p?yn na skór?; 100 mg/g, 1 but. 100 g
...3-5 dni. Po up?ywie 2-3 dni od ostatniego smarowania, nale?y wzi?? k?piel i zmieni? bielizn? osobist? i po?cielow?. W czasie stosowania p?ynu Crotamiton Farmapol nale?y przestrzega?, by nie dosz?o do jego kontaktu z oczami. Dzieci: Produktu leczniczego Crotamiton Farmapol nie nale?y stosowa? u dzieci w wieku do 12 miesi?ca ?ycia. U dzieci w wieku powy?ej 1 roku ?ycia wystarcza jednorazowe zastosowanie. 4...
ma??; 100 mg/g, 1 tuba 40 g
...3-5 dni. Po up?ywie 2-3 dni od ostatniego smarowania, nale?y wzi?? k?piel i zmieni? bielizn? osobist? i po?cielow?. W czasie stosowania ma?ci Crotamiton Farmapol nale?y przestrzega?, by nie dosz?o do jego kontaktu z oczami. Dzieci: Produktu leczniczego Crotamiton Farmapol nie nale?y stosowa? u dzieci w wieku do 12 miesi?ca ?ycia. U dzieci w wieku powy?ej 1 roku ?ycia wystarcza jednorazowe zastosowanie. 4...