O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...przypadku rozpocz?cia terapii z zastosowaniem inhibitora mTOR lub DPP-IV u pacjentów stosuj?cych inhibitory ACE nale?y zachowa? ostro?no??. Obrz?k naczynioruchowy jelit U pacjentów leczonych inhibitorami ACE opisywano wyst?pienie obrz?ku naczynioruchowego jelit, którego objawem by? ból brzucha (z lub bez nudno?ci lub wymiotów); w niektórych przypadkach u tych pacjentów nie opisywano wcze?niej obrz?ku naczynioruchowego w obr?bie twarzy, a st??enia esterazy C1 w surowicy by?y prawid?owe...
Quinapril | ATC: C 09 AA 06
tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...obrz?ku naczyniowego twarzy w wywiadzie, a st??enia esterazy C1 w surowicy by?y prawid?owe. Obrz?k naczynioruchowy rozpoznawano wykonuj?c TK lub USG jamy brzusznej lub podczas zabiegu operacyjnego, a objawy kliniczne ust?powa?y po odstawieniu inhibitora ACE. Obrz?k naczynioruchowy jelit nale?y uwzgl?dni? w diagnostyce ró?nicowej bólów brzucha u pacjentów przyjmuj?cych inhibitory ACE. Ró?nice etniczne: U pacjentów rasy czarnej przyjmuj?cych inhibitory ACE zg?aszano cz?stsze wyst?powanie obrz?ku naczynioruchowego ni?...
Quinapril | ATC: C 09 AA 06
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...obrz?ku naczyniowego twarzy w wywiadzie, a st??enia esterazy C1 w surowicy by?y prawid?owe. Obrz?k naczynioruchowy rozpoznawano wykonuj?c TK lub USG jamy brzusznej lub podczas zabiegu operacyjnego, a objawy kliniczne ust?powa?y po odstawieniu inhibitora ACE. Obrz?k naczynioruchowy jelit nale?y uwzgl?dni? w diagnostyce ró?nicowej bólów brzucha u pacjentów przyjmuj?cych inhibitory ACE. Ró?nice etniczne: U pacjentów rasy czarnej przyjmuj?cych inhibitory ACE zg?aszano cz?stsze wyst?powanie obrz?ku naczynioruchowego ni?...
tabl. powl.; 10/40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10/80 mg, 30 szt.
...Inhibitory cytochromu CYP3A4: wykazano, ?e stosowanie silnych inhibitorów cytochromu CYP3A4 prowadzi do znacznego zwi?kszenia st??enia atorwastatyny (patrz Tabela 1 oraz szczegó?owe informacje poni?ej). Nale?y w miar? mo?liwo?ci unika? równoczesnego podawania silnych inhibitorów...fibrynowego oraz stanoli ro?linnych). Celem dzia?ania ezetymibu na poziomie molekularnym jest transporter steroli, bia?ko Niemann-Pick C1- Like 1 (NPC1L1), które odgrywa rol? w wychwytywaniu cholesterolu i fitosteroli w jelitach. Ezetymib wi??e...
inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1500 j.m./ml, 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. z wod? do wstrzyk. 3 ml inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 500 j.m./ml, 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. rozp.+ 1 zest. do podawania
...SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Substancja czynna: ludzki inhibitor C1-esterazy. W jednej fiolce Berinert 500 znajduje si? 500 j.m. inhibitora C1-esterazy. W jednej fiolce Berinert 1500 znajduje si? 1500 j.m. inhibitora C1-esterazy. Aktywno?? inhibitora C1-esterazy jest wyra?ona w jednostkach mi?dzynarodowych (j.m.), które odnosz? si? do aktualnych standardów WHO dotycz?cych produktów inhibitora C1-esterazy. Po rekonstytucji w 10 ml...
inj. dom./inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 750 mg, 10 fiol.
...oporno?? na cefuroksym. St??enia graniczne cefuroksymu sodowego Przedstawione ni?ej warto?ci graniczne minimalnych st??e? hamuj?cych (ang. minimum inhibitory concentration - MIC) zosta?y okre?lone przez Europejsk? Komisj? Testowania Wra?liwo?ci Drobnoustrojów (ang. European Committee on Antimicrobial...Dlatego, tak samo jak w przypadku podobnych antybiotyków, u pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynno?ci nerek (tj. C1 <20 ml/min) zalecane jest cr zmniejszenie dawki cefuroksymu, aby zrównowa?y? jego wolniejsze wydalanie (patrz...
C1-inhibitor | ATC: B 02 AB 03
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 500 j.m., 2 fiol. 5 ml
...Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkrwotoczne, inhibitory proteinazy, inhibitor C1; kod ATC: B02AB03 6 Mechanizm dzia?ania Inhibitor C1 nale?y do nadrodziny bia?ek zwanych inhibitorami proteaz serynowych lub serpinami. G?ówn? funkcj? serpin jest regulacja aktywno?ci proteaz serynowych. Inhibitor C1 jest pojedynczym ?a?cuchem glikoproteinowym obecnym w osoczu, który w postaci rozwini?tej sk?ada si? z 478 aminokwasów, o pozornej masie cz?steczkowej 105 kD. Inhibitor C1 hamuje uk?ad dope?niacza poprzez...
tabl. powl.; 2,5/2,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5/5 mg, 28 szt.
...inhibitorami ACE opisywano obrz?k naczynioruchowy jelit. U tych pacjentów wyst?powa? ból brzucha (z lub bez nudno?ci lub wymiotów). W niektórych przypadkach w wywiadzie nie wyst?powa? obrz?k naczynioruchowy twarzy, a aktywno?ci esterazy-C1 by?y prawid?owe. Obrz?k naczyniowy rozpoznawano na podstawie takich bada? jak tomografia komputerowa brzucha lub ultrasonografia, albo podczas operacji. Objawy ust?powa?y po przerwaniu podawania inhibitora ACE. U pacjentów z bólem brzucha przyjmuj?cych inhibitory...
tabl.; 10 mg, 28 szt.
...4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Hipercholesterolemia pierwotna Ezetrol podawany w skojarzeniu z inhibitorem reduktazy HMG-CoA (statyn?) jest wskazany do stosowania jako produkt leczniczy wspomagaj?cy wraz z diet?...i stanoli pochodzenia ro?linnego). Celem dzia?ania ezetymibu na poziomie molekularnym jest no?nik steroli, bia?ko Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1), które odgrywa rol? w wychwytywaniu cholesterolu i fitosteroli w jelicie. Ezetymib wi??e...
tabl.; 10/10 mg, 28 szt.
...silne inhibitory cytochromu P450 3A4 zwi?kszaj? ryzyko miopatii i rabdomiolizy, na skutek zwi?kszenia st??enia inhibitorów reduktazy HMG-CoA w osoczu. Do takich inhibitorów nale??: itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol, erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, inhibitory...fibrynowego i stanole ro?linne). Celem dzia?ania ezetymibu na poziomie molekularnym jest przeno?nik sterolu - bia?ko Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1), które odpowiada za wychwyt cholesterolu i fitosteroli w przewodzie pokarmowym. Ezetymib wi??e...
tabl. powl.; 2,5/0,625 mg, 30 szt.
...w wywiadzie, niezwi?zanym z leczeniem inhibitorem ACE, mo?e istnie? zwi?kszone ryzyko obrz?ku naczynioruchowego podczas otrzymywania inhibitora ACE (patrz punkt 4.3). Rzadko donoszono o obrz?ku naczynioruchowym jelit u pacjentów leczonych inhibitorami ACE. U tych pacjentów wyst?powa? ból brzucha (z nudno?ciami lub bez nudno?ci albo z wymiotami); w niektórych przypadkach nie by?o wcze?niejszego obrz?ku naczynioruchowego twarzy a aktywno?? esterazy C1 by?a prawid?owa. Obrz?k naczynioruchowy by?...
tabl. powl.; 5/1,25 mg, 30 szt.
...w wywiadzie, niezwi?zanym z leczeniem inhibitorem ACE, mo?e istnie? zwi?kszone ryzyko obrz?ku naczynioruchowego podczas otrzymywania inhibitora ACE (patrz punkt 4.3). Rzadko donoszono o obrz?ku naczynioruchowym jelit u pacjentów leczonych inhibitorami ACE. U tych pacjentów wyst?powa? ból brzucha (z nudno?ciami lub bez nudno?ci albo z wymiotami); w niektórych przypadkach nie by?o wcze?niejszego obrz?ku naczynioruchowego twarzy a aktywno?? esterazy C1 by?a prawid?owa. Obrz?k naczynioruchowy by?...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 15 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2 ml
...pacjentów. ramieniem ocenia?o leczenie ITTT N °S ??*°?i??) N 95% C1 N 95% C1 (%) Mediana 95% C1 (%) Mediana 95% C1 Cetuksymab + irynotekan EMR IMCL 96g?" '33 (21152) 7,2,10,3...Grupa iarmakoterageutyczna Lek cytostatyczny inhibitor topoizomerazy I Kod ATC: L01XX19 Dane do?wiadczalne ma; 14 lrynotekan jest pó?syntetyczn? pochodn? przeciwnowotworowym, kamptotccyny, Jest dzia?aj?cym ?rodkiem Metabolizowany jako specyficzny jest inhibitor wi?kszo?ci topoizomerazyl W DNA...
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
...lat), gdy leczenie 1 inhibitorami ACE nie wydaje si? by? odpowiednie z powodu z?ej tolerancji, zw?aszcza kaszlu, lub przeciwwskazania. U pacjentów z niewydolno?ci? serca, których stan zosta? ustabilizowany inhibitorem ACE, nie nale?y...przyjmuj?cych losartan wyst?pi?o statystycznie znacz?ce zmniejszenie bia?komoczu w odniesieniu do warto?ci pocz?tkowej o -41,5% (95% C1 -29,9; -51,1) w porównaniu z +2,4% (95% CI -22,2; 14,1...
Ezetimibe | ATC: C 10 AX 09
tabl.; 10 mg, 28 szt.
...4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Hipercholesterolemia pierwotna Mizetib podawany w skojarzeniu z inhibitorem reduktazy HMG-CoA (statyn?) jest wskazany do stosowania jako produkt leczniczy wspomagaj?cy wraz z diet?...i stanoli pochodzenia ro?linnego). Celem dzia?ania ezetymibu na poziomie molekularnym jest no?nik steroli, bia?ko Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1), które odgrywa rol? w wychwytywaniu cholesterolu i fitosteroli w jelicie. Ezetymib wi??e...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...naczynioruchowy twarzy a poziomy C1-esterazy by?y prawid?owe. Obrz?k naczynioruchowy zdiagnozowano w wyniku przeprowadzenia takich procedur: tomografia komputerowa jamy brzusznej, ultrasonografia lub zabieg chirurgiczny; objawy ust?pi?y po przerwaniu podawania inhibitora ACE. Obrz?k naczynioruchowy jelit nale?y wzi?? pod uwag? podczas diagnozowania ró?nicowego pacjentów leczonych inhibitorami ACE, zg?aszaj?cymi ból brzucha. Jednoczesne stosowanie inhibitorów mTOR (np. syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus) U pacjentów jednocze?nie przyjmuj?cych inhibitory mTOR (np. syrolimus...
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...twarzy a poziomy C1-esterazy by?y prawid?owe. Obrz?k naczynioruchowy zdiagnozowano w wyniku przeprowadzenia takich procedur: tomografia komputerowa jamy brzusznej, ultrasonografia lub zabieg chirurgiczny; objawy ust?pi?y po przerwaniu podawania inhibitora ACE. Obrz?k naczynioruchowy jelit nale?y wzi?? pod uwag? podczas diagnozowania ró?nicowego pacjentów leczonych inhibitorami ACE, zg?aszaj?cymi ból brzucha. Jednoczesne stosowanie inhibitorów mTOR (np. syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus) 5 U pacjentów jednocze?nie przyjmuj?cych inhibitory mTOR (np. syrolimus...
Quinapril | ATC: C 09 AA 06
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
...zwi?zku ze stosowaniem inhibitorów ACE, istnieje zwi?kszone ryzyko wyst?pienia obrz?ku naczynioruchowego podczas przyjmowania inhibitorów ACE (patrz punkt 4.3). Obrz?k naczynioruchowy jelit U pacjentów leczonych inhibitorami ACE opisywano wyst?pienie obrz?ku naczynioruchowego jelit, którego objawem by? ból brzucha (z nudno?ciami lub wymiotami albo bez). W niektórych przypadkach u tych pacjentów nie opisywano wcze?niej obrz?ku naczynioruchowego w obr?bie twarzy, a st??enia esterazy C1 w surowicy by?y...
Salmeterol | ATC: R 03 AC 12
aerozol wziewny; 25 µg/dawk?, 120 dawek
...do FP (95% C1: 1% do 16%, o w p=0,024). Salmeterol i FP znacz?co zmniejsza?y cz?sto?? wyst?powania zaostrze? porównaniu do w placebo, odpowiednio o 15% (95% C1: 7% do 22...na (tj. wyd?u?enie odst?pu QTc i ko?atanie serca). Nale?y wi?c unika?jednoczesncgo stosowania ketokonazolu lub innych silnych inhibitorów CYP3A4, chyba ?e korzy?ci z leczenia salmeterolem przewa?aj? nad potencjalnym zwi?kszeniem ryzyka ogólnouslrojotvyclt dzia?a? niepo??danych...
inf. [prosz. do przyg. konc.]; 100 mg, 1 fiol. 20 ml
...szczególno?ci ropnia (patrz punkt 4.3) Wznowa wirusowego zapalenia w?troby typu B (HBV) U pacjentów otrzymuj?cych inhibitor TNF, w tym infliksymab, którzy byli d?ugotrwa?ymi nosicielami wirusa HBV wyst?powa?a wznowa wirusowego zapalenia w?troby...92400 Courbevoie Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 1A Tél: + 33-(0)1 80 46 40 40 Cladire C1, etaj 3 Bucuresti, sector 1, 013681-RO Romania Tel. +40 21 529 2900 Ireland Slovenija...
kaps. twarde; 10 mg+ 10 mg, 30 szt. kaps. twarde; 20 mg+ 10 mg, 30 szt.
...otrzymuj?cych inhibitory proteazy jak i mo?liwo?? zwi?kszonych st??e? rozuwastatyny w osoczu w momencie w??czania i zwi?kszania dawki rozuwastatyny u pacjentów leczonych inhibitorami proteazy. Nie zaleca si? jednoczesnego stosowania z niektórymi inhibitorami proteazy...fibrynowego i stanoli ro?linnych). Molekularnym punktem uchwytu dla dzia?ania ezetymibu jest transporter steroli, bia?ko Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1), odpowiedzialne za wychwyt cholesterolu i fitosteroli w jelitach. Ezetymib wi??e si? z...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 100 j., 1 fiol. 25 ml
...konestat alfa. Konestat alfa jest rekombinowan? postaci? ludzkiego inhibitora C1(ang. recombinant form of human C1 inhibitor, rhC1INH) i jest wytwarzany z zastosowaniem technologii rekombinacji DNA z mleka królików. Lek Ruconest jest przeznaczony do stosowania u doros?ych pacjentów z rzadk? wrodzon? chorob? krwi o nazwie dziedziczny obrz?k naczynioruchowy (HAE). U tych pacjentów wyst?puje niedobór bia?ka, inhibitora C1 we krwi. Mo?e to prowadzi? do powtarzaj?cych...
Cefuroxime | ATC: J 01 DC 02
inf. do?./inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 1,5 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. zaw.]; 750 mg, 1 fiol.
...oporno?? na cefuroksym. St??enia graniczne cefuroksymu sodowego Przedstawione ni?ej warto?ci graniczne minimalnych st??e? hamuj?cych (ang. minimum inhibitory concentration - MIC) zosta?y okre?lone przez Europejsk? Komisj? Testowania Wra?liwo?ci Drobnoustrojów (ang. European Committee on Antimicrobial...Dlatego, tak samo jak w przypadku podobnych antybiotyków, u pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynno?ci nerek (tj. C1 <20 ml/min) zalecane jest zmniejszenie dawki cr cefuroksymu, aby zrównowa?y? jego wolniejsze wydalanie (patrz...
tabl. powl.; 10/2,5 mg, 30 szt.
...w wywiadzie, niezwi?zanym z leczeniem inhibitorem ACE, mo?e istnie? zwi?kszone ryzyko obrz?ku naczynioruchowego podczas otrzymywania inhibitora ACE (patrz punkt 4.3). Rzadko donoszono o obrz?ku naczynioruchowym jelit u pacjentów leczonych inhibitorami ACE. U tych pacjentów wyst?powa? ból brzucha (z nudno?ciami lub bez nudno?ci albo z wymiotami); w niektórych przypadkach nie by?o wcze?niejszego obrz?ku naczynioruchowego twarzy a poziomy esterazy C1 by?y prawid?owe. Obrz?k naczynioruchowy by?...
tabl. powl.; 5/1,25 mg, 30 szt.
...w wywiadzie, niezwi?zanym z leczeniem inhibitorem ACE, mo?e istnie? zwi?kszone ryzyko obrz?ku naczynioruchowego podczas otrzymywania inhibitora ACE (patrz punkt 4.3). Rzadko donoszono o obrz?ku naczynioruchowym jelit u pacjentów leczonych inhibitorami ACE. U tych pacjentów wyst?powa? ból brzucha (z nudno?ciami lub bez nudno?ci albo z wymiotami); w niektórych przypadkach nie by?o wcze?niejszego obrz?ku naczynioruchowego twarzy a poziomy esterazy C1 by?y prawid?owe. Obrz?k naczynioruchowy by?...
tabl.; 10 mg, 28 szt.
...substancji pomocniczych b?d? inny na z - inhibitor ACE (enzymu konwertuj?cego angiotensyn?) (patrz punkt 6.1). Obrz?k naczynioruchowy wywiadzie (dziedziczny, idiopatyezny lub wywo?any uprzednim w - stosowaniem inhibitorów ACE b?d? antagonistów receptora angiotensyny ll...ramipryl i 149 u (8,4%) przyjmuj?cych placebo wyst?pi?a jawna nefropatia, co odpowiada RRR 24%; 95%C1 [3-40], p 0,027. = Badanie REIN, wieloo?rodkowe, randomizowane badanie kontrolowane placebo podwójnie ?lep? z...
tabl. powl.; 450 mg, 60 szt.
...nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI), np. rylpiwiryna, - etrawiryna, efawirenz; inhibitory (PI), darunawir, boceprewir i telaprewir; - proteazy np. inhibitory wej ?cia (inhibitory fuzji i antagoni?ci ko-receptora CCR5), enfuwirtyd i marawirok; - np. inhibitory...l tabletka) 2 razy tygodniu co w <10 Niezalecana Niezalecana Pacjenci poddawani hemodializie Dla pacjentów dializowanych (C1 < 10 ml/min) nie mo?na poda? zalece? dotycz?cych w?a?ciwego k, dawkowania. Dlatego te? pacjentom tym...
inf. do?./inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 1,5 g, 1 fiol. typu Monovial inj. dom./do?. [prosz. do przyg. zaw.]; 1,5 g, 10 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. zaw.]; 750 mg, 10 fiol.
...oporno?? na cefuroksym. St??enia graniczne cefuroksymu sodowego Przedstawione ni?ej warto?ci graniczne minimalnych st??e? hamuj?cych (ang. minimum inhibitory concentration - MIC) zosta?y okre?lone przez Europejsk? Komisj? Testowania Wra?liwo?ci Drobnoustrojów (ang. European Committee on Antimicrobial...Dlatego, tak samo jak w przypadku podobnych antybiotyków, u pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynno?ci nerek (tj. C1 <20 ml/min) zalecane jest cr zmniejszenie dawki cefuroksymu, aby zrównowa?y? jego wolniejsze wydalanie (patrz...