O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Cilostazol | ATC: B 01 AC 23
tabl.; 100 mg, 28 szt. tabl.; 100 mg, 56 szt.
...niepo??dane. Aby dowiedzie? si?, jak zg?asza? dzia?ania niepo??dane ? patrz punkt 4.8. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CILOSTOP, 100 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 100 mg cylostazolu (Cilostazolum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Bia?e, okr?g?e tabletki z lini? podzia?u po jednej stronie Tabletk? mo?na podzieli? na dwie równe dawki. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE...
Cilostazol | ATC: B 01 AC 23
tabl.; 100 mg, 30 szt. tabl.; 100 mg, 60 szt.
...dzia?ania niepo??dane. Aby dowiedzie? si?, jak zg?asza? dzia?ania niepo??dane - patrz punkt 4.8. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CILOZEK, 100 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 100 mg cylostazolu (Cilostazolum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki Bia?e lub bia?awe tabletki, okr?g?e, p?askie tabletki ?rednicy 8 mm, z napisem ?100? po jednej stronie. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE...
Cilostazol | ATC: B 01 AC 23
tabl.; 100 mg, 28 szt. tabl.; 100 mg, 56 szt.
...dzia?ania niepo??dane. Aby dowiedzie? si?, jak zg?asza? dzia?ania niepo??dane - patrz punkt 4.8. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Decilosal, 100 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 100 mg cylostazolu (Cilostazolum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Bia?e, okr?g?e tabletki o ?rednicy oko?o 8 mm, z lini? podzia?u po jednej stronie. Tabletki mo?na podzieli? na równe...
Esomeprazole | ATC: A 02 BC 05
kaps. dojelitowe, twarde; 20 mg, 28 szt. kaps. dojelitowe, twarde; 40 mg, 14 szt. kaps. dojelitowe, twarde; 40 mg, 28 szt.
...pacjentom leczonym warfaryn? i innymi pochodnymi kumaryny. 6 Omeprazol, tak jak ezomeprazol, jest inhibitorem CYP2C19. W badaniu skrzy?owanym omeprazol podawany w dawce 40 mg zdrowym pacjentom powodowa? zwi?kszenie warto?ci Cmax i AUC cilostazolu odpowiednio o 18% i 26%, a jednego z jego aktywnych metabolitów odpowiednio o 29% i 69%. Podanie zdrowym ochotnikom ezomeprazolu w dawce 40 mg jednocze?nie z cyzaprydem powodowa?o zwi?kszenie powierzchni pola...
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps.; 100 mg, 28 szt.
...leki immunosupresyjne: cyklosporyna, syrolimus (znany tak?e jako rapamycyna), takrolimus ? Niektóre glikokortykosteroidy, takie jak: budezonid, deksametazon, flutykazon i metyloprednizolon ? Digoksyna (poprzez hamowanie glikoproteiny P) ? Inne: alfentanyl, alprazolam, brotyzolam, buspiron, karbamazepina, cilostazol, dizopiramid, ebastyna, fentanyl, halofantryna, do?ylnie podawany midazolam, reboksetyna, repaglinid, ryfabutyna. Jednoczesne podawanie itrakonazolu i loperamidu, substratów dla CYP3A4, CYP2C8 i P-glikoproteiny, spowodowa?o 3 do 4-krotny wzrost st??enia loperamidu w...
Cilostazol | ATC: B 01 AC 23
tabl.; 100 mg, 56 szt.
Cilostazol | ATC: B 01 AC 23
tabl.; 100 mg, 56 szt.
Cilostazol | ATC: B 01 AC 23
tabl.; 100 mg, 56 szt.
tabl.; 100 mg, 56 szt.
...niepo??dane. Aby dowiedzie? si?, jak zg?asza? dzia?ania niepo??dane ? patrz punkt 4.8. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Stepcil, 100 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 100 mg cylostazolu (Cilostazolum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki. Bia?a, okr?g?a tabletka z lini? podzia?u z jednej strony. Tabletk? mo?na podzieli? na równe dawki. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE...
Esomeprazole | ATC: A 02 BC 05
kaps. dojelitowe, twarde; 40 mg, 28 szt.
...mg raz na dob? zwi?ksza? C i AUC worykonazolu (substratu dla max CYP2C19) odpowiednio o 15% i 41%. ? Cilostazol Omeprazol, tak jak esomeprazol, jest inhibitorem CYP2C19. W badaniu skrzy?owanym omeprazol podawany w dawce 40 mg zdrowym pacjentom powodowa? zwi?kszenie warto?ci Cmax i AUC cilostazolu odpowiednio o 18% i 26%, a jednego z jego aktywnych metabolitów odpowiednio o 29% i 69%. Cyzapryd Podanie zdrowym...
Esomeprazole | ATC: A 02 BC 05
kaps. dojelitowe, twarde; 20 mg, 28 szt.
...mg raz na dob? zwi?ksza? C i AUC worykonazolu (substratu max ? dla CYP2C19) odpowiednio o 15% i 41%. Cilostazol Omeprazol, tak jak esomeprazol, jest inhibitorem CYP2C19. W badaniu skrzy?owanym omeprazol podawany w dawce 40 mg zdrowym pacjentom powodowa? zwi?kszenie warto?ci Cmax i AUC cilostazolu odpowiednio o 18% i 26%, a jednego z jego aktywnych metabolitów odpowiednio o 29% i 69%. Cyzapryd Podanie zdrowym...