O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Clindamycin | ATC: D 10 AF 01
?el; 10 mg/g, 1 tuba 30 g
...podskórnie nie wykaza?y szkodliwego wp?ywu klindamycyny na rozwój z wyj?tkiem dawek powoduj?cych toksyczny wp?yw na organizm matki. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Alantoina Metylu hydroksybenzoesan Glikol propylenowy Glikol polietylenowy Carbomer 934 P Sodu wodorotlenek (40%) Woda oczyszczona 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne 5 Nie miesza? produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, poniewa? nie wykonano bada? dotycz?cych zgodno?ci. 6.3 Okres wa?no?ci 2...
?el do oczu; 2 mg/g, 1 tuba 10 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Vidisic, 2 mg/g, ?el do oczu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 g ?elu do oczu zawiera 2 mg karbomeru (Carbomerum) (lepko?? 40,000-60,000 mPa_s) Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA ?el do oczu 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Objawowe leczenie suchego zapalenia rogówki...
?el; 0,5 mg/g (0,05%), 1 tuba 15 g
...w oczach królików wywo?ywa?o podra?nienie i przekrwienie spojówek, lecz nie uszkadza?o rogówki. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Alkohol benzylowy, kwas askorbowy, butylohydroksyanizol, butylohydroksytoluen, disodu edetynian, makrogol 400, glikol heksylenowy, carbomer 974 P, trometamol, poloxamer 407, polisorbat 40, woda oczyszczona. 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Tazaroten jest wra?liwy na dzia?anie ?rodków utleniaj?cych, co mo?e prowadzi? do dysocjacji wi?zania estrowego w kontakcie z zasadami...
?el; 1 mg/g (0,1%), 1 tuba 15 g
...w oczach królików wywo?ywa?o podra?nienie i przekrwienie spojówek, lecz nie uszkadza?o rogówki. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Alkohol benzylowy, kwas askorbowy, butylohydroksyanizol, butylohydroksytoluen, disodu edetynian, makrogol 400, glikol heksylenowy, carbomer 974 P, trometamol, poloxamer 407, polisorbat 40, woda oczyszczona. 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Tazaroten jest wra?liwy na dzia?anie ?rodków utleniaj?cych, co mo?e prowadzi? do dysocjacji wi?zania estrowego w kontakcie z zasadami...