Remifentanil | ATC: N 01 AH 06
inf./inj. [prosz. do przyg. konc. roztw.]; 1 mg, 1 fiol.
...sewofluranem, za? bradykardi? obserwowano znacz?co cz??ciej po zastosowaniu remifentanylu z propofolem. W badaniu, w którym porównywano remifentanyl/propofol i desfluran/podtlenkiem azotu chirurgii laryngologicznej, obserwowano istotne przyspieszenie czynno?ci serca u pacjentów znieczulanych desfluranem z podtlenkiem azotu w porównaniu z grup? otrzymuj?c? remifentanyl z propofolem i w porównaniu z warto?ciami pocz?tkowymi. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Po podaniu zalecanych dawek remifentanylu efektywny okres pó?trwania wynosi od...
Remifentanil | ATC: N 01 AH 06
inf./inj. [prosz. do przyg. konc. roztw.]; 2 mg, 1 fiol.
...sewofluranem, za? bradykardi? obserwowano znacz?co cz??ciej po zastosowaniu remifentanylu z propofolem. W badaniu, w którym porównywano remifentanyl/propofol i desfluran/podtlenkiem azotu chirurgii laryngologicznej, obserwowano istotne przyspieszenie czynno?ci serca u pacjentów znieczulanych desfluranem z podtlenkiem azotu w porównaniu z grup? otrzymuj?c? remifentanyl z propofolem i w porównaniu z warto?ciami pocz?tkowymi. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Po podaniu zalecanych dawek remifentanylu efektywny okres pó?trwania wynosi od...
Remifentanil | ATC: N 01 AH 06
inf./inj. [prosz. do przyg. konc. roztw.]; 5 mg, 1 fiol.
...sewofluranem, za? bradykardi? obserwowano znacz?co cz??ciej po zastosowaniu remifentanylu z propofolem. W badaniu, w którym porównywano remifentanyl/propofol i desfluran/podtlenkiem azotu chirurgii laryngologicznej, obserwowano istotne przyspieszenie czynno?ci serca u pacjentów znieczulanych desfluranem z podtlenkiem azotu w porównaniu z grup? otrzymuj?c? remifentanyl z propofolem i w porównaniu z warto?ciami pocz?tkowymi. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Po podaniu zalecanych dawek remifentanylu efektywny okres pó?trwania wynosi od...
Desflurane | ATC: N 01 AB 07
p?yn do inhal.; , 6 but. 240 ml
...0,46). Dane te t?umacz? szybkie wybudzanie ze znieczulenia desfluranem. Badania na zwierz?tach wykaza?y, ?e zarówno indukcja jak i wybudzanie podczas stosowania desfluranu by?y szybsze ni? w przypadku izofluranu przy podobnym profilu kr??eniowo-oddechowym obydwu p?ynów do anestezji wziewnej. Badania kliniczne nie zdo?a?y jednak jednoznacznie potwierdzi? szybszego wybudzania z anestezji desfluranem. W trakcie znieczulenia desfluranem nie obserwowano obni?enia progu drgawkowego ani innych niepo??danych zmian...