol, haloperydol, triazolam midazolam i.v., perospiron, kwetiapina...
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt.
...Leki przeciwrobacze i halofantryna prazykwantel przeciwpierwotniakowe Leki astemizol, ebastyna przeciwhistaminowe mizolastyna, terfenadyna Leki przeciwmigrenowe alkaloidy sporyszu, eletryptan takie jak: dihydroergotamina, ergometryna (ergonowina), ergotamina, metyloergometryna (metyloergonowina) 8 Leki irynotekan dasatynib, bortezomib, przeciwnowotworowe nilotynib, busulfan, trabektedin docetaksel, erlotynib, iksabepilon, lapatynib, trymetreksat, alkaloidy barwinka Leki lurazydon, alprazolam, przeciwpsychotyczne, midazolam podawany arypiprazol, przeciwl?kowe i nasenne doustnie, brotyzolam, pimozyd, buspiron, sertyndol, haloperydol, triazolam midazolam i.v., perospiron, kwetiapina, ramelteon...
tabl.; 200 mg, 10 szt.
...?yciu zaburze? rytmu serca (arytmie komorowe z torsade de pointes w??cznie). Nale?y zachowa? szczególn? ostro?no?? podczas jednoczesnego stosowania ketokonazolu z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, inhibitorami proteazy HIV (indynawir, sakwinawir), lekami onkologicznymi (alkaloidy barwinka, busulfan, docetaksel), antagonistami kana?u wapniowego pochodnymi dihydropirydyny, werapamilem, cyklosporyn?, digoksyn?, buspironem, alfentanylem, syldenafilem, alprazolamem, ebastyn?. Podczas jednoczesnego stosowania ketokonazolu z cyklosporyn? zalecane jest kontrolowanie st??enia cyklosporyny w osoczu i ewentualne zmniejszenie dawki...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 1,75 mg, 5 fiol.
...technetem 99m , poprzez powodowanie zw?óknienia p?uc lub popraw? ich wentylacji. ? Interakcje farmakologiczne mog? by? spowodowane przez chemioterapeutyki, heparyn? i leki rozszerzaj?ce oskrzela. ? Interakcje toksykologiczne mog? by? spowodowane przez heroin?, nitrofurantoin?, busulfan, cyklofosfamid, bleomycyn?, metotreksat, metylsergid. ? Interakcje farmaceutyczne mog? by? spowodowane przez siarczan magnezu. 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci?? i laktacj? Ci?a U kobiet w ci?y naley wykonywa? tylko absolutnie niezb?dne...
Mercaptopurine | ATC: L 01 BB 02
tabl.; 50 mg, 30 szt.
...urodze?, poronie? i wady rozwojowe. Ci??arna pacjentka z bia?aczk? leczona 6-merkaptopuryn? w dawce 100mg/dob? (z dodatkowym na?wietlaniem ?ledziony) urodzi?a zdrowego wcze?niaka. Ta sama pacjentka leczona 6-merkaptopuryn? w skojarzeniu z busulfanem 4mg/dob? urodzi?a dziecko z licznymi, ci??kimi wadami rozwojowymi, takimi jak: zm?tnienie rogówki, ma?oocze, rozszczep podniebienia i niedorozwój tarczycy i jajników. Wp?yw na p?odno??: Wp?yw terapii 6-merkaptopuryn? na p?odno?? u...
inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 10 amp. 20 ml inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 1 poj. 100 ml
...metronidazolu w w?trobie, zwi?ksza okres pó?trwania metronidazolu w surowicy i zmniejsza jego klirens. ? Metronidazol zmniejsza klirens fenytoiny i zwi?ksza jej st??enie w surowicy. 3 ? Metronidazol mo?e wchodzi? w interakcje z busulfanem. ? Metronidazol nale?y do inhibitorów cytochromu P450 3A4 (CYP 3A4), z tego wzgl?du mo?e zmniejsza? metabolizm produktów, które s? metabolizowane przez ten enzym. ? Metronidazol zmniejsza klirens 5-fluorouracylu, przez to...
czopki; 1 g, 10 szt.
...fa?szywie niskie warto?ci odczytu. Mo?liwo?? zwi?kszenia st??enia cefalosporyn w surowicy podczas równoczesnego stosowania z metronidazolem. Obni?ony klirens 5-fluorouracylu i jego zwi?kszona toksyczno?? podczas równoczesnego stosowania z metronidazolem. Metronidazol mo?e zwi?kszy? st??enie busulfanu w osoczu i zwi?kszy? jego toksyczno??. 4.6. Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ci??a Metronidazol przenika przez barier? ?o?yska. Po podaniu szczurom dawki 5-krotnie wi?kszej ni? stosowana zazwyczaj u...
tabl. dopochwowe; 500 mg, 10 szt.
tabl.; 500 mg, 28 szt.
...metronidazolu i disulńramu mo?e niekiedy wywo?a? ostre psychozy - i dezorientacj?. Leczenie metronidazolem mo?na rozpocz?? dopiero po up?ywie 2 tygodni po zako?czeniu terapii disulńramem. Metronidazol mo?e zwi?ksza? st??enie busulfanu W osoczu, co mo?e prowadzi? do nasilenia - ci??kiej toksyczno?ci busulfanu. Metronidazol nale?y do inhibitorów cytochromu P450 3A4 (CYP 3A4), ztego wzgl?du mo?e - zmniejsza? metabolizm produktów, które s? metabolizowane przez ten enzym. Metronidazol zmniej sza klirens S...
tabl.; 250 mg, 20 szt.
...metronidazolu i disulfiramu mo?e niekiedy wywo?a? ostre psychozy i dezorientacj?. Leczenie metronidazolem mo?na rozpocz?? dopiero po up?ywie 2 tygodni po zako?czeniu leczenia disulfiramem. - Metronidazol mo?e zwi?ksza? st??enie busulfanu w osoczu, co mo?e prowadzi? do ci??kiej toksyczno?ci busulfanu. - Metronidazol nale?y do inhibitorów cytochromu P450 3A4 (CYP 3A4) i z tego wzgl?du mo?e zmniejsza? metabolizm produktów, które s? metabolizowane przez ten enzym. - Metronidazol zmniejsza klirens 5...
tabl. dopochwowe; 500 mg, 10 szt.
...Jednoczesne podawanie metronidazolu i disulfiramu mo?e niekiedy wywo?a? ostre psychozy i dezorientacj?. Leczenie metronidazolem mo?na rozpocz?? dopiero po up?ywie 2 tygodni po zako?czeniu terapii disulfiramem. ? Metronidazol mo?e wchodzi? w interakcje z busulfanem. ? Metronidazol nale?y do inhibitorów cytochromu P450 3A4 (CYP 3A4), z tego wzgl?du mo?e zmniejsza? metabolizm preparatów, które s? metabolizowane przez ten enzym. 2 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i...
tabl. dopochwowe; 500 mg, 10 szt.
inf. [roztw.]; 5 mg/ml, 10 poj. 100 ml
...metabolizmu metronidazolu w w?trobie, skracaj?c okres jego pó?trwania w osoczu do 3 godzin. Busulfan Jednoczesne podawanie busulfanu z metronidazolem mo?e znacz?co zwi?kszy? st??enie busulfanu w osoczu krwi. Nie opisano mechanizmu interakcji. Nale?y unika? jednoczesnego podawania busulfanu i metronidazolu ze wzgl?du na mo?liwo?? wyst?pienia du?ej toksyczno?ci i ?miertelno?ci zwi?zanej ze wzrostem st??enia busulfanu w osoczu. Karbamazepina Metronidazol mo?e zahamowa? metabolizm karbamazepiny, co mo?e doprowadzi? do...
tabl. powl.; 2 mg, 100 szt. tabl. powl.; 2 mg, 25 szt.
...dawki busulfanu odnotowano zmniejszenie klirensu busulfanu o oko?o 20%, z jednoczesnym zwi?kszeniem st??enia busulfanu w osoczu. W skojarzeniu z metronidazolem (1200 mg, podawanym w dawce 400 mg trzy razy na dob?) st??enie busulfanu zwi?ksza si? o oko?o 80% . Flukonazol nie wp?ywa? na klirens busulfanu. W zwi?zku z powy?szym skojarzone stosowanie du?ych dawek busulfanu oraz itrakonazolu lub metronidazolu jest zwi?zane ze zwi?kszeniem ryzyka toksyczno?ci busulfanu...
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps.; 100 mg, 28 szt. kaps.; 100 mg, 4 szt.
...Leki przeciwrobacze i halofantryna prazykwantel przeciwpierwotniakowe Leki przeciwhistaminowe astemizol, bilastyna, mizolastyna, ebastyna terfenadyna Leki przeciwmigrenowe alkaloidy sporyszu, eletryptan takie jak dihydroergotamina, ergometryna (ergonowina), ergotamina, metyloergometryna (metyloergonowina) Leki przeciwnowotworowe irynotekan aksytynib, bortezomib, dabrafenib, busulfan, dasatynib, docetaksel, ibrutynib, erlotynib, nilotynib, gefitynib, sunitynib, imatynib, trabektedyna iksabepilon, lapatynib, ponatynib, trymetreksat, alkaloidy barwinka 8 Leki przeciwpsychotyczne, lurazydon, alprazolam, przeciwl?kowe i nasenne midazolam podawany arypiprazol, doustnie, brotyzolam, pimozyd, buspiron, sertyndol...
kaps. twarde; 140 mg+ 125 mg+ 125 mg, 120 szt.
...Cyklosporyna U pacjentów otrzymuj?cych cyklosporyn? wyst?puje ryzyko wzrostu st??enia osoczowego cyklosporyny. Je?eli leczenie skojarzone jest niezb?dne nale?y ?ci?le kontrolowa? st??enia cyklosporyny i kreatyniny w osoczu. Busulfan Metronidazol mo?e powodowa? wzrost st??enia busulfanu w osoczu prowadz?cy do ci??kiej toksyczno?ci busulfanu. Interakcje z tetracyklin? Metoksyfluran Zg?aszano przypadki niewydolno?ci nerek prowadz?cej do ?mierci wskutek jednoczesnego stosowania tetracykliny i metoksyfluranu. Leki przeciwzakrzepowe Wykazano, ?e tetracyklina zmniejsza aktywno?? protrombiny...
Interferon alfa-2a | ATC: L 03 AB 04
inj. podsk. [roztw.]; 3 mln j.m./0,5 ml, 1 strzyk. 0,5 ml+ strzyk.
...ca?kowite, u 55% odpowiedzi cz??ciowe). Przewlek?a bia?aczka szpikowa (CML) Skuteczno?? produktu Roferon-A oceniano u 226 pacjentów w przewlek?ej fazie CML, i porównywano z wynikami leczenia 109 chorych otrzymuj?cych chemioterapi? (hydroksymocznik lub busulfan). W obu grupach pacjentów stwierdzano przy rozpoznaniu korzystne cechy (mniej ni? 10% blastów we krwi obwodowej), a leczenie interferonem rozpoczynano w ci?gu 6 miesi?cy od rozpoznania. Leczenie pacjentów chorych na CML...
Interferon alfa-2a | ATC: L 03 AB 04
inj. podsk. [roztw.]; 9 mln j.m./0,5 ml, 1 strzyk. 0,5 ml+ strzyk.
...ca?kowite, u 55% odpowiedzi cz??ciowe). Przewlek?a bia?aczka szpikowa (CML) Skuteczno?? produktu Roferon-A oceniano u 226 pacjentów w przewlek?ej fazie CML, i porównywano z wynikami leczenia 109 chorych otrzymuj?cych chemioterapi? (hydroksymocznik lub busulfan). W obu grupach pacjentów stwierdzano przy rozpoznaniu korzystne cechy (mniej ni? 10% blastów we krwi obwodowej), a leczenie interferonem rozpoczynano w ci?gu 6 miesi?cy od rozpoznania. Leczenie pacjentów chorych na CML...
Thiotepa | ATC: L 01 AC 01
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 100 mg, 1 fiol. inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 15 mg, 1 fiol.
...ostro?no?? u pacjentów z chorobami nerek, a podczas leczenia za pomoc? tiotepy okresowo monitorowa? czynno?? nerek. Tiotepa mo?e wywiera? toksyczny wp?yw na p?uca, który mo?e si? nak?ada? na dzia?ania innych leków cytotoksycznych (busulfan, fludarabina, cyklofosfamid) (patrz punkt 4.8). Wcze?niejsze napromienianie mózgu lub czaszki i rdzenia kr?gowego mo?e przyczynia? si? do wyst?pienia ci??kich reakcji toksycznych (np. encefalopatia). Nale?y poinformowa? pacjenta o zwi?kszonym ryzyku rozwoju...
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps.; 100 mg, 28 szt. kaps.; 100 mg, 4 szt.
...repaglinid, przeciwcukrzycowe saksagliptyna Leki przeciwrobacze i halofantryna prazykwantel przeciwpierwotniakowe Leki astemizol, mizolastyna, ebastyna przeciwhistaminowe terfenadyna alkaloidy sporyszu, eletryptan takie jak dihydroergotamina, Leki ergometryna przeciwmigrenowe (ergonowina), ergotamina, metyloergometryna (metyloergonowina) irynotekan dasatynib, nilotynib, bortezomib, busulfan, trabektedin docetaksel, erlotynib, Leki iksabepilon, lapatynib, przeciwnowotworowe trymetreksat, alkaloidy barwinka lurazydon, midazolam alprazolam, podawany doustnie, arypiprazol, Leki pimozyd, sertyndol, brotyzolam, buspiron, przeciwpsychotyczne, triazolam haloperydol, przeciwl?kowe i midazolam iv., nasenne perospiron, kwetiapina...