granulat do przyg. roztw. doust.; (14,5 g+ 46,4 g+ 39,1 g)/100 g, 1 poj. 220 g