O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 poj. 250 ml
...Produktu Leczniczego 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO 10% Dekstran 40 000 Baxter 100 mg/ml roztwór do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1000 ml roztworu zawiera 100 g Dekstranu (Dextranum) (?rednia masa cz?steczkowa ok. 40 000) Substancje pomocnicze, patrz: punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do infuzji 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Dekstran 40 000 jest...
inf. [roztw.]; 60 mg/ml, 1 poj. 500 ml
inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 2 amp. 10 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CosmoFer 50 mg Fe(III)/ml, roztwór do wstrzykiwa? i infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Kompleks wodorotlenku ?elaza(III) z dekstranem Ferri hydroxidum dextranum Ampu?ka 2 ml zawieraj?ca 100 mg ?elaza(III) w postaci kompleksu wodorotlenku ?elaza(III) z dekstranem 625 mg. Ampu?ka 10 ml zawieraj?ca 500 mg ?elaza(III) w postaci kompleksu wodorotlenku ?elaza(III...
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 250 ml
inf. [roztw.]; 60 mg/ml, 1 but. 500 ml
...Produktu Leczniczego 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO 6% Dekstran 70 000 Baxter 60 mg/ml roztwór do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1000 ml roztworu zawiera 60 g Dekstranu (Dextranum) (?rednia masa cz?steczkowa ok. 70 000) Substancje pomocnicze, patrz: punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do infuzji 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Dekstran 70 000 jest...
inj. dom.; 100 mg/2 ml, 50 amp.
...SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ampu?ka (2 ml) zawiera 100 mg ?elaza w postaci kompleksu wodorotlenku ?elaza(III) z dekstranem (Ferri hydroxidum dextranum). 1 ml roztworu do wstrzykiwa? zawiera 50 mg ?elaza w postaci kompleksu wodorotlenku ?elaza(III) z dekstranem (Ferri hydroxidum dextranum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwa?. Br?zowy, nieprzezroczysty roztwór. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE...
Dalteparin sodium | ATC: B 01 AB 04
inj. do?./podsk./inf. do?. [roztw.]; 12500 j.m. aXa/0,5 ml, 5 amp.-strzyk. 0,5 ml inj. do?./podsk./inf. do?. [roztw.]; 15000 j.m. aXa/0,6 ml, 5 amp.-strzyk. 0,6 ml inj. do?./podsk./inf. do?. [roztw.]; 18000 j.m. aXa/0,72, 5 amp.-strzyk. 0,72 ml inj. do?./podsk./inf. do?. [roztw.]; 7500 j.m. aXa/0,3 ml, 10 amp.-strzyk. 0,3 ml inj. podsk. [roztw.]; 10000 j.m./0,4 ml, 5 amp.-strzyk. 0,4 ml inj. podsk. [roztw.]; 2500 j.m. aXa/0,2 ml, 10 amp.-strzyk. 0,2 ml inj. podsk. [roztw.]; 5000 j.m. aXa/0,2 ml, 10 amp.-strzyk. 0,2 ml
...mo?e wyst?pi? w wyniku równoczesnego podawania produktów wp?ywaj?cych na krzepni?cie krwi, takich jak leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwp?ytkowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), antagoni?ci receptora GP IIb/IIIa, antagoni?ci witaminy K, leki trombolityczne oraz Dextran. Tak?e jednoczesne podawanie leków cytostatycznych, sulfinpirazonu, probenecydu i kwasu etakrynowego mo?e nasili? przeciwzakrzepowe dzia?anie dalteparyny sodowej. Zmniejszenie dzia?ania przeciwzakrzepowego dalteparyny sodowej mo?e wyst?pi? w trakcie jednoczesnym stosowaniu leków przeciwhistaminowych, produktów leczniczych...
inj. [roztw.]; 100 mg/ml, 10 amp.-strzyk. 1 ml inj. [roztw.]; 20 mg/0,2 ml, 10 amp.-strzyk. 0,2 ml inj. [roztw.]; 40 mg/0,4 ml, 10 amp.-strzyk. 0,4 ml inj. [roztw.]; 60 mg/0,6 ml, 10 amp.-strzyk. 0,6 ml inj. [roztw.]; 80 mg/0,8 ml, 10 amp.-strzyk. 0,8 ml
...w tym kwas acetylosalicylowy stosowany w dawce antyagregacyjnej (w celu ochrony serca), klopidogrel, tyklopidyna i leki z klasy antagonistów glikoproteiny IIb/IIIa wskazane w ostrym zespole wie?cowym z powodu ryzyka krwawienia, ? Dextran 40, ? Glikokortykosteroidy o dzia?aniu ogólnoustrojowym. ? Produkty lecznicze podwy?szaj?ce st??enie potasu: Produkty lecznicze, które zwi?kszaj? st??enie potasu w surowicy, mo?na podawa? jednocze?nie z enoksaparyn? sodow? pod warunkiem ?cis?ego monitorowania parametrów...