O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Desogestrel | ATC: G 03 AC 09
tabl. powl.; 75 µg, 28 szt.
tabl. powl.; 0,02 mg+ 0,15 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 0,03 mg+ 0,15 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 0,02 mg+ 0,15 mg, 21 szt.
tabl. powl.; 0,03 mg+ 0,15 mg, 21 szt.
Desogestrel | ATC: G 03 AC 09
tabl. powl.; 75 µg, 28 szt. tabl. powl.; 75 µg, 84 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cerazette, 75 mikrogramów, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 75 mikrogramów dezogestrelu (Desogestrelum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: ka?da tabletka zawiera oko?o 55 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Tabletka jest bia?a, okr?g?a, obustronnie wypuk?a o ?rednicy 5 mm oznaczona kodem 2...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 0,15 mg, 21 szt.
tabl. powl.; 0,03 mg+ 0,15 mg, 21 szt.
Desogestrel | ATC: G 03 AC 09
tabl. powl.; 75 µg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dessette mono, 75 mikrogramów, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 75 mikrogramów dezogestrelu (Desogestrelum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 47,37 mg laktozy jednowodnej (patrz punkt 4.4). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Bia?e, obustronnie wypuk?e, okr?g?e tabletki z wyt?oczeniem. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4...
Desogestrel | ATC: G 03 AC 09
tabl. powl.; 75 µg, 28 szt.
tabl.; 0,02 mg+ 0,15 mg, 21 szt. tabl.; 0,03 mg+ 0,15 mg, 21 szt.
Etonogestrel | ATC: G 03 AC 08
implant; 68 mg, 1 implant
...ze zwi?kszon? zachorowalno?ci? na ?yln? chorob? zakrzepowo?zatorow? (zakrzepic? ?y? g??bokich oraz zatorowo?? p?ucn?) i t?tnicze zaburzenia zakrzepowo?zatorowe (zawa? mi??nia sercowego i udar mózgu). Kliniczne znaczenie tych obserwacji dla etonogestrelu (biologicznie czynnego metabolitu desogestrelu), progestagenowego ?rodka antykoncepcyjnego bez dodatku sk?adnika estrogenowego jest nieznane. Ograniczone dane epidemiologiczne nie wskazuj? na istnienie zwi?kszonego ryzyka wyst?pienia ?ylnej choroby zakrzepowo?zatorowej lub t?tniczych zaburze? zakrzepowo-zatorowych u kobiet stosuj?cych implant...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt.
...05 mg etynyloestradiolu) wynosi oko?o 20 przypadków na 100 000 kobietolat (w przypadku z?o?onych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawieraj?cych lewonorgestrel) do 40 na 100 000 kobietolat (w przypadku z?o?onych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawieraj?cych desogestrel i (lub) gestoden), w porównaniu z 5 do 10 na 100 000 kobietolat u osób niestosuj?cych doustnych produktów antykoncepcyjnych oraz z 60 przypadkami na 100 000 ci??. W 1 do 2...
Desogestrel | ATC: G 03 AC 09
tabl. powl.; 75 µg, 28 szt.
tabl.; 0,03 mg+ 0,15 mg, 21 szt. tabl.; 0,03 mg+ 0,15 mg, 63 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Marvelon, 0,15 mg + 0,03 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 0,15 mg dezogestrelu (Desogestrelum) i 0,03 mg etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum). Produkt zawiera laktoz? jednowodn? (<80 mg). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki. Tabletki s? okr?g?e, obustronnie wypuk?e o ?rednicy 6 mm oznaczone kodem 5...
tabl.; 0,02 mg+ 0,15 mg, 21 szt. tabl.; 0,02 mg+ 0,15 mg, 63 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Mercilon, 0,15 mg + 0,02 mg, tabletki. 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 0,15 mg dezogestrelu (Desogestrelum) i 0,02 mg etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna (<80 mg). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki. Tabletki s? okr?g?e, obustronnie wypuk?e o ?rednicy 6 mm...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 0,15 mg, 21 szt.
tabl. powl.; 0,02 mg+ 0,15 mg, 21 szt
...PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO NOVYNETTE, 0,02 mg + 0,15 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 20 mikrogramów etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum) i 150 mikrogramów dezogestrelu (Desogestrelum). Produkt leczniczy zawiera laktoz? jednowodn? i glikol propylenowy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. Blado?ó?te okr?g?e tabletki, obustronnie wypuk?e, z wyt?oczonymi napisami: ?RG? na...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 0,15 mg, 21 szt. tabl. powl.; 0,02 mg+ 0,15 mg, 63 szt.
Desogestrel | ATC: G 03 AC 09
tabl. powl.; 75 µg, 28 szt. tabl. powl.; 75 µg, 84 szt.
tabl.; 0,02 mg+ 0,15 mg, 21 szt. tabl.; 0,02 mg+ 0,15 mg, 63 szt.
tabl.; 0,03 mg+ 0,15 mg, 21 szt. tabl.; 0,03 mg+ 0,15 mg, 63 szt.
tabl. powl.; 0,03 mg+ 0,15 mg, 21 szt.
...PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO REGULON, 0,03 mg + 0,15 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 30 mikrogramów etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum) i 150 mikrogramów dezogestrelu (Desogestrelum). Produkt leczniczy zawiera laktoz? jednowodn? i glikol propylenowy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. Bia?e lub prawie bia?e okr?g?e tabletki, obustronnie wypuk?e, z wyt?oczonymi...
Desogestrel | ATC: G 03 AC 09
tabl. powl.; 75 µg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Seculact, 75 mikrogramów, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 75 mikrogramów dezogestrelu (Desogestrelum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: ka?da tabletka zawiera oko?o 54,345 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Bia?e lub prawie bia?e, okr?g?e, obustronnie wypuk?e tabletki powlekane, bez wyt?oczenia, o...
Desogestrel | ATC: G 03 AC 09
tabl. powl.; 75 µg, 28 szt.
...razie zaj?cia pacjentki w ci???, leczenie nale?y odstawi?. Pacjentk? nale?y poinformowa?, ?e lek Symonette nie chroni przed zaka?eniem HIV (AIDS) i innymi chorobami przenoszonymi drog? p?ciow?. 2 Dzieci Bezpiecze?stwo i skuteczno?? stosowania desogestrelu u m?odzie?y poni?ej 18 lat nie zosta?a jeszcze ustalona. Brak dost?pnych danych. 4.3 Przeciwwskazania - Nadwra?liwo?? na substancj? czynn? lub któr?kolwiek substancj? pomocnicz?. - Ci??a lub jej podejrzenie. - Czynna choroba zakrzepowo-zatorowa...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt.
...50 µg etynyloestradiolu) wynosi oko?o 20 przypadków na 100 000 kobietolat (w przypadku z?o?onych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawieraj?cych lewonorgestrel) do 40 na 100 000 kobietolat (w przypadku z?o?onych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawieraj?cych desogestrel/gestoden), w porównaniu z 5 do 10 na 100 000 kobietolat u osób niestosuj?cych doustnych produktów antykoncepcyjnych oraz z 60 przypadkami na 100 000 ci??. W 1 do 2% przypadków ?ylna...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 3 mg, 28 szt. (21+ 7) tabl. powl.; 0,03 mg+ 3 mg, 84 szt.
...dla doustnego produktu antykoncepcyjnego zawieraj?cego drospirenon jest wy?sze ni? dla doustnego produktu antykoncepcyjnego zawieraj?cego lewonorgestrel (nazywane produktami leczniczymi drugiej generacji) i mo?e by? podobne do ryzyka dla doustnego produktu antykoncepcyjnego zawieraj?cego po??czenie desogestrel + gestoden (nazywane produktami leczniczymi trzeciej generacji). W badaniach epidemiologicznych wykazano równie?, ?e stosowanie z?o?onych doustnych produktów antykoncepcyjnych wi??e si? ze zwi?kszeniem ryzyka t?tniczych zaburze? zakrzepowo-zatorowych (zawa? mi??nia sercowego, przemijaj?cy napad...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt. (21+ 7) tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 84 szt.
...dla doustnego produktu antykoncepcyjnego zawieraj?cego drospirenon jest wy?sze ni? dla doustnego produktu antykoncepcyjnego zawieraj?cego lewonorgestrel (nazywane produktami leczniczymi drugiej generacji) i mo?e by? podobne do ryzyka dla doustnego produktu antykoncepcyjnego zawieraj?cego po??czenie desogestrel + gestoden (nazywane produktami leczniczymi trzeciej generacji). W badaniach epidemiologicznych wykazano równie?, ?e stosowanie z?o?onych doustnych produktów antykoncepcyjnych wi??e si? ze zwi?kszeniem ryzyka t?tniczych zaburze? zakrzepowo-zatorowych (zawa? mi??nia sercowego, przemijaj?cy napad...