Clindamycin | ATC: D 10 AF 01
?el; 10 mg/g, 1 tuba 30 g
...podskórnie nie wykaza?y szkodliwego wp?ywu klindamycyny na rozwój z wyj?tkiem dawek powoduj?cych toksyczny wp?yw na organizm matki. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Alantoina Metylu hydroksybenzoesan Glikol propylenowy Glikol polietylenowy Carbomer 934 P Sodu wodorotlenek (40%) Woda oczyszczona 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne 5 Nie miesza? produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, poniewa? nie wykonano bada? dotycz?cych zgodno?ci. 6.3 Okres wa?no?ci 2...
?el do oczu; 2 mg/g, 1 tuba 10 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Vidisic, 2 mg/g, ?el do oczu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 g ?elu do oczu zawiera 2 mg karbomeru (Carbomerum) (lepko?? 40,000-60,000 mPa_s) Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA ?el do oczu 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Objawowe leczenie suchego zapalenia rogówki...
?el; 0,5 mg/g (0,05%), 1 tuba 15 g
...w oczach królików wywo?ywa?o podra?nienie i przekrwienie spojówek, lecz nie uszkadza?o rogówki. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Alkohol benzylowy, kwas askorbowy, butylohydroksyanizol, butylohydroksytoluen, disodu edetynian, makrogol 400, glikol heksylenowy, carbomer 974 P, trometamol, poloxamer 407, polisorbat 40, woda oczyszczona. 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Tazaroten jest wra?liwy na dzia?anie ?rodków utleniaj?cych, co mo?e prowadzi? do dysocjacji wi?zania estrowego w kontakcie z zasadami...
?el; 1 mg/g (0,1%), 1 tuba 15 g
...w oczach królików wywo?ywa?o podra?nienie i przekrwienie spojówek, lecz nie uszkadza?o rogówki. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Alkohol benzylowy, kwas askorbowy, butylohydroksyanizol, butylohydroksytoluen, disodu edetynian, makrogol 400, glikol heksylenowy, carbomer 974 P, trometamol, poloxamer 407, polisorbat 40, woda oczyszczona. 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Tazaroten jest wra?liwy na dzia?anie ?rodków utleniaj?cych, co mo?e prowadzi? do dysocjacji wi?zania estrowego w kontakcie z zasadami...