prosz. na skór?; , 1 op. 2 g
Z003 ~104 d21; 'C1, ? CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .J 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO BIZMUTU GALUSAN ZASADOWY HASCO, proszek 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Bizmutu gulusun zasadowy (Bismuthi subgallas) Substancje pomocnicze, patrz punkt 6,1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek. ?ó?ty bezpostaciowy proszek 0 zawarto?ci 48,0-51,0% przeliczeniu bizmut. w na 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Jako...
C1-inhibitor | ATC: B 02 AB 03
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 500 j.m., 2 fiol. 5 ml
inf. [roztw.]; 1 mg/ml, 10 but. 80 ml inf. [roztw.]; 3 mg/ml, 10 but. 120 ml inf. [roztw.]; 3 mg/ml, 10 but. 80 ml
...5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: inne aminoglikozydy. Kod ATC: J01GB03 Gentamycyna jest antybiotykiem z grupy aminoglikozydów, wyizolowanym z Micromonospora purpurea. Jest to mieszanina strukturalnie bardzo podobnych homologów gentamycyny C1, C1a i C2. Homolog gentamycyny C2 jest sklasyfikowany jako sk?adnik o najwi?kszej toksyczno?ci. Aktywno?? przeciwbakteryjna siarczanu gentamycyny okre?la si? zarówno za pomoc? jednostek, jak i masy. Zachodzi nast?puj?ca zale?no??: 1 mg...
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 8 mg, 10 szt.
...?e ondansetron mo?e powodowa? zmiany repolaryzacji serca w wyniku blokowania kana?ów potasowych HERG. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Aspartam (E951) Krospowidon, typ B Magnezu stearynian Celuloza mikrokrystaliczna Pharmaburst TM C1 (mannitol (E421), sorbitol (E420), krospowidon typ A i krzemionka koloidalna uwodniona) Aromat truskawkowy (dekstroza, maltodekstryna kukurydziana, maltodekstryna ziemniaczana, guma 10 arabska (2,3%) i siarki dwutlenek) Sodu stearylofumaran 6.2 Niezgodno?ci...
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 4 mg, 10 szt.
...?e ondansetron mo?e powodowa? zmiany repolaryzacji serca w wyniku blokowania kana?ów potasowych HERG. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Aspartam (E951) Krospowidon, typ B Magnezu stearynian Celuloza mikrokrystaliczna Pharmaburst TM C1 (mannitol (E421), sorbitol (E420), krospowidon typ A i krzemionka koloidalna uwodniona) Aromat truskawkowy (dekstroza, maltodekstryna kukurydziana, maltodekstryna ziemniaczana, guma 10 arabska (2,3%) i siarki dwutlenek) Sodu stearylofumaran 6.2 Niezgodno?ci...
Ropinirole | ATC: N 04 BC 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 4 mg, 28 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 4 mg, 84 szt.
...POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENJE D0 OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, ?marje?ka cesta 6, 8501 Novo [nesto, S?owenia 8. NUMERQY) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENTE DO ? DPM Pozwolenie ? iz] nr DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 2011-03-28 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 20114323 tekst... ?*C1`!".%3-'*'T1`/O ?WNF w 10