O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Ibandronic acid | ATC: M 05 BA 06
inj. [roztw.]; 3 mg/3 ml, 1 amp.-strzyk. (+ ig?a)
...obumarcia tkanki kostnej) szcz?ki i (lub) ?uchwy pozostaje bardzo niskie, ale rekomenduje pewne ?rodki aby takie ryzyko zminimalizowa?. Zdecydowano równie? zastosowa? dla kwasu ibandronowego takie same ?rodki jak dla innych bisfosfonianów i denosumabu. Celem jest ujednolicenie nomenklatury pomi?dzy produktami leczniczymi w celu minimalizacji ryzyka oraz zapewnienia jednolito?ci informacji dostarczanych pacjentom. Pomimo braku istotnych nowych informacji na temat martwicy ko?ci szcz?ki i (lub) ?uchwy w...
Denosumab | ATC: M 05 BX 04
inj. [roztw.]; 60 mg/ml, 1 amp.-strzyk. z aut. zabezp. ig?y
...5 miesi?ca). U pi??dziesi?ciu trzech procent (53%) pacjentów st??enia denosumabu by?y nieoznaczalne po up?ywie 6 miesi?cy od podania dawki. Po podaniu wielokrotnych dawek podskórnych w wysoko?ci 60 mg raz na 6 miesi?cy nie obserwowano kumulacji ani zmian w farmakokinetyce denosumabu wraz z up?ywem czasu. Tworzenie si? przeciwcia? wi???cych przeciwko denosumabowi nie mia?o wp?ywu na farmakokinetyk? denosumabu, która by?a podobna u kobiet i m??czyzn. Wydaje...
XgevaRx-z
Denosumab | ATC: M 05 BX 04
inj. [roztw.]; 120 mg/1,7 ml, 1 fiol.
...standardowych bada? oceniaj?cych potencjalne dzia?anie genotoksyczne denosumabu, poniewa? badania te nie maj? odniesienia do tej substancji. Jednak ze wzgl?du na jej w?a?ciwo?ci jest ma?o prawdopodobne, aby denosumab mia? jakiekolwiek dzia?anie genotoksyczne. Nie oceniano potencjalnego dzia?ania rakotwórczego denosumabu w d?ugotrwa?ych badaniach na zwierz?tach. 10 W badaniach toksyczno?ci na ma?pach cynomolgus z zastosowaniem dawki pojedynczej i dawek wielokrotnych, dawki denosumabu skutkuj?ce 2,7 - 15 razy wi?ksz?...