O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Escitalopram | ATC: N 06 AB 10
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
kaps. twarde; 300 mg+ 0,5 mg, 1 szt.
...o przyjmowaniu któregokolwiek z poni?szych leków: ? leki stosowane w leczeniu depresji i l?ków zwane selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI), takie jak fluoksetyna, paroksetyna, sertralina, fluwoksamina, citalopram i escitalopram, ? leki stosowane w leczeniu depresji i l?ków zwane inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. serotonin noradrenaline reuptake inhibitors, SNRI), takie jak wenlafaksyna i duloksetyna. Je?li którakolwiek z...
Palonosetron | ATC: A 04 AA 05
inj. [roztw.]; 250 µg/5 ml, 1 fiol.
...ostatnio, a tak?e o lekach, które pacjent planuje przyjmowa?, w tym: lekach z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny stosowanych w leczeniu depresji i (lub) niepokoju, w tym: fluoksetyn?, paroksetyn?, sertralin?, fluwoksamin?, citalopram, escitalopram; lekach z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny stosowanych w leczeniu depresji i (lub) niepokoju, w tym: wenlafaksyn?, duloksetyn?. Ci??a Je?li pacjentka jest w ci??y lub przypuszcza ?e mo?e...
Palonosetron | ATC: A 04 AA 05
kaps. mi?kkie; 500 µg, 1 szt.
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 28 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 20 mg, 28 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 28 szt.
Rasagiline | ATC: N 04 BD 02
tabl.; 1 mg, 28 szt.
...si? na ??czne podawanie rasagiliny z fluoksetyn? czy fluwoksamin?, ale dopuszcza si? podawanie rasagiliny z wymienionymi poni?ej lekami przeciwdepresyjnymi w nast?puj?cych dawkach: amitryptylina ?50 mg na dob?, trazodon ?100 mg na dob?, citalopram ?20 mg na dob?, sertralina ?100 mg na dob? i paroksetyna ?30 mg na dob?. Nie odnotowano przypadków wyst?powania zespo?u serotoninowego w badaniu klinicznym, w którym u 115 pacjentów stosowano jednocze?nie...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 60 szt.
...leczenie co najmniej jednym lekiem przeciwdepresyjnym. Kwetiapina w postaci tabletek o przed?u?onym uwalnianiu w dawkach 150 mg i 300 mg na dob?, podawana jako leczenie wspomagaj?ce do stosowanej terapii przeciwdepresyjnej (amitryptylina, bupropion, citalopram, duloksetyna, escytalopram, fluoksetyna, paroksetyna, sertralina lub wenlafaksyna) wykaza?a przewag? nad monoterapi? lekiem przeciwdepresyjnym w ?agodzeniu objawów depresyjnych, ocenion? przez popraw? ogólnych wyników w skali MADRS (?rednia zmiana LS w stosunku do...
Citalopram | ATC: N 06 AB 04
tabl. powl.; 40 mg, 20 szt.
...20, 20 mg, tabletki powlekane AUREX 40, 40 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY AUREX 20 Ka?da tabletka powlekana zawiera 20 mg cytalopramu (Citalopramum) w postaci bromowodorku cytalopramu. AUREX 40 Ka?da tabletka powlekana zawiera 40 mg cytalopramu (Citalopramum) w postaci bromowodorku cytalopramu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. AUREX 20 Bia?a, pod?u?na, wypuk?a po obu...
Citalopram | ATC: N 06 AB 04
tabl. powl.; 20 mg, 20 szt.
...20, 20 mg, tabletki powlekane AUREX 40, 40 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY AUREX 20 Ka?da tabletka powlekana zawiera 20 mg cytalopramu (Citalopramum) w postaci bromowodorku cytalopramu. AUREX 40 Ka?da tabletka powlekana zawiera 40 mg cytalopramu (Citalopramum) w postaci bromowodorku cytalopramu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. AUREX 20 Bia?a, pod?u?na, wypuk?a po obu...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt. tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...powoduj?cymi wyd?u?enie odst?pu QT, takimi jak leki przeciwarytmiczne klasy IA (chinidyna i prokainamid) i klasy III (dofetylid, amiodaron i sotalol), cyzapryd i terfenadyna; leki przeciwpsychotyczne, takie jak pimozyd; leki przeciwdepresyjne, takie jak citalopram; oraz fluorochinolony, takie jak moksyfloksacyna i lewofloksacyna (patrz punkt 4.5) ? pacjenci z zaburzeniami równowagi elektrolitowej, szczególnie z hipokaliemi? i hipomagnezmi? ? pacjenci z klinicznie znacz?c? bradykardi?, zaburzeniami rytmu serca...
tabl.; 1 mg, 28 szt.
...nie zezwala si? na ??czne podawanie rasagiliny z fluoksetyn? czy fluwoksamin?, ale dopuszcza si? podawanie rasagiliny z wymienionymi poni?ej lekami przeciwdepresyjnymi w nast?puj?cych dawkach: amitryptylina ?50 mg/dob?, trazodon ?100 mg/dob?, citalopram ?20 mg/dob?, sertralina ?100 mg/dob? i paroksetyna ?30 mg/dob?. Nie odnotowano przypadków wyst?powania zespo?u serotoninowego w badaniu klinicznym, w którym u 115 pacjentów stosowano jednocze?nie rasagilin? i trójpier?cieniowe...
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...odst?p QT, jak leki przeciwarytmiczne nale??ce do klasy IA (chinidyna i prokainamid) i klasy III (dofetilid, amiodaron i sotalol), z cyzaprydem i terfenadyn?; leki przeciwpsychotyczne takie jak, pimozyd; leki przeciwdepresyjne takie jak citalopram, fluorochinolony, takie jak moksyfloksacyna i lewofloksacyna ? z zaburzeniami elektrolitowymi, zw?aszcza w przypadkach hipokaliemii i hipomagnezemii, ? z istotn? klinicznie bradykardi?, zaburzeniami rytmu serca lub ci??k? niewydolno?ci? kr??enia. Przed zastosowaniem azytromycyny...
Escitalopram | ATC: N 06 AB 10
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
Escitalopram | ATC: N 06 AB 10
krople doustne [roztw.]; 20 mg/ml, 1 but. 15 ml
?elki; , 1 op. 240 g
Citalopram | ATC: N 06 AB 04
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
...PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CILONAST 20 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 tabletka powlekana zawiera 24,99 mg bromowodorku cytalopramu, co odpowiada 20 mg cytalopramu (Citalopramum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Bia?e, okr?g?e tabletki z lini? podzia?u, o ?rednicy 8 mm. Tabletki mo?na dzieli? na dwie równe dawki. 4...
Citalopram | ATC: N 06 AB 04
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cipramil, 20 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 20 mg cytalopramu - Citalopramum (co odpowiada 24,98 mg bromowodorku cytalopramu). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Bia?e, owalne tabletki powlekane z lini? podzia?u, oznaczone literami ?C? i ?N?, symetrycznie po obu stronach linii. Tabletki mo?na...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 20 mg, 28 szt. tabl. powl.; 40 mg, 28 szt.
...Citabax 10 Jedna tabletka powlekana zawiera 12,50 mg cytalopramu bromowodorku, co odpowiada 10 mg cytalopramu (Citalopramum). Citabax 20 Jedna tabletka powlekana zawiera 25 mg cytalopramu bromowodorku, co odpowiada 20 mg cytalopramu (Citalopramum). Citabax 40 Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg cytalopramu bromowodorku, co odpowiada 40 mg cytalopramu (Citalopramum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1...
Citalopram | ATC: N 06 AB 04
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 60 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cital, 20 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 20 mg cytalopramu (Citalopramum), co odpowiada 24,98 mg cytalopramu bromowodorku. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Bia?a, okr?g?a, obustronnie wypuk?a tabletka powlekana z lini? podzia?u. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie...
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt. tabl. powl.; 40 mg, 28 szt.
...PRODUKTU LECZNICZEGO Citalopram Bluefish, 20 mg, tabletki powlekane Citalopram Bluefish, 40 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Citalopram Bluefish, 20 mg: ka?da tabletka powlekana zawiera 24,98 mg cytalopramu bromowodorku, co odpowiada 20 mg cytalopramu (Citalopramum). Citalopram Bluefish, 40 mg: ka?da tabletka powlekana zawiera 49,96 mg cytalopramu bromowodorku, co odpowiada 40 mg cytalopramu (Citalopramum). Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna. Citalopram Bluefish, 20...
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Citalopram Vitabalans, 20 mg, tabletki powlekane Citalopram Vitabalans, 40 mg, tabletki powlekane 2.SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 20 mg lub 40 mg cytalopramu (w postaci bromowodorku). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. 20 mg: Bia?a, okr?g?a, wypuk?a tabletka z lini? podzia?u na jednej stronie i logo ?2?...
Citalopram | ATC: N 06 AB 04
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Citaxin, 20 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 20 mg cytalopramu (Citalopramum), w postaci cytalopramu bromowodorku - 24,98 mg. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 26,667 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Bia?a, owalna, obustronnie wypuk?a tabletka powlekana z lini? podzia?u...
tabl. powl.; 40 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Citronil 40 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 40 mg cytalopramu (Citalopramum) w postaci cytalopramu bromowodorku. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna - oko?o 91 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. Opis tabletek: bia?e, dwuwypuk?e, w kszta?cie kapsu?ki, tabletki powlekane, oznakowane ?A? na jednej...
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Citronil 20 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 20 mg cytalopramu (Citalopramum) w postaci cytalopramu bromowodorku. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna - oko?o 46 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. Opis tabletek: bia?e, dwuwypuk?e, w kszta?cie kapsu?ki, tabletki powlekane, oznakowane ?A? na jednej...
Escitalopram | ATC: N 06 AB 10
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
Escitalopram | ATC: N 06 AB 10
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 28 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 20 mg, 28 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 28 szt.
Stiripentol | ATC: N 03 AX 16
kaps. twarde; 250 mg, 60 szt. kaps. twarde; 500 mg, 60 szt. prosz. do przyg. zaw. doust.; 250 mg, 60 sasz. prosz. do przyg. zaw. doust.; 500 mg, 60 sasz.
...substancji aktywnych w ustroju, co mo?e zwi?ksza? ich efektu farmakologiczny oraz nasila? dzia?ania niepo??dane. 4 Nale?y zachowa? ostro?no??, je?eli wskazania kliniczne przemawiaj? za jednoczesnym stosowaniem styrypentolu z substancjami metabolizowanymi przez CYP2C19 (np. citalopram, omeprazol) lub CYP3A4 (np. inhibitory proteazy HIV, leki przeciwhistaminowe, takie jak astemizol, chlorfeniramina, blokery kana?ów wapniowych, statyny, doustne ?rodki antykoncepcyjne, kodeina) z uwagi na zwi?kszone ryzyko dzia?a? niepo??danych (leki przeciwpadaczkowe, patrz...
zaw. doust. [prosz.]; 5 g, 30 sasz. 5 g
| ATC:
?el; , 1 tuba 25 ml