O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...w celu porównania nowych metod leczenia: amlodypin? 2,5-10 mg/d (antagonista kana?u wapniowego) lub lizynoprylem 10-40 mg/d (inhibitor ACE) - jako leczenia pierwszego rzutu, z leczeniem tiazydowym lekiem moczop?dnym chlortalidonem 12,5-25 mg/d, w ?agodnym lub umiarkowanie nasilonym nadci?nieniu t?tniczym. Do badania w??czono ogó?em 33 357 pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym, w wieku powy?ej 55 lat, których obserwowano ?rednio przez...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 10 mg, 60 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 60 szt.
...w celu porównania nowych metod leczenia: amlodypin? 2,5-10 mg/dob? (antagonista wapnia) lub lizynoprylem 10-40 mg/dob? (inhibitor ACE) ? jako leczenia pierwszego rzutu, z leczeniem tiazydowym lekiem moczop?dnym chlortalidonem, 12,5- 25 mg/dob?, w ?agodnym lub umiarkowanie nasilonym nadci?nieniu t?tniczym. Do badania w??czono ogó?em 33 357 pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym, w wieku 55 lat i starszych, których obserwowano ?rednio...
Losartan + Amlodipine | ATC: C 09 DB 06
tabl. powl.; 100/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 100/5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 50/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 50/10 mg, 60 szt. tabl. powl.; 50/10 mg, 90 szt. tabl. powl.; 50/5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 50/5 mg, 60 szt. tabl. powl.; 50/5 mg, 90 szt.
...w celu porównania nowych metod leczenia: amlodypin? 2,5-10 mg/dob? (bloker kana?u wapniowego) lub lizynoprylem 10-40 mg/dob? (inhibitor ACE) jako leczenia pierwszego rzutu, z leczeniem tiazydowym lekiem moczop?dnym chlortalidonem, 12,5-25 mg/dob?, 18 w ?agodnym lub umiarkowanie nasilonym nadci?nieniu t?tniczym. Do badania w??czono ogó?em 33 357 pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym, w wieku 55 lat i starszych, których obserwowano...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...celu porównania nowych metod leczenia: amlodypin? 2,5-10 mg na dob? (antagonista wapnia) lub lizynoprylem 10-40 mg na dob? (inhibitor ACE) - jako leczenia pierwszego rzutu, z leczeniem tiazydowym lekiem moczop?dnym chlortalidonem 12,5-25 mg na dob?, w ?agodnym lub umiarkowanie nasilonym nadci?nieniu t?tniczym. Do badania w??czono ogó?em 33 357 pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym, w wieku powy?ej 55 lat, których obserwowano ?rednio...
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...porównanie nowych terapii lekowych: amlodypina w dawce 2,5-10 mg/doba (antagonista ka?ów wapniowych) lub lisynopryl w dawce 10-40 mg/doba (inhibitor ACE) jako leki pierwszego rzutu, z diuretykami tiazydowymi, chlortalidonem w dawce 12,5-25 mg/doba u pacjentów z ?agodnym do umiarkowanego nadci?nieniem. Wszystkich pacjentów, 33 357, z nadci?nieniem w wieku 55 lat i starszych zrandomizowano i badano ?rednio przez...
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...w celu porównania nowych metod leczenia: amlodypin? 2,5-10 mg/d (antagonista kana?u wapniowego) lub lizynoprylem 10-40 mg/d (inhibitor ACE) - jako leczenia pierwszego rzutu, z leczeniem tiazydowym lekiem moczop?dnym chlortalidonem 12,5-25 mg/d, w ?agodnym lub umiarkowanie nasilonym nadci?nieniu t?tniczym. Do badania w??czono ogó?em 33 357 pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym, w wieku powy?ej 55 lat, których obserwowano ?rednio przez...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...w celu porównania nowych metod leczenia: amlodypin? 2,5-10 mg/d (antagonista kana?u wapniowego) lub lizynoprylem 10-40 mg/d (inhibitor ACE) - jako leczenia pierwszego rzutu, z leczeniem tiazydowym lekiem moczop?dnym chlortalidonem 12,5-25 mg/d, w ?agodnym lub umiarkowanie nasilonym nadci?nieniu t?tniczym. Do badania w??czono ogó?em 33 357 pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym, w wieku powy?ej 55 lat, których obserwowano ?rednio przez...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...w celu porównania nowych metod leczenia: amlodypin? 2,5-10 mg/d (antagonista kana?u wapniowego) lub lizynoprylem 10-40 mg/d (inhibitor ACE) - jako leczenia pierwszego rzutu, z leczeniem tiazydowym lekiem moczop?dnym chlortalidonem 12,5-25 mg/d, w ?agodnym lub umiarkowanie nasilonym nadci?nieniu t?tniczym. Do badania w??czono ogó?em 33 357 pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym, w wieku powy?ej 55 lat, których obserwowano ?rednio przez...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...w celu porównania nowych metod leczenia: amlodypin? 2,5-10 mg/d (antagonista wapnia) lub lizynoprylem 10-40 mg/dob? (inhibitor ACE) ? jako leczenia pierwszego rzutu, z leczeniem tiazydowym lekiem moczop?dnym chlortalidonem 12,5-25 mg/dob?, w ?agodnym lub umiarkowanie nasilonym nadci?nieniu t?tniczym. Do badania w??czono ogó?em 33 357 pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym, w wieku powy?ej 55 lat, których obserwowano ?rednio przez...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 5 mg, 28 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...nadci?nienia t?tniczego: amlodypin? w dawce dobowej 2,5-10 mg (antagonista kana?ów wapniowych) lub lizynoprylem w dawce dobowej 10-40 mg (inhibitor ACE), jako leczenia pierwszego rzutu, z leczeniem tiazydowym lekiem moczop?dnym chlortalidonem w dawce dobowej 12,5-25 mg. ??cznie 33 357 pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym, w wieku 55 lat lub starszych, przydzielono losowo do jednej z grup i obserwowano ?rednio przez 4...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...w celu porównania nowych metod leczenia: amlodypin? 2,5-10 mg/d (antagonista kana?u wapniowego) lub lizynoprylem 10-40 mg/d (inhibitor ACE) - jako leczenia pierwszego rzutu, z leczeniem tiazydowym lekiem moczop?dnym chlortalidonem 12,5-25 mg/d, w ?agodnym lub umiarkowanie nasilonym nadci?nieniu t?tniczym. Do badania w??czono ogó?em 33 357 pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym, w wieku powy?ej 55 lat, których obserwowano ?rednio przez...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 2,5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...ALLHAT), w celu porównania nowych metod leczenia: amlodypina 2,5-10 mg/d (antagonista wapnia) lub lizynoprylem 10-40 mg/d (inhibitor ACE) - jako leczenia pierwszego rzutu, z leczeniem tiazydowym lekiem moczop?dnym chlortalidonem 12,5-25 mg/d, w ?agodnym lub umiarkowanie nasilonym nadci?nieniu t?tniczym. Do badania w??czono ogó?em 33 357 pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym, w wieku powy?ej 55 lat, których obserwowano ?rednio przez...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
...wykaza?a, ?e zmniejszenie ryzyka wyst?pienia ci??kiej niewydolno?ci serca u pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym oraz co najmniej z jeszcze jednym czynnikiem ryzyka CHC, przyjmuj?cych doksazosyn?, jest oko?o dwukrotnie ni?sze ni? u pacjentów leczonych chlortalidonem. Ponadto ryzyko wyst?pienia ci??kich komplikacji sercowo-naczyniowych by?o u tych pacjentów o 25% wy?sze ni? w grupie otrzymuj?cej chlortalidon. Z uwagi na powy?sze wyniki rami? badania ALLHAT obejmuj?ce doksazosyn? zosta?o zako?czone...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 4 mg, 30 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 8 mg, 30 szt.
...na brak ró?nicy w uzyskaniu g?ównego punktu ko?cowego badania ? cz?sto?ci ?miertelnych powik?a? choroby wie?cowej serca, zawa?u serca niezako?czonego zgonem lub wszystkich przypadków ?miertelnych bez wzgl?du na przyczyn? ? mi?dzy doksazosyn? i chlortalidonem (aktywn? substancj? kontroln?), maj?cym udowodnione dzia?anie zmniejszaj?ce zachorowalno?? i ?miertelno?? w wyniku chorób serca w badaniach kontrolowanych placebo. Cz??? badania z u?yciem doksazosyny zosta?a przerwana ze wzgl?du na brak przewagi doksazosyny...
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt.
...i zwi?ksza? ci?nienie t?tnicze. Jednoczesne stosowanie z innymi lekami hipotensyjnymi lub trójpier?cieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, barbituranami lub fenotiazynami, mo?e nasila? ortostatyczne hipotensyjne dzia?anie leków beta-adrenolitycznych (dzia?anie addycyjne). Równie? jednoczesne stosowanie celiprololu z chlortalidonem lub hydrochlorotiazydem zmniejsza jego dost?pno?? biologiczn?. Jednoczesne stosowanie z meflokin? mo?e powodowa? bradykardi?. 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ci??a Nie ustalono bezpiecze?stwa stosowania produktu leczniczego u kobiet w...
tabl.; 5/5 mg, 30 szt.
...w celu porównania nowych terapii: amlodypin? 2,5-10 mg/dob? (bloker kana?u wapniowego) lub 16 lizynoprylem 10-40 mg/dob? (inhibitor ACE) jako leczenie pierwszego rzutu z tiazydowym lekiem moczop?dnym ? chlortalidonem w dawce 12,5-25 mg/dob? u pacjentów z ?agodnym i umiarkowanym nadci?nieniem t?tniczym. 33357 pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym w wieku 55 lat lub starszych zosta?o losowo przydzielonych do grup...
tabl.; 5/10 mg, 30 szt.
...w celu porównania nowych terapii: amlodypin? 2,5-10 mg/dob? (bloker kana?u wapniowego) lub lizynoprylem 10-40 mg/dob? (inhibitor ACE) jako leczenie pierwszego rzutu z tiazydowym lekiem 16 moczop?dnym ? chlortalidonem w dawce 12,5-25 mg/dob? u pacjentów z ?agodnym i umiarkowanym nadci?nieniem t?tniczym. 33357 pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym w wieku 55 lat lub starszych zosta?o losowo przydzielonych do grup...
tabl.; 10/5 mg, 30 szt.
...w celu porównania nowych terapii: amlodypin? 2,5-10 mg/dob? (bloker kana?u wapniowego) lub 16 lizynoprylem 10-40 mg/dob? (inhibitor ACE) jako leczenie pierwszego rzutu z tiazydowym lekiem moczop?dnym ? chlortalidonem w dawce 12,5-25 mg/dob? u pacjentów z ?agodnym i umiarkowanym nadci?nieniem t?tniczym. 33357 pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym w wieku 55 lat lub starszych zosta?o losowo przydzielonych do grup...
tabl.; 10/10 mg, 30 szt.
...w celu porównania nowych terapii: amlodypin? 2,5-10 mg/dob? (bloker kana?u wapniowego) lub 16 lizynoprylem 10-40 mg/dob? (inhibitor ACE) jako leczenie pierwszego rzutu z tiazydowym lekiem moczop?dnym ? chlortalidonem w dawce 12,5-25 mg/dob? u pacjentów z ?agodnym i umiarkowanym nadci?nieniem t?tniczym. 33357 pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym w wieku 55 lat lub starszych zosta?o losowo przydzielonych do grup...
tabl.; 10/5 mg, 30 szt. tabl.; 20/10 mg, 30 szt. tabl.; 20/5 mg, 30 szt.
...ALLHAT), w celu porównania nowych metod leczenia: amlodypin? 2,5-10 mg/dob? (antagonista wapnia) lub lizynoprylem 10-40 mg/dob? (inhibitor ACE) - jako leczenia pierwszego rzutu, z leczeniem tiazydowym lekiem moczop?dnym chlortalidonem 12,5- 25 mg/dob?, w ?agodnym lub umiarkowanie nasilonym nadci?nieniu t?tniczym. Do badania w??czono ogó?em 33 357 pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym, w wieku powy?ej 55 lat, których obserwowano ?rednio przez...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
...wykaza?a, ?e zmniejszenie ryzyka wyst?pienia ci??kiej niewydolno?ci serca u pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym oraz co najmniej z jeszcze jednym czynnikiem ryzyka CHC, przyjmuj?cych doksazosyn?, jest oko?o dwukrotnie ni?sze ni? u pacjentów leczonych chlortalidonem. Ponadto, ryzyko wyst?pienia ci??kich komplikacji sercowo-naczyniowych by?o u tych pacjentów o 25% wy?sze, ni? w grupie otrzymuj?cej chlortalidon. Z uwagi na powy?sze, wyniki ramienia badania ALLHAT, obejmuj?ce doksazosyn?, zosta?o zako?czone...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl.; 4 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 90 szt.
...wykaza?a, ?e zmniejszenie ryzyka wyst?pienia ci??kiej niewydolno?ci serca u pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym oraz co najmniej z jeszcze jednym czynnikiem ryzyka CHC, przyjmuj?cych doksazosyn?, jest oko?o dwukrotnie ni?sze ni? u pacjentów leczonych chlortalidonem. Ponadto, ryzyko wyst?pienia ci??kich komplikacji sercowo-naczyniowych by?o u tych pacjentów o 25% wy?sze ni? w grupie otrzymuj?cej chlortalidon. Z uwagi na powy?sze wyniki rami? badania ALLHAT obejmuj?ce doksazosyn? zosta?o zako?czone...
kaps. twarde; 10/10 mg, 30 szt. kaps. twarde; 10/5 mg, 30 szt. kaps. twarde; 5/10 mg, 30 szt. kaps. twarde; 5/5 mg, 30 szt.
...porównania nowszych terapii farmakologicznych: amlodypiny w dawce 2,5-10 mg na dob? (antagonista kana?u wapniowego) lub lizynoprylu w dawce 10-40 mg na dob? (inhibitor ACE) z leczeniem tiazydowym lekiem moczop?dnym chlortalidonem w dawce 12,5-25 mg na dob?, jako terapii pierwszego wyboru w ?agodnym lub umiarkowanym nadci?nieniu t?tniczym. Randomizacj? obj?to ??cznie 33 357 pacjentów z nadci?nieniem t?tniczym w wieku 55 lat...