O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Insulin glargine | ATC: A 10 AE 04
inj. [roztw.]; 100 j.m. /ml, 10 wk?. 3 ml
...nale??: doustne leki przeciwcukrzycowe, inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), dyzopiramid, fibraty, fluoksetyna, inhibitory monoaminooksydazy (IMAO), pentoksyfilina, propoksyfen, salicylany, analogi somatostatyny i sulfonamidy. Do substancji, które mog? zmniejsza? dzia?anie hipoglikemizuj?ce insuliny nale??: kortykosteroidy, danazol, diazoksyd, leki moczop?dne, glukagon, izoniazyd, estrogeny, progestageny, pochodne fenotiazyny, somatropina, leki sympatykomimetyczne (np. adrenalina, salbutamol, terbutalina), hormony tarczycy, nietypowe leki przeciwpsychotyczne (np. klozapina, olanzapina) i inhibitory proteazy. Leki beta-adrenolityczne, klonidyna...
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...beta-adrenergiczne, inhibitory enzymu konwertuj?cego angiotensyn? (ACEI), salicylany, steroidy anaboliczne i sulfonamidy. Nast?puj?ce produkty mog? zwi?ksza? zapotrzebowanie pacjenta na insulin?: doustne leki antykoncepcyjne, leki tiazydowe, glikokortykosteroidy, hormony tarczycy, sympatykomimetyki, hormon wzrostu i danazol. Leki blokuj?ce receptory beta-adrenergiczne mog? maskowa? objawy hipoglikemii. Oktreotyd i lanreotyd mog? zwi?ksza? lub zmniejsza? zapotrzebowanie na insulin?. Alkohol mo?e nasila? lub zmniejsza? hipoglikemizuj?ce dzia?anie insuliny. 4.6 Wp?yw na...
Tacrolimus | ATC: L 04 AD 02
kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 0,5 mg, 30 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 1 mg, 30 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 3 mg, 30 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 5 mg, 30 szt.
...takrolimusu podanego doustnie, b?d?cej skutkiem zahamowania metabolizmu w przewodzie pokarmowym. Wp?yw na klirens w?trobowy jest mniej nasilony. S?absze interakcje obserwowano z lekami, takimi jak: klotrymazol, klarytromycyna, jozamycyna, nifedypina, nikardypina, diltiazem, werapamil, amiodaron, danazol, etynyloestradiol, omeprazol, nefazodon i (chi?skimi) produktami ro?linnymi zawieraj?cymi ekstrakt z cytry?ca chi?skiego (Schisandra sphenanthera). W badaniach prowadzonych w warunkach in vitro wykazano, ?e nast?puj?ce substancje mog? hamowa? metabolizm takrolimusu: bromokryptyna, kortyzon...
Carbamazepine | ATC: N 03 AF 01
tabl.; 200 mg, 50 szt.
...bez?ad, podwójne widzenie), dlatego nale?y zmodyfikowa? dawki karbamazepiny i (lub) monitorowa? jej st??enie w osoczu, gdy produkt podawany jest jednocze?nie z wymienionymi ni?ej substancjami: Leki przeciwbólowe, przeciwzapalne: dekstropropoksyfen. Leki o dzia?aniu androgennym: danazol. Antybiotyki: antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna, klarytromycyna), cyprofloksacyna. Leki przeciwdepresyjne: fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, trazodon. Leki przeciwpadaczkowe: wigabatryna. Leki przeciwgrzybicze: azole (np. itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, worykonazol). U pacjentów leczonych worykonazolem lub itrakonazolem mo?na...
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 10 ml inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wstrzyk. 3 ml
...wyst?pienia hipoglikemii nale??: doustne leki przeciwcukrzycowe, inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), dyzopiramid, fibraty, fluoksetyna, inhibitory monoaminooksydazy (IMAO), pentoksyfilina, propoksyfen, salicylany i sulfonamidy przeciwbakteryjne. 5 Do substancji mog?cych os?abia? dzia?anie hipoglikemizuj?ce nale??: kortykosteroidy, danazol, diazoksyd, leki moczop?dne, glukagon, izoniazyd, pochodne fenotiazyny, somatropina, sympatykomimetyki (np. epinefryna - adrenalina, salbutamol, terbutalina), hormony tarczycy, estrogeny, progestageny (np. wchodz?ce w sk?ad doustnych ?rodków antykoncepcyjnych), inhibitory proteazy oraz atypowe leki przeciwpsychotyczne...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...picia soku grejpfrutowego. U pacjentów otrzymuj?cych jednocze?nie cyklosporyn?, danazol, gemfibrozyl, dawka symwastatyny nie powinna by? wi?ksza ni? 10 mg na dob?. Nale?y unika? jednoczesnego stosowania symwastatyny i gemfibrozylu, o ile korzy?? takiego po??czenia nie przewy?sza zagro?e?. Nale?y starannie rozwa?y? korzy?? ze skojarzonego leczenia symwastatyn? w dawce dobowej 10 mg z innymi fibratami (oprócz fenofibratu), cyklosporyn? lub danazolem w stosunku do ryzyka takiego po??czenia (patrz...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt.
?elki; , 1 op. 240 g
Tacrolimus | ATC: L 04 AD 02
kaps. twarde; 0,5 mg, 30 szt.
...makrolidowym erytromycyn? oraz inhibitorami proteazy HIV (np. rytonawirem). Jednoczesne stosowanie tych substancji mo?e wymaga? zmniejszenia dawek takrolimusu u niemal wszystkich pacjentów. S?absze interakcje obserwowano z klotrimazolem, klarytromycyn?, josamycyn?, nifedypin?, nikardypin?, diltiazemem, werapamilem, danazolem, etynyloestradiolem, omeprazolem i nefazodonem. Wykazano, ?e w warunkach in vitro nast?puj?ce substancje mog? hamowa? metabolizm takrolimusu: bromokryptyna, kortyzon, dapson, ergotamina, gestoden, lidokaina, mefenytoina, mikonazol, midazolam, nilwadypina, noretyndron, chinidyna, tamoksyfen, troleandomycyna. Donoszono...
Tacrolimus | ATC: L 04 AD 02
kaps. twarde; 1 mg, 30 szt.
...makrolidowym erytromycyn? oraz inhibitorami proteazy HIV (np. rytonawirem). Jednoczesne stosowanie tych substancji mo?e wymaga? zmniejszenia dawek takrolimusu u niemal wszystkich pacjentów. S?absze interakcje obserwowano z klotrimazolem, klarytromycyn?, josamycyn?, nifedypin?, nikardypin?, diltiazemem, werapamilem, danazolem, etynyloestradiolem, omeprazolem i nefazodonem. Wykazano, ?e w warunkach in vitro nast?puj?ce substancje mog? hamowa? metabolizm takrolimusu: bromokryptyna, kortyzon, dapson, ergotamina, gestoden, lidokaina, mefenytoina, mikonazol, midazolam, nilwadypina, noretyndron, chinidyna, tamoksyfen, troleandomycyna. Donoszono...
Tacrolimus | ATC: L 04 AD 02
kaps. twarde; 5 mg, 30 szt.
...makrolidowym erytromycyn? oraz inhibitorami proteazy HIV (np. rytonawirem). Jednoczesne stosowanie tych substancji mo?e wymaga? zmniejszenia dawek takrolimusu u niemal wszystkich pacjentów. S?absze interakcje obserwowano z klotrimazolem, klarytromycyn?, josamycyn?, nifedypin?, nikardypin?, diltiazemem, werapamilem, danazolem, etynyloestradiolem, omeprazolem i nefazodonem. Wykazano, ?e w warunkach in vitro nast?puj?ce substancje mog? hamowa? metabolizm takrolimusu: bromokryptyna, kortyzon, dapson, ergotamina, gestoden, lidokaina, mefenytoina, mikonazol, midazolam, nilwadypina, noretyndron, chinidyna, tamoksyfen, troleandomycyna. Donoszono...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...pe?ni poznany, ale wykazano, ?e cyklosporyna zwi?ksza warto?? AUC inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Zwi?kszenie AUC kwasu symwastatyny jest przypuszczalnie spowodowane cz??ciowo hamowaniem enzymu CYP3A4 i (lub) OATP1B1. Danazol Ryzyko miopatii i rabdomiolizy zwi?ksza si? podczas jednoczesnego stosowania danazolu i symwastatyny, dlatego ich skojarzone stosowanie jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.4). Gemfibrozyl Gemfibrozyl zwi?ksza 1,9-krotnie warto?? AUC kwasu symwastatyny, prawdopodobnie...
Ciclosporin | ATC: L 04 AD 01
kaps. mi?kkie; 100 mg, 50 szt.
...?mrzeciwwskazania?FK mroduktó lecznicze zwi?kszaj?ce st??enie cóklosporónó Antóbiotóki makrolidowe Eg?ównie erótromócónaI azótromócónaI klarótromócónaI jozamócónaI roksótromócóna i próstónamócónaF; ketokonazolI flukonazolI itrakonazolI worókonazol; antagoni?ci wapnia Etakie jak diltiazemI nikardópinaI werapamilF; metoklopramid; doustne ?rodki antókoncepcójne; propafenon; danazol; metóloprednizolon Edu?e dawkiF; allopurónol; antagoni?ci receptora histaminowego eO EcómetódónaI ranitódónaF; chlorochina; amiodaron; kwas cholowó i jego pochodne; bromokróptóna; inhibitoró proteazó; doksócóklina; imatónib; kolchicóna; nefazodonK fnne istotne interakcje z innómi produktami leczniczómi...
Ciclosporin | ATC: L 04 AD 01
kaps. mi?kkie; 25 mg, 50 szt.
...?mrzeciwwskazania?FK mroduktó lecznicze zwi?kszaj?ce st??enie cóklosporónó Antóbiotóki makrolidowe Eg?ównie erótromócónaI azótromócónaI klarótromócónaI jozamócónaI roksótromócóna i próstónamócónaF; ketokonazolI flukonazolI itrakonazolI worókonazol; antagoni?ci wapnia Etakie jak diltiazemI nikardópinaI werapamilF; metoklopramid; doustne ?rodki antókoncepcójne; propafenon; danazol; metóloprednizolon Edu?e dawkiF; allopurónol; antagoni?ci receptora histaminowego eO EcómetódónaI ranitódónaF; chlorochina; amiodaron; kwas cholowó i jego pochodne; bromokróptóna; inhibitoró proteazó; doksócóklina; imatónib; kolchicóna; nefazodonK fnne istotne interakcje z innómi produktami leczniczómi...
Ciclosporin | ATC: L 04 AD 01
kaps. mi?kkie; 50 mg, 50 szt.
...?mrzeciwwskazania?FK mroduktó lecznicze zwi?kszaj?ce st??enie cóklosporónó Antóbiotóki makrolidowe Eg?ównie erótromócónaI azótromócónaI klarótromócónaI jozamócónaI roksótromócóna i próstónamócónaF; ketokonazolI flukonazolI itrakonazolI worókonazol; antagoni?ci wapnia Etakie jak diltiazemI nikardópinaI werapamilF; metoklopramid; doustne ?rodki antókoncepcójne; propafenon; danazol; metóloprednizolon Edu?e dawkiF; allopurónol; antagoni?ci receptora histaminowego eO EcómetódónaI ranitódónaF; chlorochina; amiodaron; kwas cholowó i jego pochodne; bromokróptóna; inhibitoró proteazó; doksócóklina; imatónib; kolchicóna; nefazodonK fnne istotne interakcje z innómi produktami leczniczómi...
Danazol | ATC: G 03 XA 01
tabl.; 200 mg, 100 szt.
...Produkty lecznicze przeciwcukrzycowe: danazol mo?e wywo?ywa? insulinooporno??. Doustne produkty lecznicze przeciwzakrzepowe: danazol mo?e nasila? dzia?anie acenokumarolu. Produkty lecznicze przeciwnadci?nieniowe: prawdopodobnie poprzez wywo?ywanie zatrzymania p?ynów danazol os?abia dzia?anie tych produktów leczniczych. Cyklosporyna i takrolimus: danazol mo?e zwi?ksza? osoczowe st??enie cyklosporyny i takrolimusu, prowadz?c do zwi?kszenia nefrotoksyczno?ci tych produktów leczniczych. Jednocze?nie przyjmowane steroidy: cho? nie opisano takich przypadków, jest prawdopodobne, ?e pomi?dzy danazolem, a hormonami p?ciowymi...
Danazol | ATC: G 03 XA 01
tabl.; 200 mg, 100 szt.
...pizeciwdrgawkowa: Danazol Polfarmex moze wp?ywa? na st??enie karbamazepiny w osoczu oraz wplywa? na reakcje pacjenta na danazol i na fenytoin?. Spodziewane s? podobne interakcje z fenobarbitalem. Tempia przeciwcukrzycowe: Danazol Polfannex mo?e spowodowa? oporno?? insulin?. na Doustna terapia pneciwzakmepowa: Danazol Polfarmex mo?e nasila? dzia?anie warfaryny. Terapia przcciwnadci?nieniown; Prawdopodobnie z uwagi na retencj? plynow Danazol Pnlfarrnex mo?e os?abia? dzia?anie leków przeciwnadci?nieninwych. Cyklosporyna i takmlimus: Danazol Polfarmex...
Gliclazide | ATC: A 10 BB 09
tabl.; 80 mg, 40 szt.
...leki przeciwzapalne. Nast?puj?ce ?rodki mog? zwi?ksza? st??enie glukozy we krwi: Równoczesne stosowanie niezalecane: - Danazol: wp?yw diabetogenny danazolu. Je?eli zastosowanie tego leku jest konieczne, pacjent powinien by? pod ?cis?? obserwacj? z kontrol? st??enia glukozy we krwi i w moczu. W razie konieczno?ci nale?y dostosowa? dawk? gliklazydu w trakcie i po zako?czeniu leczenia danazolem. Równoczesne stosowanie z ostro?no?ci?: - Chloropromazyna w du?ych dawkach (ponad 100 mg/dob?...
Gliclazide | ATC: A 10 BB 09
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 30 mg, 60 szt.
...przeciwzapalne. Nast?puj?ce substancje mog? zwi?ksza? st??enia glukozy we krwi Równoczesne stosowanie niezalecane - Danazol: diabetogenny wp?yw danazolu. Je?li nie mo?na zrezygnowa? ze sosowania tej substancji czynnej, nale?y ostrzec pacjenta i podkre?li? znaczenie kontroli st??enia glukozy we krwi i w moczu. Konieczna mo?e by? modyfikacja dawki leku przeciwcukrzycowego w czasie i po zako?czeniu leczenia danazolem. Równoczesne stosowanie z ostro?no?ci? - Chlorpromazyna (lek neuroleptyczny): du?e dawki (>100 mg...
Gliclazide | ATC: A 10 BB 09
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 30 mg, 60 szt.
...przeciwzapalne. Nast?puj?ce produkty mog? zwi?ksza? st??enie glukozy we krwi Równoczesne stosowanie niezalecane - Danazol: wp?yw diabetogenny danazolu. Je?eli zastosowania tej substancji czynnej nie mo?na unikn??, pacjenta nale?y ostrzec i podkre?li? znaczenie kontroli st??enia glukozy we krwi i w moczu. W razie konieczno?ci nale?y dostosowa? dawk? gliklazydu w trakcie i po zako?czeniu leczenia danazolem. 4 Równoczesne stosowanie z ostro?no?ci? - Chlorpromazyna (lek neuroleptyczny): du?e dawki (> 100 mg...
Gliclazide | ATC: A 10 BB 09
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 60 mg, 30 szt.
...Nast?puj?ce produkty mog? zwi?ksza? st??enie glukozy we krwi Równoczesne stosowanie niezalecane ? Danazol: wp?yw diabetogenny danazolu. Je?eli zastosowania tej substancji czynnej nie mo?na unikn??, pacjenta nale?y ostrzec i podkre?li? znaczenie kontroli st??enia glukozy we krwi i w moczu. W razie konieczno?ci nale?y dostosowa? dawk? gliklazydu w trakcie i po zako?czeniu leczenia danazolem. Równoczesne stosowanie z ostro?no?ci? ? Chloropromazyna (lek neuroleptyczny): du?e dawki (> 100 mg...
Gliclazide | ATC: A 10 BB 09
tabl.; 80 mg, 60 szt.
...nasilaj? dzia?anie gliklazydu. W trakcie stosowania tych - leków gliklazydem nale?y systematycznie sprawdza? glikemi? i modyfikowa? razem z dawkowanie leku hipoglikemizuj?cego,je?li zajdzie taka potrzeba. Leki, które zwi?ksz?j? glikemi?: blokery kanalu wapniowego, klonidyna, danazol, estrogen i - estrogenowe-progesteronowe ?rodki antykoncepcyjne, diazoksyd, furosemid. glukagon, hormon wzrostu, izoniazyd, kwas nikotynowy, honnony tarczycy, morfina, pochodne fenotiazyny (takie jak Chloropromazyna), sympatykomimetyki mog? wywo?ywa? hiperglikemi? pacjentów u - leczonych gliklazydem. W...
zaw. doust. [prosz.]; 5 g, 30 sasz. 5 g
| ATC:
?el; , 1 tuba 25 ml
?el do j. ustnej; 20 mg/g, 1 tub 10 g
Tacrolimus | ATC: L 04 AD 02
tabl. o przed?. uwalnianiu; 0,75 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 1 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 1 mg, 90 szt tabl. o przed?. uwalnianiu; 4 mg, 30 szt.
...wyniku zwi?kszonej dost?pno?ci biologicznej takrolimusu podanego doustnie wskutek zahamowania metabolizmu w przewodzie pokarmowym. Wp?yw na klirens w?trobowy jest mniej nasilony. Obserwowano s?absze interakcje z klotrimazolem, klarytromycyn?, jozamycyn?, nifedypin?, nikardypin?, diltiazemem, werapamilem, amiodaronem, danazolem, etynyloestradiolem, omeprazolem i nefazodonem. W badaniach in vitro wykazano, ?e nast?puj?ce substancje mog? by? inhibitorami metabolizmu takrolimusu: bromokryptyna, kortyzon, dapson, ergotamina, gestoden, lidokaina, mefenytoina, mikonazol, midazolam, nilwadypina, noretyndron, chinidyna, tamoksyfen i...
kaps. elastyczne; 100 mg, 50 szt. kaps. elastyczne; 25 mg, 50 szt. kaps. elastyczne; 50 mg, 50 szt.
...w osoczu, jednocze?nie ze zwi?kszaniem st??enia kreatyniny w surowicy. Interakcja ta mo?e wyst?powa? przez d?u?szy czas po odstawieniu amiodaronu, z uwagi na jego bardzo d?ugi okres pó?trwania (oko?o 50 dni). Zg?aszano, ?e danazol zwi?ksza st??enie cyklosporyny we krwi o oko?o 50%. Diltiazem (w dawkach 90 mg/dob?) mo?e zwi?ksza? st??enie cyklosporyny w osoczu nawet o 50%. Imatynib mo?e zwi?ksza? ekspozycj? (AUC) i Cmax cyklosporyny...
roztw. doust.; 100 mg/ml, 1 but. 50 ml
...cyklosporyny w osoczu, jednocze?nie ze zwi?kszaniem st??enia kreatyniny w surowicy. Interakcja ta zachodzi przez d?u?szy czas po odstawieniu amiodaronu, z uwagi na jego bardzo d?ugi okres pó?trwania (oko?o 50 dni). Zg?aszano, ?e danazol zwi?ksza st??enie cyklosporyny we krwi o oko?o 50%. Diltiazem (w dawkach 90 mg/dob?) mo?e zwi?ksza? st??enie cyklosporyny w osoczu nawet o 50%. Imatynib mo?e zwi?ksza? AUC i C cyklosporyny o...
Esomeprazole | ATC: A 02 BC 05
tabl. dojelitowe; 20 mg, 14 szt.
kaps. twarde; 30 mg, 56 szt.