inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
...cefamandolem z W tym samym poj emniku p?ynem do wlewów do?yhiych. z Sposób przygotowania roztworów podano pLmkcie 6.6. W 4.3 Przeciwwskazania Nadwra?liwo?? penicyliny i cefalosporyny. na 4.4 Ostrze?enia specj alne i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania Przed podaniem pacjentowi cefamandolu nale?y przeprowadzi? dokladny Wywiad dotycz?cy sk?onno?ci do reakcji nadwra?liwo?ci penicyliny, cefalosporyny lub inne na wia.: I alergeny. çarmacji - W czasie leczenia cefamandolem...
Pivmecillinam | ATC: J 01 CA 08
tabl. powl.; 400 mg, 10 szt. tabl. powl.; 400 mg, 15 szt.
...innych beta-laktamów, które szybciej wi??? gram-negatywne PBP-1A, -1B lub -3. Zaobserwowano synergi? mecylinamu stosowanego z innymi antybiotykami beta-laktamowymi, a w tym z ampicylin?, amoksycylin?, cefoksytyn?, cefalotyn?, cefazolin?, cefradyn?, cefamandolem, ceftazydymem i ceftriaksonem w oddzia?ywaniu na wybrane izolaty Enterobacteriaceae. Lek X-SYSTO wykazuje niskie oddzia?ywanie na normaln? mikroflor? skóry, jamy ustnej, jelit i pochwy. Oporno?? W zwi?zku z tym, ?e piwmecylinam...