O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 1 fiol. (100 mg) inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 1 fiol. (25 mg)
...z chlorambucilem. W prospektywnym, 8 DK/H/2344/001/IA/012 wieloo?rodkowym badaniu randomizowanym uczestniczy?o 319 wymagaj?cych leczenia pacjentów z przewlek?? bia?aczk? limfocytow? w stadium B lub C wed?ug klasyfikacji Bineta, którzy nie byli wcze?niej leczeni. Leczenie pierwszego rzutu z zastosowaniem chlorowodorku bendamustyny (BEN) w dawce 100 mg/m 2 , podanego do?ylnie w dniu 1. i 2. cyklu leczenia, porównano z leczeniem chlorambucilem (CLB...
tabl. powl.; 2 mg, 25 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Leukeran 2 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 2 mg chlorambucylu (Chlorambucilum). Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Br?zowe, okr?g?e, dwuwypuk?e tabletki powlekane, oznaczone napisem ?GX EG3" po jednej stronie i ?L? po dmgiej stronie. Ka?da tabletka zawiera 2 mg chlorambucylu. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do...
Mercaptopurine | ATC: L 01 BB 02
tabl.; 50 mg, 30 szt.
...merkaptopuryny podanej doustnie. Jednoczesne stosowanie ?rodków o dzia?aniu hepatotoksycznym i 6-merkaptopuryny mo?e powodowa? nasilenie hepatotoksycznego dzia?ania obu leków. Podobnie jednoczesne stosowanie 6- merkaptopuryny z innymi lekami immunosupresyjnymi, takimi jak: glikokortykosteroidy, azatiopryna, chlorambucil, cyklosporyna i inne, mo?e zwi?kszy? ryzyko infekcji i prawdopodobnego rozwoju wtórnych nowotworów w przysz?o?ci. Leki hamuj?ce syntez? DNA np. hydroksymocznik lub cytarabina mog? w pewnych warunkach antagonizowa? przeciwbia?aczkowe dzia?anie 6-merkaptopuryny...
zest. do przyg. prep. radiofarmaceut. do wlewu; 3,2 mg/2 ml, 1 zest.
...do grupy bez leczenia (grupa kontrolna; n=206). Terapie indukcyjne obejmowa?y CVP (cyklofosfamid, winkrystyna, prednizon) n=106, CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna, prednizon) i podobne n=188, fludarabin? w terapii skojarzonej n=22, chlorambucil n=39 i chemioterapia skojarzona z rytuksymabem n=59. Po okresie obserwacji (mediana 2,9 lat), mediana czasu wolnego od progresji (PFS) wyd?u?y?a si? z 13,5 miesi?ca (grupa kontrolna) do...