O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 300 mg, 60 szt. tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
...1. Co to jest lek Capecitabine Accord i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed zastosowaniem leku Capecitabine Accord 3. Jak stosowa? lek Capecitabine Accord 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Capecitabine Accord 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Capecitabine Accord i w jakim celu si? go stosuje Lek Capecitabine Accord jest lekiem nale??cym...
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Capecitabine Actavis, 150 mg, tabletki powlekane Capecitabine Actavis, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Capecitabine Actavis, 150 mg Ka?da tabletka powlekana zawiera 150 mg kapecytabiny. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 12,3 mg laktozy jednowodnej. Capecitabine Actavis, 500 mg Ka?da tabletka powlekana zawiera 500 mg kapecytabiny. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 41 mg laktozy...
Capecitabine | ATC: L 01 BC 06
tabl. powl.; 150 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 4 szt.
...i produkt leczniczy Capecitabine Cipla powinno si? regularnie kontrolowa? w kierunku zwi?kszonego st??enia fenytoiny w osoczu. Kwas folinowy: w badaniu, w którym produkt leczniczy Capecitabine Cipla stosowano w skojarzeniu z kwasem folinowym, stwierdzono, ?e kwas folinowy nie wywiera istotniejszego wp?ywu na farmakokinetyk? produktu leczniczego Capecitabine Cipla ani na farmakokinetyk? jego metabolitów. Kwas folinowy wywiera jednak wp?yw na farmakodynamik? produktu leczniczego Capecitabine Cipla i mo?e...
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Capecitabine Fresenius Kabi, 150 mg, tabletki powlekane Capecitabine Fresenius Kabi, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Capecitabine Fresenius Kabi, 150 mg: ka?da tabletka powlekana zawiera 150 mg kapecytabiny. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 12 mg laktozy jednowodnej (tabletka 150 mg). Capecitabine Fresenius Kabi, 500 mg: ka?da tabletka powlekana zawiera 500 mg kapecytabiny. Substancja pomocnicza...
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
...POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Capecitabine Glenmark, 150 mg, tabletki powlekane Jasnobrzoskwiniowe, pod?u?ne, dwustronnie wypuk?e tabletki powlekane, z oznaczeniem ?150? wyt?oczonym po jednej stronie, g?adkie po drugiej stronie. Capecitabine Glenmark, 500 mg, tabletki powlekane Brzoskwiniowe, pod?u?ne, dwustronnie wypuk?e tabletki powlekane, z oznaczeniem ?500? wyt?oczonym po jednej stronie, g?adkie po drugiej stronie. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt Capecitabine Glenmark jest wskazany...
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt.
...l leczenie produktem Capecitabine Zentiva powinno zosta? przerwane. Zmiany dawkowania z powodu toksyczno?ci w przypadku stosowania produktu Capecitabine Zentiva w cyklu 3-tygodniowym w po??czeniu z innymi lekami: Zmiany dawkowania z powodu toksyczno?ci w przypadku stosowania produktu Capecitabine Zentiva w cyklu 3-tygodniowym w po??czeniu z innymi lekami powinny by? dokonywane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tabeli 3 dla produktu Capecitabine Zentiva oraz zgodnie...
tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
...4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt Capecitabine Zentiva jest wskazany w leczeniu uzupe?niaj?cym po operacji raka okr??nicy w stadium III (stadium C wg Dukesa) (patrz punkt 5.1). Produkt Capecitabine Zentiva jest wskazany w leczeniu chorych na raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami (patrz punkt 5.1). Produkt Capecitabine Zentiva jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u chorych na...
Capecitabine | ATC: L 01 BC 06
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
Capecitabine | ATC: L 01 BC 06
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt.
Capecitabine | ATC: L 01 BC 06
tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
Capecitabine | ATC: L 01 BC 06
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
Capecitabine | ATC: L 01 BC 06
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.