O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl.; 5 mg, 10 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...nale?y leczy? bior?c pod uwag? ocen? historii choroby pacjenta. Leczenie nale?y przerwa? po ust?pieniu objawów i wznowi? w momencie ich ponownego wyst?pienia. W przewlek?ym alergicznym zapaleniu b?ony ?luzowej nosa (objawy wyst?puj? przez co najmniej 4 dni w tygodniu i d?u?ej ni? 4 tygodnie) mo?na zaleci? pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresach nara?enia na alergen. Dzieci i m?odzie? Nie ma wystarczaj?cych danych dotycz?cych skuteczno?ci desloratadyny u...
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 300 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
...zakwalifikowano do leczenia przeciwhistaminowego otrzymywa?y desloratadyn? w dobowej dawce 1,25 mg (od 1 roku ?ycia do 5 lat) lub 2,5 mg (od 6 do 11 lat). Lek by? dobrze tolerowany, co potwierdzi?y wyniki bada? laboratoryjnych, pomiary parametrów ?yciowych oraz zapisy EKG, w tym ocena QT . W przypadku c stosowania leku w dawkach zalecanych st??enia desloratadyny w osoczu by?y podobne w grupie dzieci...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 84 szt.
...? 80 1 tabletka raz na dob? ?agodne zaburzenia czynno?ci 50 ? 79 1 tabletka raz na dob? nerek Umiarkowane zaburzenia czynno?ci 30 ? 49 1 tabletka co 2 dni nerek Ci??kie zaburzenia czynno?ci < 30 1 tabletka co 3 dni nerek Schy?kowa niewydolno?? nerek < 10 Lek przeciwwskazany ? pacjenci dializowani U dzieci z zaburzeniami czynno?ci nerek, dawk? nale?y dostosowa? indywidualnie uwzgl?dniaj?c klirens nerkowy i...
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 poj. 250 ml
...2 g/kg mc., co mo?na uzyska? dodaj?c inne p?yny pocz?tkowe. W leczeniu i zapobieganiu zatorom i zakrzepom: pocz?tkowa dawka powinna wynosi? 500 do 1000 ml podane w czasie 4 do 6 godzin pierwszego dnia, i 500 ml podane w czasie 4 do 6 godzin nast?pnego dnia. Leczenie mo?na kontynuowa? podaj?c po 500 ml w czasie 4 do 6 godzin co drugi dzie? przez...
inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...sposób ich toksyczno??. Z tego wzgl?du nale?y zachowa? co najmniej 4-tygodniow? przerw? mi?dzy podaniem 5-FU i 4 UR.DZL.ZLN.4020.9582.2013 brywudyny, sorywudyny i ich pochodnych. W razie konieczno?ci, przed rozpocz?ciem leczenia 5-FU wskazane jest oznaczenie aktywno?ci DPD. Podczas jednoczesnego stosowania fenytoiny i 5-fluorouracylu notowano zwi?kszenie st??enia fenytoiny w osoczu, co prowadzi?o do objawów zatrucia fenytoin?. Folinian wapnia...
inf. [roztw.]; 60 mg/ml, 1 poj. 500 ml
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
tabl.; 200 mg, 20 szt.
...ze wzgl?du na mo?liwo?? wyst?pienia skurczu oskrzeli), u osób w podesz?ym wieku lub z niewydolno?ci? oddechow?. _ W przypadku konieczno?ci jednoczesnego stosowania acetylocysteiny i antybiotyków podawanych doustnie, wymienione leki nale?y przyjmowa? w odst?pie co najmniej 2 godzin (patrz punkt 4.5). _ Tabletki ACC MAX zawieraj? laktoz?. Produkt nie powinien by? stosowany u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em...
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
tabl. mus.; 200 mg, 25 szt.
...w podesz?ym wieku lub z niewydolno?ci? oddechow?. _ W przypadku konieczno?ci jednoczesnego stosowania acetylocysteiny i antybiotyków podawanych doustnie, wymienione leki nale?y przyjmowa? w odst?pie co najmniej 2 godzin (patrz punkt 4.5). _ Jedna tabletka musuj?ca ACC MAX zawiera 82,9 mg sodu, co nale?y wzi?? pod uwag? u pacjentów z os?abion? czynno?ci? nerek i u pacjentów kontroluj?cych zawarto?? sodu w diecie (dieta ubogosodowa lub bezsolna...
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
prosz. do przyg. roztw. doust.; 200 mg, 20 sasz.
...ze wzgl?du na mo?liwo?? wyst?pienia skurczu oskrzeli), u osób w podesz?ym wieku lub z niewydolno?ci? oddechow?. _ W przypadku konieczno?ci jednoczesnego stosowania acetylocysteiny i antybiotyków podawanych doustnie, wymienione leki nale?y przyjmowa? w odst?pie co najmniej 2 godzin (patrz punkt 4.5). _ Preparat zawiera sacharoz?. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami zwi?zanymi z nietolerancj? fruktozy, zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmowa?...
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
tabl. mus.; 200 mg, 20 szt.
...Chlorowodorek tetracykliny (z wyj?tkiem doksycykliny) i acetylocysteiny nale?y podawa? oddzielnie, zachowuj?c co najmniej dwugodzinn? przerw?. _ Istniej?ce doniesienia o inaktywacji antybiotyków przez acetylocystein? i inne leki mukolityczne dotycz? jedynie do?wiadcze? in vitro, w których wymienione substancje mieszano ze sob? bezpo?rednio. Jednak ze wzgl?dów bezpiecze?stwa acetylocystein? i doustnie podawane antybiotyki nale?y przyjmowa? oddzielnie, w odst?pie co najmniej 2 godzin. Nie dotyczy to cefiksymu i lorakarbefu. Opisane...
tabl. mus.; 600 mg, 10 szt. tabl. mus.; 600 mg, 20 szt.
...konieczno?ci jednoczesnego stosowania acetylocysteiny i antybiotyków podawanych doustnie, wymienione leki nale?y przyjmowa? w odst?pie co najmniej 2 godzin (patrz punkt 4.5). _ Preparat zawiera laktoz?. Nie powinien by? stosowany u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy. _ Preparat zawiera sód, co nale?y wzi?? pod uwag? u pacjentów z os?abion? czynno?ci? nerek i u pacjentów...
tabl. mus.; 600 mg, 10 szt. tabl. mus.; 600 mg, 20 szt.
...ze wzgl?du na mo?liwo?? wyst?pienia skurczu oskrzeli), u osób w podesz?ym wieku lub z niewydolno?ci? oddechow?. _ W przypadku konieczno?ci jednoczesnego stosowania acetylocysteiny i antybiotyków podawanych doustnie, wymienione leki nale?y przyjmowa? w odst?pie co najmniej 2 godzin (patrz punkt 4.5). _ Preparat zawiera sacharoz?. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami zwi?zanymi z nietolerancj? fruktozy, zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmowa?...
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
granulat do przyg. roztw. doust.; 200 mg/3 g, 20 sasz. 3 g
...wzgl?du na mo?liwo?? wyst?pienia skurczu oskrzeli), u osób w podesz?ym wieku lub z niewydolno?ci? oddechow?. 1 _ W przypadku konieczno?ci jednoczesnego stosowania acetylocysteiny i antybiotyków podawanych doustnie, wymienione leki nale?y przyjmowa? w odst?pie co najmniej 2 godzin (patrz punkt 4.5). _ Preparat zawiera sacharoz?. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami zwi?zanymi z nietolerancj? fruktozy, zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmowa?...
tabl. mus.; 600 mg, 10 szt.
...Chlorowodorek tetracykliny (z wyj?tkiem doksycykliny) i acetylocystein? nale?y podawa? oddzielnie, zachowuj?c co najmniej dwugodzinn? przerw?. _ Istniej?ce doniesienia o inaktywacji antybiotyków przez acetylocystein? i inne leki mukolityczne dotycz? jedynie do?wiadcze? in vitro, w których wymienione substancje mieszano ze sob? bezpo?rednio. Jednak ze wzgl?dów bezpiecze?stwa acetylocystein? i doustnie podawane antybiotyki nale?y przyjmowa? oddzielnie, w odst?pie co najmniej 2 godzin. Nie dotyczy to cefiksymu i lorakarbefu. Opisane...
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
tabl.; 100 mg, 20 szt.
...ze wzgl?du na mo?liwo?? wyst?pienia skurczu oskrzeli), u osób w podesz?ym wieku lub z niewydolno?ci? oddechow?. _ W przypadku konieczno?ci jednoczesnego stosowania acetylocysteiny i antybiotyków podawanych doustnie, wymienione leki nale?y przyjmowa? w odst?pie co najmniej 2 godzin (patrz punkt 4.5). _ Tabletki ACC mini zawieraj? laktoz?. Produkt nie powinien by? stosowany u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em...
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
prosz. do przyg. roztw. doust.; 100 mg, 20 sasz. 3 g
prosz. do przyg. roztw.; 100 mg, 20 sasz. 3 g
...Chlorowodorek tetracykliny (z wyj?tkiem doksycykliny) i acetylocysteiny nale?y podawa? oddzielnie, zachowuj?c co najmniej dwugodzinn? przerw?. _ Istniej?ce doniesienia o inaktywacji antybiotyków przez acetylocystein? i inne leki mukolityczne dotycz? jedynie do?wiadcze? in vitro, w których wymienione substancje mieszano ze sob? bezpo?rednio. Jednak ze wzgl?dów bezpiecze?stwa acetylocystein? i doustnie podawane antybiotyki nale?y przyjmowa? oddzielnie, w odst?pie co najmniej 2 godzin. Nie dotyczy to cefiksymu i lorakarbefu. Opisane...
tabl. mus.; 100 mg, 20 szt.
...Chlorowodorek tetracykliny (z wyj?tkiem doksycykliny) i acetylocysteiny nale?y podawa? oddzielnie, zachowuj?c co najmniej dwugodzinn? przerw?. _ Istniej?ce doniesienia o inaktywacji antybiotyków przez acetylocystein? i inne leki mukolityczne dotycz? jedynie do?wiadcze? in vitro, w których wymienione substancje mieszano ze sob? bezpo?rednio. Jednak ze wzgl?dów bezpiecze?stwa acetylocystein? i doustnie podawane antybiotyki nale?y przyjmowa? oddzielnie, w odst?pie co najmniej 2 godzin. Nie dotyczy to cefiksymu i lorakarbefu. Opisane...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...nerek 80 1 tabletka raz na dob? Lekkie zaburzenia czynno?ci 50 ? 79 1 tabletka raz na dob? nerek Umiarkowane zaburzenia 30 ? 49 1 tabletka co 2 dni czynno?ci nerek Ci??kie zaburzenia czynno?ci < 30 1 tabletka co 3 dni nerek Schy?kowa choroba nerek - < 10 Lek przeciwwskazany Pacjenci dializowani U dzieci z zaburzeniami czynno?ci nerek dawk? nale?y ustali? indywidualnie na podstawie klirensu kreatyniny i...
Olopatadine | ATC: S 01 GX 09
krople do oczu [roztw.]; 1 mg/ml, 1 but. 5 ml
...u cz?owieka, co oznacza niewielkie znaczenie dla praktyki klinicznej. 102 zdrowym ochotnikom, m?odym i w podesz?ym wieku, m??czyznom i kobietom, podawano doustnie dawk? 5 mg dwa razy na dob? przez 2,5 dnia, nie obserwuj?c znacznego wyd?u?enia odcinka QTc w porównaniu z placebo. Zakres maksymalnych st??e? olopatadyny w osoczu w stanie stacjonarnym (35 do 127 ng/ml) obserwowany w tym badaniu oznacza co najmniej...
Etoricoxib | ATC: M 01 AH 05
tabl. powl.; 30 mg, 28 szt. tabl. powl.; 60 mg, 28 szt. tabl. powl.; 90 mg, 28 szt.
...okresie pierwszych 6 godzin (TOPAR6). Odsetek pacjentów, którzy zg?osili u?ycie leku dora?nego w okresie pierwszych 24 godzin dawkowania w grupie przyjmuj?cej etorykoksyb 90 mg, ibuprofen 600 mg co 6 godzin, paracetamol/kodein? 600 mg/60 mg co 6 godzin oraz placebo wynosi? odpowiednio 40,8%, 25,5%, 46,7% oraz 76,2%. W tym badaniu mediana czasu do wyst?pienia dzia?ania etorykoksybu w dawce 90...
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1750 j.m., 1 fiol.
...wyst?pi? jakiekolwiek objawy niepo??dane nie wymienione w ulotce, nale?y powiadomi? lekarza. Spis tre?ci ulotki: 1. Co to jest ATryn i w jakim celu si? go stosuje 2. Zanim zastosuje si? ATryn 3. Jak stosowa? ATryn 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5 Jak przechowywa? lek ATryn 6. Inne informacje 1. CO TO JEST ATryn I W JAKIM CELU SI? GO STOSUJE ATryn jest lekiem zapobiegaj?cym tworzeniu...
Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
tabl. powl.; 400 mg, 10 szt.
...u pacjentów z os?abion? odporno?ci?. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Najcz??ciej stosowana dawka dobowa u doros?ych wynosi 800 mg. Abaktal nale?y podawa? dwa razy na dob?, tzn. jedn? tabletk? 400 mg co 12 godzin. W celu zminimalizowania zaburze? ?o??dkowo-jelitowych, produkt leczniczy nale?y przyjmowa? podczas posi?ku. W leczeniu niepowik?anej rze??czki pojedyncza dawka 800 mg pefloksacyny jest wystarczaj?ca zarówno u m??czyzn, jak i u...
Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
inf. [roztw.]; 400 mg/5 ml, 10 amp. 5 ml
...stosowana u pacjentów z zaburzeniami czynno?ci w?troby wynosi 8 mg/kg mc. i nale?y j? podawa? w trwaj?cej godzin? infuzji: ? raz na dob? (je?li wyst?puje ?ó?taczka); ? co 36 godzin (je?li wyst?puje wodobrzusze); ? co 48 godzin (je?li wyst?puje ?ó?taczka i wodobrzusze). Dzieci i m?odzie? Stosowanie produktu Abaktal u dzieci i m?odzie?y w wieku poni?ej 18 lat jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3...
Insulin glargine | ATC: A 10 AE 04
inj. [roztw.]; 100 j.m. /ml, 10 wk?. 3 ml
...Zawarto?? opakowania i inne informacje Co zawiera lek ABASAGLAR - Substancj? czynn? leku jest insulina glargine. Ka?dy mililitr roztworu zawiera 100 jednostek substancji czynnej, insuliny glargine (co odpowiada 3,64 mg). - Pozosta?e sk?adniki to: cynku tlenek, metakrezol, glicerol, sodu wodorotlenek (patrz punkt 2 ?Wa?ne informacje o niektórych sk?adnikach leku ABASAGLAR?), kwas solny, woda do wstrzykiwa?. Jak wygl?da lek ABASAGLAR i co zawiera opakowanie ABASAGLAR 100...
inf. [konc. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 10 fiol. 20 ml
...z HIV, fuzariozie oraz kokcydioidomikozie, zygomikozie i blastomikozie. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Doro?li W leczeniu ci??kich grzybic uk?adowych zwykle zaleca si? podawanie 5,0 mg/kg masy cia?a przez co najmniej 14 dni. Abelcet nale?y podawa? w postaci infuzji do?ylnej z szybko?ci? 2,5 mg/kg mc./godzin?. Produkt Abelcet by? podawany przez okres 28 miesi?cy, w dawce skumulowanej 73,6...
inj. [roztw.]; 7,5 mg, 1 fiol. 1,3 ml
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt.
tabl.; 15 mg, 28 szt.
...lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4. Spis tre?ci ulotki 1. Co to jest lek ABILIFY tabletki i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed zastosowaniem leku ABILIFY tabletki 3. Jak stosowa? lek ABILIFY tabletki 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek ABILIFY tabletki 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek ABILIFY tabletki i w jakim celu...
Paclitaxel albuminate | ATC: L 01 CD 01
inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg
...Po dodaniu roztworu fiolk? nale?y odstawi? na okres co najmniej 5 minut, co pozwala na w?a?ciwe zwil?enie proszku. Nast?pnie wolno i delikatnie miesza? zawarto?? ruchem obrotowym lub odwracaj?c fiolk? do góry dnem, przez co najmniej 2 minuty, do momentu ca?kowitego zawieszenia proszku. Nale?y unika? wytworzenia piany. Je?li wytworzy si? piana lub bry?ki, zawarto?? nale?y odstawi? na co najmniej 15 minut do czasu opadni?cia piany...