inf. do?./inj. [roztw.]; 215,2 mg/ml, 10 amp. 1 ml inf. do?./inj. [roztw.]; 215,2 mg/ml, 5 amp. 10 ml inf. do?./inj. [roztw.]; 215,2 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...produktu Cerebrolysin zaleca si? zwrócenie szczególnej uwagi na mo?liwe dzia?anie addytywne w przypadku równoczesnego stosowania z lekami przeciwdepresyjnymi lub inhibitorami MAO. W takich przypadkach zaleca si? zmniejszenie dawki leku przeciwdepresyjnego. Nie nale?y miesza? w jednej infuzji roztworu produktu Cerebrolysin ze zrównowa?onymi roztworami aminokwasów. Witaminy oraz leki sercowo-naczyniowe mog? by? podawane jednocze?nie z produktem Cerebrolysin, jednak nie nale?y ich miesza? z roztworem produktu Cerebrolysin...