inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 10 fiol. inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 10 fiol.
...w przypadku innych antybiotyków beta-laktamowych, podczas stosowania cefepimu obserwowano ci??kie i czasami zako?czone zgonem reakcje nadwra?liwo?ci. W przypadku wyst?pienia 4 silnej reakcji nadwra?liwo?ci nale?y natychmiast przerwa? leczenie cefepimem i rozpocz?? odpowiedni? terapi?. Przed rozpocz?ciem leczenia cefepimem nale?y przeprowadzi? dok?adny wywiad w celu ustalenia, czy u pacjenta wyst?powa?y w przesz?o?ci reakcje nadwra?liwo?ci na cefepim, beta-laktamy lub inne leki. W 10% przypadków wyst?puje zjawisko...
Cefepime | ATC: J 01 DE 01
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol. 20 ml inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 1 fiol. 20 ml
...1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cefepime Kabi, 1 g, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? lub infuzji Cefepime Kabi, 2 g, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? lub infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Cefepime Kabi, 1 g, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? lub infuzji Ka?da fiolka zawiera 1 g cefepimu (Cefepimum) w postaci cefepimu dichlorowodorku jednowodnego (1189,2 mg). Cefepime Kabi, 2 g...
Cefepime | ATC: J 01 DE 01
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 1 fiol. prosz.
...2,6 (3,0) roku. Pacjenci z podejrzeniem zaka?enia o?rodkowego uk?adu nerwowego byli leczeni cefepimem w dawce 50 mg/kg mc., podawanej w 5?20 minutowej infuzji do?ylnej co 8 godzin. Próbki osocza i p?ynu mózgowo- rdzeniowego pobierano od wybranych pacjentów po zako?czeniu infuzji, w 2. lub 3. dniu leczenia cefepimem. Popraw? kliniczn? obserwowano u pacjentów z mukowiscydoz? (n=24, ?rednia wieku 15 lat, zakres...