O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Cefazolin | ATC: J 01 DB 04
inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
...wynosi 9,2 l/1,73 m2. Cefazolina osi?ga du?e st??enia w p?ynie op?ucnowym, tkance kostnej i p?ynie Stawowym oraz w ?ó?ci. St??enie cefazoliny w ?ó?ci osi?ga warto?ci zbli?one do st??enia surowicy, ale cefazolina w nie jest wydalana z ?ó?ci?. U pacjentów niedro?nymi drogami ?ó?ciowymi st??enie cefazoliny ?ó?ci z w jest znacznie mniejsze niz surowicy. w Cefazolina ?atwo przenika przez zmienion? zapalnie b?on? maziow?...
Bleomycin sulphate | ATC: L 01 DC 01
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 15000 j.m./fiolk?, 1 fiol. 10 ml
...Brak. 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Roztworów produktu Bleomedac nie nale?y miesza? z roztworami zawieraj?cymi niezb?dne aminokwasy, ryboflawin?, kwas askorbinowy, deksametazon, aminofilin?, furosemid, karindacylin?, sól sodow? cefalotyny, terbutalin?, hydrokortyzon, karbenicylin?, nafcylin?, penicylin? benzylow?, cefazolin?, metotreksat i mitomycyn?, ze wzgl?du na chemiczne farmaceutyczne lub fizyczne niezgodno?ci. Substancje typu sulfhydrylowego (np. glutation) eliminuj? dzia?anie bleomycyny. Poniewa? bleomycyna tworzy ?rodki chelatuj?ce z dwu- i trójwarto?ciowymi kationami, nie nale?y...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 15000 j.m./fiolk?, 1 fiol. 10 ml
...1 Wykaz substancji pomocniczych Nie dotyczy. 6.2 Niezgodno?cifarmaceutyczne Roztworów bleomycyny nie nale?y miesza? z roztworami ryboflawin?, zawieraj?cymi kwas askorbowy, aminokwasy deksametazon, endogenne, teofilin? cefalotyn? (aminofilin?), furosemid, sodow?, terbutalin?, karindacylin?, hydrokortyzon, karbenicylin?, cefazolin?, nafcylin?, benzylopenicylin?, metotreksat i mitomycyn?, ze wzgl?du na niezgodno?ci fizyczne. chemiczno farmaceutyczne lub Substancje typu sulfhydrylowego (np. glutation) eliminuj? dzia?anie Poniewaz bleomycyna bleomycyny. tworzy substancje chelatuj?ce w po??czeniu z kationami dwu...
inj. dom./do?. [prosz.]; 2 g, 10 fiol.
...domi??niowym. Badania na królikach wykaza?y ma?y potencja? neurotoksyczno?ci cefazoliny. Brak dost?pnych danych dotycz?cych mutagennego i rakotwórczego dzia?ania cefazoliny u zwierz?t. W badaniach na zwierz?tach cefazolina nie wykaza?a dzia?ania teratogennego. Badania dotycz?ce p?odno?ci oraz toksyczno?ci oko?o- i poporodowej nie wykaza?y szkodliwego dzia?ania cefazoliny. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Brak. 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Cefazolina wykazuje niezgodno?ci z disiarczanem amikacyny, amobarbitalem sodu, siarczanem...
inj. dom./do?. [prosz.]; 1 g, 10 fiol.
...NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cefazolin Sandoz, 1 g, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? i infuzji 2. SK?AD ILO?CIOWY I JAKO?CIOWY 1 fiolka zawiera 1000 mg cefazoliny (Cefazolinum) w postaci soli sodowej (1048 mg). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? i infuzji. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Cefazolin Sandoz stosuje...
roztw. do dializy otrzewnowej; , 1 op. 250 ml
...do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Szczegó?owe instrukcje dotycz?ce warunków podawania patrz punkt 4.2. W badaniach in vitro wykazano stabilno?? produktu z nast?puj?cymi substancjami przeciw zaka?eniom: amfoterycyna B, ampicylina, azlocylina, cefapirin, cefazolin, cefepina, cefotaksym, ceftazidim, ceftriakson, cyprofloksacyna, klindamycyna, kotrimoksazol, deferoksamina, erytromycyna, gentamycyna, linezolid, mezlocillina, mikonazol, moksyfloksacyna, nafcilina, ofloksacyna, penicilina G, piperacilina, teikoplanina, tikarcylina, tobramycyna i wankomycyna. Nie nale?y ??czy? aminoglikozydów z penicylinami z...
roztw. do dializy otrzewnowej; , 1 op. 250 ml
...do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Szczegó?owe instrukcje dotycz?ce warunków podawania patrz punkt 4.2. W badaniach in vitro wykazano stabilno?? produktu z nast?puj?cymi substancjami przeciw zaka?eniom: amfoterycyna B, ampicylina, azlocylina, cefapirin, cefazolin, cefepina, cefotaksym, ceftazidim, ceftriakson, cyprofloksacyna, klindamycyna, kotrimoksazol, deferoksamina, erytromycyna, gentamycyna, linezolid, mezlocillina, mikonazol, moksyfloksacyna, nafcilina, ofloksacyna, penicilina G, piperacilina, teikoplanina, tikarcylina, tobramycyna i wankomycyna. Nie nale?y ??czy? aminoglikozydów z penicylinami z...
roztw. do dializy otrzewnowej; , 1 op. 250 ml
...do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Szczegó?owe instrukcje dotycz?ce warunków podawania patrz punkt 4.2. W badaniach in vitro wykazano stabilno?? produktu z nast?puj?cymi substancjami przeciw zaka?eniom: amfoterycyna B, ampicylina, azlocylina, cefapirin, cefazolin, cefepina, cefotaksym, ceftazidim, ceftriakson, cyprofloksacyna, klindamycyna, kotrimoksazol, deferoksamina, erytromycyna, gentamycyna, linezolid, mezlocillina, mikonazol, moksyfloksacyna, nafcilina, ofloksacyna, penicilina G, piperacilina, teikoplanina, tikarcylina, tobramycyna i wankomycyna. Nie nale?y ??czy? aminoglikozydów z penicylinami z...
roztw. do dializy otrzewnowej; , 1 op. 250 ml
...do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Szczegó?owe instrukcje dotycz?ce warunków podawania patrz punkt 4.2. W badaniach in vitro wykazano stabilno?? produktu z nast?puj?cymi substancjami przeciw zaka?eniom: amfoterycyna B, ampicylina, azlocylina, cefapirin, cefazolin, cefepina, cefotaksym, ceftazidim, ceftriakson, cyprofloksacyna, klindamycyna, kotrimoksazol, deferoksamina, erytromycyna, gentamycyna, linezolid, mezlocillina, mikonazol, moksyfloksacyna, nafcilina, ofloksacyna, penicilina G, piperacilina, teikoplanina, tikarcylina, tobramycyna i wankomycyna. Nie nale?y ??czy? aminoglikozydów z penicylinami z...
roztw. do dializy otrzewnowej; , 1 op. 250 ml
...do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Szczegó?owe instrukcje dotycz?ce warunków podawania patrz punkt 4.2. W badaniach in vitro wykazano stabilno?? produktu z nast?puj?cymi substancjami przeciw zaka?eniom: amfoterycyna B, ampicylina, azlocylina, cefapirin, cefazolin, cefepina, cefotaksym, ceftazidim, ceftriakson, cyprofloksacyna, klindamycyna, kotrimoksazol, deferoksamina, erytromycyna, gentamycyna, linezolid, mezlocillina, mikonazol, moksyfloksacyna, nafcilina, ofloksacyna, penicilina G, piperacilina, teikoplanina, tikarcylina, tobramycyna i wankomycyna. Nie nale?y ??czy? aminoglikozydów z penicylinami z...
Rocuronium bromide | ATC: M 03 AC 09
inj. [roztw.]; 100 mg/10 ml, 10 fiol. 10 ml
...do pH 4 ? Woda do wstrzykiwa? Nie dodano konserwantów. 6.2. Niezgodno?ci farmaceutyczne Niezgodno?ci fizyczne produktu leczniczego Esmeron stwierdzono po dodawaniu go do roztworów zawieraj?cych nast?puj?ce produkty lecznicze: amfoterycyn?, amoksycylin?, azatiopryn?, cefazolin?, kloksacylin?, deksametazon, diazepam, enoksymon, erytromycyn?, famotydyn?, furosemid, bursztynian sodowy hydrokortyzonu, insulin?, metoheksytal, metyloprednizolon, bursztynian sodowy prednizolonu, tiopental, trimetoprym i wankomycyn?. Bromek rokuronium wykazuje równie? niezgodno?? z produktem Intralipid. Nie miesza? produktu...
| ATC: B 05 DA
roztw. do dializy otrzewnowej; , 1 op. 1500 ml
...opakowaniu worek podwójny (??cznik lineo) Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Szczegó?owe informacje, patrz punkt 4.2. Wiele antybiotyków, w tym wankomycyna, cefazolina, ampicylina/flukloksacylina, ceftazydym, gentamycyna, amfoterycyna, a tak?e insulina, nie wykazuje niezgodno?ci z produktem leczniczym Extraneal. Nie nale?y jednak miesza? aminoglikozydów z penicylinami z uwagi na wyst?powanie niezgodno?ci chemicznych. Po dodaniu leku...
Eptifibatide | ATC: B 01 AC 16
inf. do?. [roztw.]; 0,75 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inj. do?. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inj. do?. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
...stacjonarnym jest w przybli?eniu podwojone. Nie wykonano bada? dotycz?cych interakcji farmakokinetycznych. Jednak?e, w populacyjnych badaniach farmakokinetycznych, nie stwierdzono wyst?powania interakcji farmakokinetycznych mi?dzy eptyfibatydem a nast?puj?cymi, stosowanymi jednocze?nie lekami: amlodypin?, atenololem, atropin?, kaptoprylem, cefazolin?, diazepamem, digoksyn?, diltiazemem, difenhydramin?, enalaprylem, fentanylem, furosemidem, heparyn?, lidokain?, lizynoprylem, metoprololem, midazolamem, morfin?, azotanami, nifedypin? i warfaryn?. 5.3 Przedkliniczne dane o bezpiecze?stwie Badania toksyczno?ci eptyfibatydu obj??y podanie jednorazowe i wielokrotne...
inj./inf. [roztw.]; 10 mg/ml, 10 fiol. 10 ml inj./inf. [roztw.]; 10 mg/ml, 10 fiol. 5 ml
...Kwas octowy lodowaty (w celu doprowadzenia pH) Sodu chlorek Sodu octan trójwodny 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Udokumentowano niezgodno?? fizyczn? bromku rokuronium w przypadku dodawania do roztworów zawieraj?cych nast?puj?ce leki: amfoterycyna, amoksycylina, azatiopryna, cefazolin, kloksacylina, deksametazon, diazepam, enoksymon, erytromycyna, famotydyna, furosemid, sól sodowa bursztynianu hydrokortyzonu, insulina, intralipid, metoheksital, metyloprednizolon, sól sodowa bursztynianu prednizolonu, tiopental, trimetoprim i wankomycyna. Produktu leczniczego nie wolno miesza? z innymi lekami...
inf./inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 5 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 5 fiol. 5 ml
...octan trójwodny Kwas octowy lodowaty (do dostosowania pH) Woda do wstrzykiwa? 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Udokumentowano niezgodno?? fizyczn? bromku rokuronium w przypadku dodawania do roztworów zawieraj?cych nast?puj?ce substancje czynne: amfoterycyn?, amoksycylin?, azatiopryn?, cefazolin?, kloksacylin?, deksametazon, diazepam, enoksymon, erytromycyn?, famotydyn?, furosemid, sól sodow? bursztynianu hydrokortyzonu, insulin?, intralipid, metoheksytal, metyloprednizolon, sól sodow? bursztynianu prednizolonu, tiopental, trimetoprim i wankomycyn?. Tego produktu leczniczego nie wolno miesza? z innymi...
inf./inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 10 fiol. 5 ml
...30% (do dostosowania pH) Sodu wodorotlenek (do korekty pH) Woda do wstrzykiwa? 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Udokumentowano przypadki niezgodno?ci fizycznej produktu Rocuronium Tamarang z roztworami zawieraj?cymi nast?puj?ce substancje czynne: amfoterycyn?, amoksycylin?, azatiopryn?, cefazolin?, kloksacylin?, deksametazon, diazepam, enoksymon, erytromycyn?, famotydyn?, furosemid, sodowy bursztynian hydrokortyzonu, insulin?, intralipid, metoheksytal, metyloprednizolon, sodowy bursztynian prednizolonu, tiopental, trimetoprym i wankomycyn?. Produktu leczniczego Rocuronium Tamarang nie wolno miesza? z innymi lekami...
Ranitidine | ATC: A 02 BA 02
inj. dom./do?. [roztw.]; 25 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...1 Wykaz substancji pomocniczych Disodu fosforan dwunastowodny Sodu diwodorofosforan dwuwodny Sodu chlorek Woda do wstrzykiwa?. 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Ranitydyny nie nale?y podawa? w jednej strzykawce z nast?puj?cymi lekami: amfoterycyna B, ampicylina, cefazolin, cefuroksym, cefalotyna, chloropromazyna, klindamycyna, diazepam, hydroksyzyna, lorazepam, lewopromazyna, metaraminol, metotreksat, midazolam, alkaloidy opium, fenobarbital. 6.3 Okres wa?no?ci 2 lata. 24 godziny po rozcie?czeniu. 6.4 Specjalne ?rodki ostro?no?ci podczas przechowywania...
inj. dom./do?./inf. [prosz.]; 1 g, 1 fiol. 1 g
...ml. Dystrybucja Cefazolina wi??e si? z bia?kami surowicy w oko?o 75-86%. Cefazolina dobrze penetruje do jamy op?ucnowej, jamy otrzewnowej, p?ynu stawowego, ?ó?ci, ko?ci i moczu. Antybiotyk przenika przez ?o?ysko, jednak st??enie we krwi p?odu jest niewielkie. Do mleka kobiecego cefazolina przenika w niewielkich ilo?ciach. Cefazolina nie przenika do p?ynu mózgowo-rdzeniowego, podobnie jak wszystkie cefalosporyny I generacji. Eliminacja Okres pó?trwania cefazoliny po do?ylnym...
inj. [roztw.]; 100 mg/ml, 10 amp. 5 ml
...do wstrzykiwa?. 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Witamina C wykazuje niezgodno?? z solami ?elaza, lekami o w?a?ciwo?ciach utleniaj?cych i solami metali ci??kich, szczególnie miedzi. Donoszono o niezgodno?ci roztworu witaminy C z: aminofilin?, bleomycyn?, cefazolin? (sól sodowa), cefapiryn?, chlordiazepoksydem, skoniugowanymi estrogenami, dekstranem, doksapramem (chlorowodorek), laktobionianem erytromycyny, metycylin? (sól sodowa), nafcylin? (sól sodowa), nitrofurantoin? (sól sodowa), sulfafurazolem dietanoloaminy, penicylin? G (sól potasowa), fitomenadionem, dwuw?glanem sodu, warfaryn?. Sporadycznie...
Pivmecillinam | ATC: J 01 CA 08
tabl. powl.; 400 mg, 10 szt. tabl. powl.; 400 mg, 15 szt.
...go od innych beta-laktamów, które szybciej wi??? gram-negatywne PBP-1A, -1B lub -3. Zaobserwowano synergi? mecylinamu stosowanego z innymi antybiotykami beta-laktamowymi, a w tym z ampicylin?, amoksycylin?, cefoksytyn?, cefalotyn?, cefazolin?, cefradyn?, cefamandolem, ceftazydymem i ceftriaksonem w oddzia?ywaniu na wybrane izolaty Enterobacteriaceae. Lek X-SYSTO wykazuje niskie oddzia?ywanie na normaln? mikroflor? skóry, jamy ustnej, jelit i pochwy. Oporno?? W zwi?zku z tym...