Ciclosporin | ATC: L 04 AD 01
kaps. mi?kkie; 100 mg, 50 szt.
Ciclosporin | ATC: L 04 AD 01
kaps. mi?kkie; 25 mg, 50 szt.
Ciclosporin | ATC: L 04 AD 01
kaps. mi?kkie; 50 mg, 50 szt.
kaps. elastyczne; 100 mg, 50 szt. kaps. elastyczne; 25 mg, 50 szt. kaps. elastyczne; 50 mg, 50 szt.
roztw. doust.; 100 mg/ml, 1 but. 50 ml
inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 50 mg/ml, 10 amp. 1 ml
...LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Sandimmun, 50 mg/ml, koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml koncentratu do sporz?dzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg cyklosporyny (Ciclosporinum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Przeszczepianie narz?dów mi??szowych Zapobieganie odrzucaniu...