CimziaRx-z
Certolizumab pegol | ATC: L 04 AB 05
inj. [roztw.]; 200 mg, 2 amp.-strzyk.+ 2 gaziki
...jest niew?a?ciwe. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne St??enia certolizumabu pegol w osoczu by?y w przybli?eniu proporcjonalne do dawki. W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne obserwowane u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów by?y zgodne z obserwacjami dokonanymi u osób zdrowych. Wch?anianie 14 Po podaniu podskórnym maksymalne st??enia certolizumabu pegol w osoczu uzyskiwano pomi?dzy 54 i 171 godzin? od wstrzykni?cia. Biodost?pno?? (F) certolizumabu pegol po podaniu podskórnym w porównaniu z podaniem...