inj. dom./do?./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO SYNTARPEN, 1 g, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna fiolka zawiera 1 g kloksacyliny (Cloxacillinum) w postaci kloksacyliny sodowej. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa?. Bia?y lub prawie bia?y krystaliczny proszek. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Kloksacylina jest stosowana w zaka?eniach wywo?ywanych przez gronkowce...
tabl. powl.; 500 mg, 16 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO SYNTARPEN, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 500 mg kloksacyliny (Cloxacillinum) w postaci soli sodowej. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna (1 tabletka zawiera do 680 mg laktozy jednowodnej). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Tabletki barwy bia?ej z dopuszczalnym jasnokremowym odcieniem...