O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj./inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 fiol. 2,5 ml
inj./inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 amp. 2,5 ml inj./inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Cisatracurium Mylan jest lekiem o po?rednim czasie dzia?ania, do podawania do?ylnego, wywo?uj?cym niedepolaryzacyjny blok nerwowo ? mi??niowy. Produkt leczniczy Cisatracurium Mylan jest wskazany do stosowania w zabiegach chirurgicznych i innych rodzajach zabiegów oraz intensywnej terapii u doros?ych i dzieci w wieku powy?ej 1 miesi?ca ?ycia. Produkt leczniczy Cisatracurium Mylan mo?e by? stosowany w terapii uzupe?niaj?cej podczas...
inf./inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 amp. 2,5 ml
...PRODUKTU LECZNICZEGO ~05? i 2 1 l l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Nimbex, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwa? i infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY l ml roztworu zawiera 2 mg cisatrakurium (Cisatracurium), W postaci benzenosulfonianu cisatrakurium. Jedna ampu?ka 2,5 ml zawiera 5 mg cisatrakurium. Jedna ampu?ka 5 ml zawiera 10 mg cisatrakurium. Jedna ampu?ka 10 ml zawiera 20 mg cisatrakurium. Pe?ny wykaz...
inj. [roztw.]; 0,5 mg/ml, 10 amp. 1 ml
...i poda? atropin?. 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Neostygmina dzia?a antagonistycznie w stosunku do ?rodków wywo?uj?cych niedepolaryzacyjny blok p?ytki motorycznej takich jak: wekuronium, pankuronium, rokuronium, atracurium, mivacurium, cisatracurium, doksakurium, pipekuronium, rapakuronium, tubokuraryna. Lek nie przeciwdzia?a, a mo?e nawet nasili? efekt zwiotczenia mi??ni pr??kowanych wywo?any przez ?rodki zwiotczaj?ce z grupy leków depolaryzuj?cych, takich jak sukcynylocholina. Antybiotyki z grupy aminoglikozydów (neomycyna...