O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt. tabl. powl.; 75 mg, 84 szt.
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CLOPIDIX, 75 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (Clopidogrelum), w postaci wodorosiarczanu klopidogrelu 97,875 mg. Substancje pomocnicze: ka?da tabletka powlekana zawiera 2,52 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. Tabletki powlekane koloru bia?ego do kremowego, okr?g?e, obustronnie...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 14 szt.
...1. Co to jest lek Clopidogrel Acino i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed przyj?ciem leku Clopidogrel Acino 3. Jak stosowa? lek Clopidogrel Acino 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Clopidogrel Acino 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Clopidogrel Acino i w jakim celu si? go stosuje Clopidogrel Acino zawiera klopidogrel i nale?y...
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...1. Co to jest lek Clopidogrel Apotex i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed przyj?ciem leku Clopidogrel Apotex 3. Jak przyjmowa? lek Clopidogrel Apotex 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Clopidogrel Apotex 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Clopidogrel Apotex i w jakim celu si? go stosuje Clopidogrel Apotex zawiera klopidogrel i nale?y...
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clopidogrel GSK, 75 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 97,87 mg klopidogrelu wodorosiarczanu, co odpowiada 75 mg klopidogrelu. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: Ka?da tabletka powlekana zawiera 78,13 mg laktozy bezwodnej i 0,29 mg lecytyny (zawiera olej sojowy) (E322). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3...
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. CLOPIDOGREL GENOPTIM Clopidogrel Genoptim, 75 mg, tabletki powlekane b. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci klopidogrelu bezylanu). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: ka?da tabletka powlekana zawiera 2,6 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. c. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Clopidogrel Genoptim, 75 mg, tabletki...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...1. Co to jest lek Clopidogrel HCS i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed zastosowaniem leku Clopidogrel HCS 3. Jak stosowa? lek Clopidogrel HCS 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Clopidogrel HCS 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Clopidogrel HCS i w jakim celu si? go stosuje Clopidogrel HCS zawiera klopidogrel i nale?y...
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clopidogrel Jenson, 75 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci wodorosiarczanu). Substancje pomocnicze: ka?da tabletka powlekana zawiera 12 mg oleju rycynowego uwodornionego. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Bia?e lub prawie bia?e, okr?g?e, obustronnie wypuk?e tabletki powlekane, z wyt?oczonym ?E...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...1. Co to jest lek Clopidogrel Krka i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed przyj?ciem leku Clopidogrel Krka 3. Jak stosowa? lek Clopidogrel Krka 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Clopidogrel Krka 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Clopidogrel Krka i w jakim celu si? go stosuje Clopidogrel Krka zawiera klopidogrel i nale?y...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clopidogrel Pfizer, 75 mg, tabletki powlekane b. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci wodorosiarczanu klopidogrelu). Substancje pomocnicze: ka?da tabletka powlekana zawiera 2,8 mg laktozy jednowodnej i 10 mg oleju rycynowego uwodornionego. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. c. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Ró?owe tabletki powlekane, okr?g?e, obustronnie wypuk?e, ze ?ci?tymi...
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...farmakodynamicznych/toksykologicznych dotycz?cych zwierz?t stwierdzono przenikanie klopidogrelu/metabolitów do mleka (szczegó?y patrz punkt 5.3). Podczas leczenia produktem Clopidogrel Ranbaxy nale?y przerwa? karmienie piersi?. P?odno?? Badania na zwierz?tach nie wykaza?y wp?ywu klopidogrelu na p?odno??. 4.7 Wp?yw na zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn Produkt leczniczy Clopidogrel Ranbaxy nie ma wp?ywu lub wywiera nieistotny wp?yw na zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn. 4.8...
tabl. powl.; 75 mg, 7 szt.
...1. Co to jest lek Clopidogrel ratiopharm i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed zastosowaniem leku Clopidogrel ratiopharm 3. Jak stosowa? lek Clopidogrel ratiopharm 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Clopidogrel ratiopharm 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Clopidogrel ratiopharm i w jakim celu si? go stosuje Clopidogrel ratiopharm zawiera klopidogrel i nale?y...
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...1. Co to jest lek Clopidogrel Teva i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed zastosowaniem leku Clopidogrel Teva 3. Jak stosowa? lek Clopidogrel Teva 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Clopidogrel Teva 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Clopidogrel Teva i w jakim celu si? go stosuje Clopidogrel Teva zawiera klopidogrel i nale?y...
tabl. powl.; 75 mg, 14 szt.
...nale?y stosowa? ostro?nie w tej populacji (patrz punkt 4.2). Substancje pomocnicze Produkt leczniczy Clopidogrel USV Europe zawiera uwodorniony olej ro?linny, który mo?e powodowa? niestrawno?? i biegunk? Produkt leczniczy Clopidogrel USV Europe zawiera pirosiarczyn sodu (E 223), który mo?e rzadko powodowa? ci??kie reakcje nadwra?liwo?ci i skurcz oskrzeli. Produkt leczniczy Clopidogrel USV Europe zawiera ?ó?cie? pomara?czow?, który mo?e powodowa? reakcje alergiczne. 4.5 Interakcje z...
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CLOPIDOGREL VALE PHARMACEUTICALS, 75 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka_da tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci bromowodorku jednowodnego). Substancje pomocnicze: ka_da tabletka zawiera 2 mg laktozy jednowodnej i 4,8 mg oleju rycynowego uwodornionego. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Ró_owe, okr?g?e...
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clopidogrel Wockhardt 75 mg tabletki powlekane b. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci klopidogrelu chlorowodorku). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: ka?da tabletka zawiera 5,25 mg oleju rycynowego uwodornionego. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. c. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Ró?owe, okr?g?e, obustronnie wypuk?e, o ?ci?tej kraw?dzi, bez oznacze? po obu...
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clopidogrelum 123ratio, 75 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci klopidogrelu wodorosiarczanu). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: ka?da tabletka powlekana zawiera 62,16 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Jasnoró?owe do ró?owych tabletki powlekane w kszta?cie kapsu?ki...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Hemafluid 75 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (Clopidogrelum) w postaci wodorosiarczanu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana ?SZ? Ró?owe, okr?g?e tabletki powlekane z nadrukiem 75 na jednej stronie i g?adkie po drugiej stronie. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 300 mg, 30 szt. tabl. powl.; 75 mg, 28 szt. tabl. powl.; 75 mg, 84 szt.
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Plavocorin, 75 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (Clopidogrelum) w postaci wodorosiarczanu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Ró?owe, okr?g?e ?SZ? tabletki powlekane z nadrukiem na jednej stronie i g?adkie po drugiej stronie, o ?rednicy oko?o 9 mm. 75 4. SZCZEGÓ?OWE...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt. tabl. powl.; 75 mg, 90 szt.
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VIXAM, 75 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (Clopidogrelum) (w postaci klopidogrelu wodorosiarczanu). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: ka?da tabletka zawiera 77,643 mg laktozy, 3,3 mg oleju rycynowego uwodornionego i 0,016 mg czerwieni koszenilowej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA...