tabl. powl.; 800 mg+ 150 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...telaprewir, i nefazodon i produkty lecznicze zawieraj?ce cobicistat. Jednoczesne podawanie itrakonazolu powoduje ponad 10-krotne zwi?kszenie nara?enia na aktywny metabolit symwastatyny (beta-hydroksykwas). Telitromycyna powoduje 11-krotny wzrost ekspozycji na kwas symwastatyny. Stosowanie w skojarzeniu z itrakonazolem, ketokonazolem, pozakonazolem, worykonazol, inhibitorami proteazy wirusa HIV (np. nelfinawirem), boceprewir, telaprewir, erytromycyn?, klarytromycyn?, telitromycyn?, nefazodonem , i produkty lecznicze zawieraj?ce cobicistat jak równie? z gemfibrozylem, cyklosporyn? i danazolem...
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...telaprewir, i nefazodon i produkty lecznicze zawieraj?ce cobicistat. Jednoczesne podawanie itrakonazolu powoduje ponad 10-krotne zwi?kszenie nara?enia na aktywny metabolit symwastatyny (beta-hydroksykwas). Telitromycyna powoduje 11-krotny wzrost ekspozycji na kwas symwastatyny. Stosowanie w skojarzeniu z itrakonazolem, ketokonazolem, pozakonazolem, worykonazol, inhibitorami proteazy wirusa HIV (np. nelfinawirem), boceprewir, telaprewir, erytromycyn?, klarytromycyn?, telitromycyn?, nefazodonem , i produkty lecznicze zawieraj?ce cobicistat jak równie? z gemfibrozylem, cyklosporyn? i danazolem...
tabl. powl.; 40 mg, 28 szt.
...telaprewir, i nefazodon i produkty lecznicze zawieraj?ce cobicistat. Jednoczesne podawanie itrakonazolu powoduje ponad 10-krotne zwi?kszenie nara?enia na aktywny metabolit symwastatyny (beta-hydroksykwas). Telitromycyna powoduje 11-krotny wzrost ekspozycji na kwas symwastatyny. Stosowanie w skojarzeniu z itrakonazolem, ketokonazolem, pozakonazolem, worykonazol, inhibitorami proteazy wirusa HIV (np. nelfinawirem), boceprewir, telaprewir, erytromycyn?, klarytromycyn?, telitromycyn?, nefazodonem , i produkty lecznicze zawieraj?ce cobicistat jak równie? z gemfibrozylem, cyklosporyn? i danazolem...
tabl. powl.; 150 mg+ 150 mg+ 200 mg+ 245 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 150 mg, 30 szt.