O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 2 mg, 30 szt.
...lub dabrafenibu, chyba, ?e tak zaleci? lekarz, piel?gniarka lub farmaceuta. ? Mekinist nale?y przyjmowa? raz na dob?, a dabrafenib nale?y przyjmowa? dwa razy na dob?. Dobrze jest przyjmowa? oba te leki o tej samej porze ka?dego dnia. Mekinist nale?y przyjmowa? albo z porann? dawk? dabrafenibu, albo z wieczorn? dawk? dabrafenibu. Odst?p mi?dzy dawkami dabrafenibu powinien wynosi? oko?o 12 godzin. ? Mekinist i dabrafenib nale?y...
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps.; 100 mg, 28 szt. kaps.; 100 mg, 4 szt.
...saksagliptyna Leki przeciwrobacze i halofantryna prazykwantel przeciwpierwotniakowe Leki przeciwhistaminowe astemizol, bilastyna, mizolastyna, ebastyna terfenadyna Leki przeciwmigrenowe alkaloidy sporyszu, eletryptan takie jak dihydroergotamina, ergometryna (ergonowina), ergotamina, metyloergometryna (metyloergonowina) Leki przeciwnowotworowe irynotekan aksytynib, bortezomib, dabrafenib, busulfan, dasatynib, docetaksel, ibrutynib, erlotynib, nilotynib, gefitynib, sunitynib, imatynib, trabektedyna iksabepilon, lapatynib, ponatynib, trymetreksat, alkaloidy barwinka 8 Leki przeciwpsychotyczne, lurazydon, alprazolam, przeciwl?kowe i nasenne midazolam podawany arypiprazol, doustnie, brotyzolam, pimozyd, buspiron...
kaps. twarde; 50 mg, 120 szt. kaps. twarde; 50 mg, 28 szt. kaps. twarde; 75 mg, 120 szt. kaps. twarde; 75 mg, 28 szt.
...6 Wp?yw innych substancji na dabrafenib Dabrafenib jest substratem CYP2C8 i CYP3A4. W miar? mo?liwo?ci nale?y unika? stosowania silnych induktorów tych enzymów, poniewa? ?rodki takie mog? zmniejsza? skuteczno?? dabrafenibu (patrz punkt 4.5). ?rodki zwi?kszaj?ce pH w ?o??dku mog? zmniejsza? biodost?pno?? dabrafenibu i nale?y w miar? mo?liwo?ci unika? ich stosowania (patrz punkt 4.5). Wp?yw dabrafenibu na inne substancje Dabrafenib jest induktorem enzymów metabolizuj?cych...